wyszukaj w serwisie: 
Środa, 16 października 2019 
www.pomorskaizba.com.pl
Cechy rzemieślnicze > Cech Rzemiosł Artystycznych > Statut
ostatnia aktualizacja:Joanna Koszałka
2014-06-25 08:28:45
Drukuj drukuj | Zapisz na dysku zapisz na dysku 
Statut

I. Postanowienia ogólne.

&1

l. Cech jako dobrowolny związek pracodawców jest samorządną, społeczno-

zawodową i gospodarczą organizacją rzemiosła.

2. Cech posiada osobowość prawną.

3. Cech działa na podstawie ustawy o rzemiośle z dnia 22.03.1989 r.

/ Dz.U.Nr.17 poz.293 / zwanej dalej ustawą i niniejszego statutu.

&2.

Cech może prowadzić działalność gospodarczą na terenie całego kraju i zagranicą w pełnym zakresie branż zrzeszonych w Cechu a to:

a/ rzemieślników artystów legitymujących się dyplomem Ministra Kultury i Sztuki a także rzemieślników, którzy decyzją komisji rzemiosł artystycznych zakwalifikowani zostaną do grupy osób mogących ubiegać się o ten tytuł, bez względu na rodzaj wykonywanego przez te osoby rzemiosła.

b/ rzemieślników prowadzących działalność w zakresie:

- w rzemiosłach metalowych (metaloplastyka, brązownictwo, rusznikarstwo, złotnictwo - jubilerstwo, wytwarzanie wyrobów z bursztynu, grawerstwo ).

w rzemiosłach szklarskich -( wytwarzanie i szlifowanie szkieł ozdobnych i kryształów, malowanie na szkle i porcelanie, witrażownictwo ),

- w rzemiosłach w zakresie ceramiki szlachetnej-wszystkie.

w rzemiosłach drzewnych - (pozłotnictwo, rzeźbiarstwo w drewnie ),

- w rzemiosłach włókienniczych -( kilimiarstwo, koronkarstwo, hafciarstwo ),

w rzemiosłach introligatorskich - introligatorstwo,

w pozostałych rzemiosłach przemysłowych –lutnictwo,  wytwarzanie galanterii z kości rogu surowców miejscowych i odpadowych, szlifowanie kamieni szlachetnych i ozdobnych,

- w rzemiosłach nieprzemysłowych- (fotografowanie, wykonywanie portretów z fotografii).

&3

1. Cech pozostaje przy nazwie : Cech Rzemiosł Artystycznych

2. Siedzibą Cechu jest m.GDAŃSK, ul. PIWNA 1/2

3. Cech jest członkiem IZBY RZEMIEŚLNICZEJ w Gdańsku.

II. Zadania Cechu.

&4.

l. Zadaniem Cechu jest utrwalenie więzi środowiskowych, postaw zgodnych z zasadami etyki i godności zawodu a także prowadzenie na rzecz członków

działalności społeczno-organizacyjnej, kulturalnej, oświatowej i gospoda­rczej a także reprezentowania interesów członków wobec organów administracji i sądów.

2.Do zadań cechu należy w szczególności:

a/ utrwalenie więzi środowiskowych i postaw zgodnych z zasadami etyki i

godności zawodowej,

b/ prowadzenie wśród członków pracy społeczno - organizacyjnej mającej na

celu szerzenie zasad etyki zawodowej oraz prawidłowego i rzetelnego

wykonywania zawodu,

c/ reprezentowania interesów członków wobec terenowych organów

administracji i sądów oraz organizacji społecznych i gospodarczych,

d/ udzielanie pomocy prawnej-doradztwa,

e/ udzielenie członkom pomocy w drodze porad i informacji, wystąpień, i

interwencji,

f/ udzielanie informacji o usługach świadczonych przez członków oraz

ich możliwościach produkcyjnych,

g/ rozpatrywanie skarg na działalność zawodową członków,

h/ popieranie i rozwijanie postępu technicznego i gospodarczego w rzemiośle

otaczanie opieką członków pracujących nad wynalazczością i usprawnie­niami technicznymi,  
    organizowanie i popieranie klubów postępu technicznego, popieranie rozwoju działalności
    artystycznej,

i/ organizowanie pomocy w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych członków

i zatrudnionych przez nich pracowników,

j/   propagowanie i organizowanie przygotowania zawodowego,

k/ współpraca z widzami oświatowymi i szkołami zawodowymi w zakresie

dokształcania teoretycznego uczniów szkolących przez członków,

l/    organizowanie pomocy instruktażowej i szkolenia w zakresie BHP oraz

warunków sanitarno - epidemiologicznej,

m/ organizowanie działalności socjalnej, kulturalnej i oświatowej dla

członków i ich rodzin oraz dla uczniów i pracowników cechu i zakładów,

a także członków ich rodzin,

n/ delegowanie przedstawicieli rzemiosła do organów kolegialnych, w

których udział przedstawicieli rzemiosła przewidują przepisy szczególne

oraz do organizacji społecznych w pracy których uczestniczy rzemiosło,

p/ dokonywanie na wniosek osób zainteresowanych, fachowej oceny pracy

wykonywanej przez członków cechu i wydawanie w tym przedmiocie opinii,

r/ prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie branż zrzeszonych

w cechu,

s/ prowadzenie obsługi informacyjnej wobec członków cechu z zakresu spraw

dotyczących działalności gospodarczej,

t/ wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.

III. Członkowie, ich prawa i obowiązki.

 

&5

l. Członkami cechu na zasadzie dobrowolności mogą być rzemieślnicy prowadzący działalność w zakresie objętym & 2 statutu, a także w czasie określonym inne osoby fizyczne lub spółki cywilne osób fizycznych nie spełniających warunków w zakresie kwalifikacji i zatrudnienia określonych w ustawie o rzemiośle.

&6.

1. Warunkiem przyjęcia na członka Cechu jest złożenie deklaracji. Deklaracja powinna być złożona pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Deklaracja powinna być podpisana przez zainteresowanego, zawierać jego imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres prowadzenia zakładu rzemieślniczego oraz oświadczenie dotyczące gotowości uiszczania składek członkowskich.

2. Organem uprawnionym do przyjmowania członków jest zarząd.

3. Uchwała w sprawie przyjęcia powinna być podjęta najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia złożenia deklaracji..

&7.

1. O decyzji odmowy przyjęcia na członka Cechu zawiadamia się na piśmie zainteresowanego w ciągu 2 tygodni od dnia jej podjęcia. Zawiadomienie o odmowie przyjęcia powinno zawierać   uzasadnienie.

2. Od odmownej decyzji zarządu zainteresowanemu służy odwołanie do Walnego Zebrania w ciągu 14 dni od daty jego złożenia. Zainteresowanemu służy prawo uczestnictwa w Walnym Zebraniu rozpatru­jące jego odwołanie oraz prawo popierania wniosku o przyjęcie do Cechu.

&8.

l. Członkowie mają prawo.

1. Korzystanie z pomocy i świadczeń Cechu w zakresie określonym w & 4 Statutu.

2.Wybierania i wybieralność do organów Cechu.

3. Zgłaszanie wniosków zmierzających do usprawnienia kierunków i zasad działalności Cechu.

4. Wnoszenia odwołań od uchwal zarządu Cechu, dotyczących praw członka do Walnego Zebrania.

5. Obecności na obradach organów cechu przy rozpatrywaniu odwołań stawianych im zarzutów i skarg oraz do udzielania wyjaśnień.

6. Wglądu w protokóły Walnych Zebrań i roczne sprawozdanie zarządu Cechu, protokóły i pisma pokontrolne oraz sprawozdania z wykonania zaleceń.

7.Uzyskiwanie od organów cechu, Walnych Zebraniach, zebraniach sekcji cechowych lub w innych formach informacji o działalności Cechu i jego wynikach oraz zamierzeniach.

 

2. Nie ma prawa wybieralności członek Cechu który:

l. Został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem Sądu Powszechnego,

2. Został pozbawiony prawa wybieralności prawomocnym orzeczeniem Sadu Cechowego,

3. Zalega z płaceniem składki cechowej powyżej 3-miesięcy, mimo wezwania o którym mowa w &6 ust. l statutu a dalsze nie płacenie składek spowoduje postępowanie przed Sądem Cechowym do usunięcia z Cechu włącznie.

&9.

l. Przestrzegać prawo zasady etyki zawodowej i godności zawodowej rzemieślnika cechowego.

3. Stosować się do przepisów statutu oraz uchwał organizacji rzemieślniczych

3. Regularnie opłacać składki cechowe w wysokości i według zasad ustalo­nych przez Walne Zebranie lub organ z upoważnienia Walnego Zebrania.

4-. Zachować więź członkowską przez uczestniczenie w zebraniach zwoływa­nych przez uprawnione organy cechu oraz czynne włączenie się w życie organizacyjne Cechu.

5. Rzetelnie, sumiennie i terminowo wykonywać zlecone przez klientów prace a w razie reklamacji w ten sam sposób rozpatrywać je i załatwiać.

&10.

Członek Cechu jest zobowiązany w ciągu 30 dni zawiadomić Cech o zaniechaniu wykonywania rzemiosła lub o przeniesieniu siedziby zakładu rzemieślniczego (zmiana adresu ).

&11.

Członkostwo w Cechu ustaje na skutek:

l.    Wystąpienia

2.   Wykreślenia

3.   Wykluczenia

4.   Wygaśnięcia

a/ Członek Cechu może wystąpić z niego za wypowiedzeniem.

Wypowiedzenie powinno być dokonane pod nieważnością w formie pisemnej,

-5-

 

b/ Wystąpienie członka z Cechu następuje po upływie l-go miesiąca, w którym

wystąpiło wypowiedzenie,

c/ Wykreślenie członka z Cechu następuje w przypadku utraty przez niego

statutowych uprawnień do zrzeszenia się w Cechu.

&12.

Uchwałę o wykreśleniu członka podejmuje zarząd.

&13.

1. O wykreśleniu członka Cech obowiązany jest powiadomić zainteresowanego listem poleconym
    w ciągu 14 dni od daty podjęcia decyzji oraz podać uzasadnienie wraz z pouczeniem o możliwości  
    odwołania się.

2. Uchwała w sprawach określonych w ust. l staje się skuteczna z datą doręczenia zainteresowanemu zawiadomienia o wykreśleniu wraz z uzasadnieniem. Zawiadomienie zwrócone na skutek nie zgłoszenia przez członka zmiany podanego przez niego adresu ma moc prawną doręczenia.

3. Członkowi wykreślonemu przysługuje prawo odwołania się w sposób i terminie określonym w & 7 statutu.

4. Członek wykreślony ma prawo być obecny na Walnym Zebraniu w czasie rozpatrywania jego odwołania i popierać je oraz składać wyjaśnienia.

5. O terminie Walnego Zebrania, na którym ma być rozpatrzona sprawa odwołującego się, powinien być on przez zarząd zawiadomiony pod wskazanym przez siebie adresem w sposób określony w
& 7 ust. l statutu.

6. W przypadku uwzględnienia przez Walne Zebranie odwołania od uchwały zarządu w sprawie wykreślenia, zainteresowany zachowuje ciągłość członkostwa w Cechu.

&14.

Wykluczenie członka cechu może nastąpić jedynie w drodze prawomocnego orzeczenia Sądu Cechowego wymierzającego tego rodzaju karę. Ustanie członkostwa w drodze wykluczenia następuje z dniem uprawomo­cnienia się orzeczenia Sądu Cechowego.

&15.

1. Wygaśnięcie członkostwa następuje w przypadku;

a/ śmierci członka,

 b/ nieopłacenia składek członkowskich przez okres co najmniej l roku,

 c/ nie przestrzegania postanowień statutu w & 9.ust.3.

2. Uchwałą o wygaśnięciu członkostwa podejmuje zarząd Cechu.

Decyzja zarządu ma charakter stwierdzania powstałych faktów uzasadnia­jących stwierdzenie wygaśnięcia z mocy statutu i nie przysługuje od niej prawo odwołania się do Walnego Zebrania.

3. Członek Cechu, którego członkostwo wygasło w trybie & 15 ust. l i 2, może złożyć ponowną   deklarację wstąpienia do Cechu nie wcześniej jak po roku czasu, licząc od dnia wygaśnięcia  członkostwa.

&16.

1. Wysokość składki cechowej ustala Walne Zebranie, uwzględniając potrzeby finansowe działalności organizacyjno - samorządowej cechu i inne wydatki przyjęte przez Walne Zebranie a także wydatki na działalność statutową organizacji samorządu rzemiosła, do których cech należy,

2. Obowiązek płacenia składki przez członków nowo przyjętych powstaje za miesiąc w którym wydano decyzję o przyjęciu w poczet członków,

3. .Nieuregulowanie wciągu 3 miesięcy składki podlegają ściągnięcia w trybie postępowania sądowego. Od składek zaległych Cech ma prawo naliczenia odsetek ustawowych.

4. Zarząd Cechu w przypadkach uzasadnionych może na wniosek członka wysokość składki obniżyć na określony czas, zaległe składki rozłożyć na raty, odroczyć termin ich płatności, umorzyć w całości lub w części a także odstąpić od naliczenia odsetek z tytułu zwłoki w zapłacie.

&17.

l. Uchwalą Walnego Zebrania na wniosek Zarządu można nadać godność "Honorowego Starszego" lub "Honorowego Członka Cechu" osobom, które położyły szczególne zasługi dla cechu i rozwoju rzemiosła.

3 Osoby posiadające tytuły honorowe mają prawo brać udział w Walnych Zebraniach z głosem doradczym i innych ważnych dla Cechu uroczysto­ściach i zebraniach.

IV. Organy Cechu.

&18.

l. Organami Cechu są:

A.- Walne Zebranie Członków

B - Zarząd Cechu

C- Komisja Rewizyjna

D- Sąd Cechowy

2. Członek Cechu może być wybrany tylko do jednego z organów

wymienionych w ust.l, pkt.B ,C, D.

3. Osobą pełniącą funkcję w organach statutowych ma obowiązek przy pełnieniu tej funkcji przestrzegać przepisów prawa statutu i uchwał organów statutowych organizacji rzemieślniczych, postępować sumiennie i uczciwie, zgodnie z zasadami współżycia społecznego i interesem reprezentowanego środowiska.

4. Wybory Starszego Cechu oraz do organów, o których mowa w ust. l dokonywane są w  głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandy­datów. Odwołanie członka organu następuje także w głosowaniu tajnym.

5. Przy obliczaniu wymaganej większości głosów dla podjęcia przez organ cechu uchwały uwzględnia się tylko głosy oddane za i przeciw uchwale.

6. Za udział w posiedzeniach organów Cechu z wyjątkiem Walnego Zebrania członkowie otrzymują diety i zwrot kosztów podróży wg. zasad ustalonych przez Zarząd Cechu.

Walne Zebranie Członków

&19.

Walne Zebranie jest najwyższym organem Cechu powołanym do podejmo­wania uchwał w sprawach należących do zakresu jego działania..

&20.

l. Do zakresu działania Walnego Zebrania należy:

1./ Uchwalenie Statutu i jego zmian.

2./ Wybór i odwołanie Starszego Cechu i pozostałych członków zarządu,
       przewodniczących i pozostałych członków komisji rewizyjnej i Sądu Cechowegooraz zastępców członków.

3./ Określenie wysokości składek cechowych opłat za świadczenia Cechu oraz innych funduszy określonych przez Walne Zebranie.

4./ Uchwalenie planów i programów rozwoju rzemiosła, planów finanso­wych i podziału nadwyżki budżetowej Cechu.

5./ Ustalenie zasad gospodarki i zasad wynagradzania pracowników Cechu.

6./ Rozpatrywania sprawozdań zarządu i komisji rewizyjnej, zatwierdzanie sprawozdań rocznych i bilansów oraz podejmowanie uchwał co do wniosków członków cechu, 
zarządu i komisji rewizyjnej w tych sprawach oraz udzielenie absolutorium członkom
       zarządu.

7./ Podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i zbycia lub obciążenia nieru­chomości.

8./ Podejmowanie uchwał o przystąpieniu do organizacji samorządu rzemiosła lub
       wystąpienia z nich.

9./ Upoważnienie zarządu do zaciągania pożyczek oraz zbywania nieruchomości Cechu,
       ruchomości Cechu mających wartość historyczną, artystyczną i naukową.

 10./ Uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zebrania oraz wyborczego.

-8-

11./ Nadawanie godności "Honorowego Starszego" i " Członka Cechu".

12./ Rozpatrywanie odwołań członków cechu od uchwał zarządu cechu.

13./ Wybieranie delegatów na zjazdy delegatów rzemiosła.

14./ Podejmowanie uchwał w innych sprawach przedstawionych do rozpatry­wania w trybie przewidzianym w statucie.

2. Walne Zebranie może upoważnić Zarząd do podejmowania decyzji określonych w ust. l pkt5.

&21.

Odwołanie członka Zarządu komisji Rewizyjnej lub Sądu Cechowego przed upływem kadencji, może nastąpić przez Warne Zebranie większością 2/3 głosów w głosowaniu tajnym.

&22.

l. Jeżeli Cech liczy więcej niż 300 członków Walne Zebranie może być

zastąpione Zebraniem Delegatów.

2. Delegatów wybierają Sekcje Zawodowe na okres kadencji zarządu w ilości

l delegat na 4 członków.

3. Do Zebrania Delegatów zastępującego Walne Zebranie Członków stosuje

się odpowiednie przepisy o Walnych Zebraniach.

&23.

l. Walne Zebranie zwoływane jest co najmniej l raz w roku najpóźniej w ciągu

   6-mcy po upływie roku kalendarzowego.

   Walne Zebranie zwołuje się na podstawie uchwały zarządu Starszy Cechu

   lub w jego zastępstwie Podstarszy Cechu.

2. Ponadto zarząd powinien podjąć uchwałę o zwołaniu Walnego Zebrania

    na żądanie;

a/ Komisji Rewizyjnej,

b/ Izby Rzemieślniczej,

c/ 1/4 ogólnej liczby członków Cechu lub delegatów.

3. Żądanie zwołania Walnego Zebrania powinno być złożone na piśmie z podaniem celu jego zwołania.

4. W przypadkach wskazanych w ust. 2 Walne Zebranie powinno odbyć się w ciągu 6 tygodni od daty złożenia żądania. Jeżeli to nie nastąpi Walne Zebranie może odwołać Komisja Rewizyjna, Izba Rzemieślnicza lub na wniosek 1/4 ogólnej liczby członków cechu lub delegatów.

&24.

1. O czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania zawiadamia się wszystkich delegatów i Izbę  Rzemieślniczą listem poleconym lub innym sposobem z potwierdzeniem odbioru co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.

Pozostałych członków w terminie 14 dni przez wywieszenie zawiadomienia i porządku obrad na tablicy ogłoszeń w siedzibie cechu.

2. W zawiadomieniu o Walnym Zebraniu należy zamieścić również informację o wyłożeniu do  wglądu w biurze cechu odpowiednio z porządkiem obrad następujących materiałów:

a/ Zamknięcia rachunkowego za rok ubiegły,

b/ Sprawozdanie Zarządu,

c/ Projekty podstawowych uchwał,

d/ Protokół poprzedniego Walnego Zebrania.

&25.

1. Walne Zebranie otwiera Starszy lub Podstarszy Cechu.

    Walne Zebranie wybiera spośród delegatów cechu prezydium w składzie:

przewodniczący, zastępca przewodniczącego i sekretarz.

2. Przewodniczący Zebrania ma prawo po uprzednim trzykrotnym upomnieniu wykluczyć z Zebrania osoby, które nie stosują się do regulaminu Walnego Zebrania.

3. Szczegółowe zasady i tryb Walnego Zebrania określa regulamin przyjęty przez Walne Zebranie.

&26.

1. Walne Zebranie zwołane zgodnie z postanowieniami & 25 statutu jest władne do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad, jeżeli liczba obecnych przy podejmowaniu wynosi co najmniej 1/4 części członków cechu lub delegatów.

2. W razie nie dojścia do skutku Walnego Zebrania z powodu braku wymaganej liczby obecnych członków, zarząd zobowiązany jest nie później niż w ciągu 14 dni, zwołać ponownie Walne Zebranie, które jest prawo­mocne bez względu na liczbę obecnych.

3. Uchwały zapadają większością głosów, jeżeli statut nie stanowi inaczej.

4. Uchwały o zmianie statutu, uzupełnieniu porządku zebrania oraz w sprawach wprowadzonych dodatkowo do porządku zebrania wymagają dla swojej ważności co najmniej 2/3 głosów. Uchwala o uzupełnieniu obrad nie może być objęta w sprawie zmiany statutu.

-10-

 

5. W głosowaniu na Walnym Zebraniu biorą udział jedynie członkowie cechu.

&27.

l. Uchwały na Walnym Zebraniu zapadają w głosowaniu jawnym większością głosów, jeżeli statut nie stanowi inaczej. Na żądanie większości obecnych członków Walne Zebranie podejmuje uchwały w głosowaniu tajnym.

2. Protokół Walnego Zebrania podpisuje przewodniczący i sekretarz.

3. Odpis uchwał Walnego Zebrania zarząd przesyła w ciągu miesiąca do Izby

    Rzemieślniczej.

V. Zarząd Cechu.

&28.

Zarząd Cechu jest organem wykonawczym cechu i ponosi odpowiedzia­lność za prawidłową jego działalność.

&29.

1. Zarząd Cechu składa się z 6 osób, w tym: Starszego Cechu, l Podstarszy Cechu, sekretarza, oraz 3 członków.
Walne Zebranie wybiera oddzielnie: Starszego Cechu. Pozostałych członków zarządu wybiera się razem. Warunkiem wyboru jest uzyskanie największej liczby głosów, lecz nie mniej niż 50 % głosów plus jeden głos.

2. Zarząd na pierwszym posiedzeniu wybiera l Podstarszego oraz sekretarza.

3. Kadencja zarządu trwa 4 lata.

4. Do zarządu cechu mogą być wybierani jedynie członkowie cechu.

Prawo zgłaszania kandydatów do zarządu przysługuje sekcjom i ustępująÂ­cemu zarządowi.

5. Kandydat, na członka zarządu powinien posiadać nieposzlakowaną opinię, być członkiem cechu oraz posiadać tytuł mistrza w zawodzie lub inny równorzędny tytuł.

6. Walne Zebranie może odwołać tych członków zarządu, którym nie udzieliło absolutorium. W tym przypadku nie stosuje się przepisu & 24 statutu..

&30.

W razie ustąpienia lub odwołania członka przed upływem kadencji do zarządu cechu wchodzi do końca kadencji zastępca członka w kolejności otrzymanej ilości głosów, a w przypadku równości głosów wg. kolejności umieszczenia na liście do głosowania.

-11-

W przypadku ustąpienia lub odwołana Starszego Cechu do czasu wyboru przez najbliższe Walne Zebranie zastępuje go Podstarszy Cechu.

&31.

Zarząd prowadzi wszystkie sprawy cechu, z wyjątkiem zastrzeżonych do

kompetencji innych organów cechu.

l. Do zakresu działania zarządu należy kierowanie całokształtem działalności cechu, a w  szczególności:

a/ reprezentowanie interesów członków wobec terenowych organów admini­stracji i Sądów, organizacji społecznych i gospodarczych,

b/ gospodarowanie funduszami i majątkiem cechu, z zastrzeżeniem

uprawnień Walnego Zebrania wskazanych w & 20.

c/ Zwoływanie Walnych Zebrali i przygotowanie na te zebranie wniosków,

d/ powoływanie komisji spośród członków cechu na okres kadencji zarządu,

e/ realizowanie ustalonych zasad współdziałania ze spółdzielniami

rzemieślniczymi,

f/ powoływanie i odwoływanie kierownika biura cechu oraz ustalenie

wynagrodzenia zgodnie z obowiązującymi zasadami płac,

g/ rozpatrywanie i rozstrzyganie skarg i wniosków, a zwłaszcza skarg

klientów na niewłaściwe lub nieterminowe wykonywanie zamówień przez

członków cechu,

h/ ustalanie zakładowego systemu wynagrodzenia, i/ przyjmowanie    
    oraz wykreślanie członków cechu.

&32.

l. Posiedzenia Zarządu odbywają się w zależności od potrzeb nie mniej niż

raz na kwartał.

2. Na wniosek komisji rewizyjnej posiedzenie zarządu powinno odbyć się w możliwie najkrótszym  
     terminie, jednak nie później niż w ciągu 14- dni od dnia złożenia wniosku.

&33.

1. Posiedzenie zarządu cechu zwołuje Starszy Cechu lub Podstarszy.

2. O czasie i miejscu posiedzeń zarządu powiadomieni są wszyscy członkowie w sposób przyjęty przez zarząd.

3. W posiedzeniach zarządu uczestniczy kierownik biura .

&34

1. Uchwały zarządu mogą być podejmowane przy obecności co najmniej połowy statutowej liczby członków, w tym Starszego lub Podstarszego Cechu

2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. Przy równej liczbie głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia zarządu.

3. Szczegółowe zasady i tryb pracy zarządu i jego komisji określają regulaminy uchwalone przez zarząd.

VI. Komisja Rewizyjna.

&35.

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności cechu, z wyjątkiem Walnego Zebrania i orzecznictwa Sądu Cechowego.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków i 2 zastępców wybranych przez Walne Zebranie spośród członków cechu na okres kadencji zarządu. Walne Zebranie wybiera oddzielnie przewodniczącego a pozostałych członków razem. Warunkiem wyboru jest uzyskanie największej liczby głosów, lecz nie mniej niż 50 % +1 głos.

Członkowie komisji wybierają spośród siebie zastępcę przewodniczącego i sekretarza.

W razie niemożności pełnienia funkcji przez członka komisji, w jego prawa i obowiązki wchodzi zastępca członka.

&36.

1. Do komisji rewizyjnej należy:

a/ badanie przynajmniej raz na pół roku działalności statutowej cechu,

z tym że na wniosek 1/4: ogólnej liczby członków cechu lub zarządu cechu,

badanie powinno być przeprowadzone w każdym czasie,

b/ badanie rocznych sprawozdań finansowych (bilansów) oraz zgłoszenie

Walnemu Zebraniu wniosków w tych sprawach,

c/ składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań z dokonanych czynności,

d/ przekładanie Walnemu Zebraniu wniosków o udzielenie absolutorium

zarządowi,

e/ wydawanie zaleceń, zarządowi w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości.

2. Szczegółowe zasady i tryb pracy komisji określa regulamin uchwalony przez komisję rewizyjną.

Członkowie cechu podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za naruszenie zasad etyki zawodowej i rzetelnego wykonywania rzemiosła.

&38.

1. Sąd Cechowy składa się z 3 członków i 2 zastępców, wybranych przez Walne Zebranie spośród członków cechu na okres kadencji zarządu. Walne Zebranie wybiera oddzielnie przewodniczącego Sądu Cechowego a pozostałych członków razem. Warunkiem wyboru jest uzyskanie największej liczby głosów lecz nie umiej niż 50 % głosów + jeden.

2. Sąd Cechowy wybiera spośród siebie 2 zastępców przewodniczącego.

&39.

1. Sąd Cechowy rozpatruje sprawy na wniosek zarządu, lub z własnej inicjatywy.

2. Sąd Cechowy orzeka o składzie co najmniej połowy statutowej liczby członków, w tym przewodniczącego lub jego zastępcy.

&40.

1. Sąd Cechowy może orzekać następujące kary:

a/ upomnienie,

b/ naganę,

c/ pozbawienie prawa do korzystania z określonych świadczeń cechu na okres

l roku,

d/ pozbawienie prawa wybieralności do organów cechowych na okres do 2 lat,

e/ wykluczenie.

2. W przypadku rozpatrywania sprawy członka. Sąd Cechowy może niezależnie od orzeczenia kary,
    zgłaszać wnioski o odwołanie z pełnionej funkcji w organach statutowych organizacji
     rzemieślniczych.

3. W przypadku rozpatrywania sprawy powstałej wskutek skarg osób korzysta­jących ze świadczeń członka i uznanie skargi za zasadną, sąd niezależnie od orzeczenia kary może zalecić naprawienie wyrządzonej szkody materia­lnej.

&41.

l. Wykluczenie członka z cechu może nastąpić jedynie z ważnej przyczyny w przypadku gdy z jego winy dalsze członkostwo sprzeczne jest z posta­nowieniami statutu cechu lub zasadami współżycia społecznego. Przed podjęciem decyzji o wykluczeniu członka z cechu Sąd zasięga obligatoryjnie opinii Radcy Prawnego.
2. Za ważną przyczynę wykluczenia należy uznać w szczególności:

a/ popełnienie przestępstwa w celu uzyskania korzyści materialnych lub z innych niskich pobudek, jeżeli przestępstwo zostało stwierdzone prawo­mocnym orzeczeniem sądu,

b/ umyślne działanie na szkodę cechu,

c/ uporczywe niewykonywanie podstawowych obowiązków członkowskich, e/ naruszanie zasad etyki zawodowej i rzetelnego wykonywania rzemiosła.

&42.

1. Od orzeczenia Sądu Cechowego służy odwołanie do rzemieślniczego Sądu odwoławczego działającego w organizacji, w której cech jest członkiem w ciągu l miesiąca od doręczenia orzeczenia.

2. Orzeczenia Sądu Rzemieślniczego są ostateczne.

&43.

Wykonywanie prawomocnych orzeczeń Sądu należy do zarządu cechu.

&44.

Szczegółowe postępowanie dyscyplinarne określa regulamin uchwalony przez Walne Zebranie.

VIII- Sekcje terenowe i zawodowe.

&45.

1. Członkowie cechu wykonujący rzemiosło na terenie jednego lub w kilku sąsiednich miast i gmin tworzą sekcje terenowe.

2. Członkowie cechu wykonujący jednakowe lub pokrewne rzemiosła tworzą sekcje zawodowe.

3. W cechu mogą działać sekcje zawodowe i terenowe. Delegatów na Walne Zebranie wybierająÂ sekcje wskazane w & 22.

4. Powoływanie sekcji należy do właściwego zarządu.

5. Pierwsze zebranie sekcji zwołuje zarząd cechu. Zebranie wybiera przewo­dniczącego sekcji i jego zastępcę. Zakres zadań przewodniczącego sekcji określa zarząd cechu.

Przewodniczący sekcji może uczestniczyć w posiedzeniach zarządu cechu z głosem doradczym.

6. Do zadań sekcji należy:

a/ oddziaływanie na rzemieślników w kierunku, zapewnienia prawidłowego

wykonywania zadań społeczno-gospodarczych rzemiosła,
b/ prowadzenie działalności mającej na celu podnoszenie etyki zawodowej

rzemiosła,

c/ wnioskowanie w sprawach rozwoju rzemiosła danego regionu lub zawodów,
d/ otaczanie opieką uczniów pobierających naukę zawodu oraz udzielanie

pomocy rzemieślnikom prowadzącym nowe zakłady rzemieślnicze,
e/ aktywizowanie rzemieślników do udziału w czynach społecznych,
f/ ewentualne wydatki sekcji pokrywane są w ramach planu finansowego

cechu,
g/ sekcje nie mają uprawnień do występowania na zewnątrz a opinie swoje

i postulaty przedstawiają zarządowi cechu.

IX. Komisje Zarządu Cechu.

&46.

1. Do wykonywania zadań cechu, zwłaszcza w zakresie szerzenia zasad etyki zawodowej i rzetelnego wykonywania rzemiosła oraz "właściwego rozpatry­wania skarg na działalność zrzeszonych członków, zarząd cechu może powołać komisje problemowe.

2. Komisje mają charakter doradczy i opiniujący, a wnioski ze swych czynności przedstawiają zarządowi.

3. Kadencja komisji jest równa kadencji zarządu.

&47.

1. W skład komisji powoływani są członkowie odznaczający się wysokim poziomem etyki zawodowej i kwalifikacji zawodowych.

2. Komisje mogą korzystać za zgodą zarządu z opinii rzeczoznawców.

&48.

1. Do zadali komisji kontroli społecznej, należy badanie i analizowanie działalności zakładów rzemieślniczych w zakresie przestrzegania zasad etyki zawodowej i rzetelnego wykonywania rzemiosła.

2. W toku kontroli komisja powinna zwracać uwagę rzemieślnikowi na stwie­rdzone uchybienia oraz omawiać z nim i wyjaśniać zasady prawidłowego prowadzenia zakładu.

&49.

Do zadań komisji d/s skarg i wniosków należy badanie i analizowanie skarg na działalność zrzeszonych członków oraz rozpatrywanie wniosków zmierzających do usprawnienia działalności cechu.

&50.

Tryb pracy i szczegółowe zadania komisji określa zarząd cechu.

X. Zasady Gospodarki Finansowej Cechu.

&51.

1. Środki finansowe cechu stanowią składki członkowskie, opłaty za świad­czenia cechu, dobrowolne świadczenia rzemieślników oraz inne wpływy.

2. Gospodarka finansowa cechu prowadzona jest w oparciu o plany finansowe uchwalone przez Walne Zebranie cechu. Zasadą gospodarki finansowej jest samowystarczalność cechu.

3. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej cechu oraz zasady wynagradza­nia zatrudnionych w Cechu pracowników uchwala Walne Zebranie zgodnie z przepisem & 20 ust. l pkt.5.

Cech uczestniczy w kosztach działalności samorządowe-organizacyjnej jednostek organizacyjnych samorządu rzemiosła, których jest członkiem na zasadach określonych przez te jednostki.

XI. Biuro Cechu.

&52.

1. Kierownik biura cechu kieruje pracą biura, przygotowuje materiały na posiedzenia organów cechu  oraz czuwa- nad wykonaniem uchwał organów cechu.

2. Kierownik biura jest odpowiedzialny za przestrzeganie w działalności cechu obowiązujących przepisów.

3. W przypadku gdy wykonanie uchwał lub decyzji organów cechu mogłyby spowodować naruszenie prawa, kierownik biura cechu powinien wystąpić do organu, który uchwalę lub decyzję podjął, o jej zmianę lub uchylenie.

4. Kierownik biura bierze udział w obradach Walnego Zebrania oraz posiedzeniach zarządu z głosem doradczym.

5. Kierownik biura odpowiada za pracę biura przed zarządem cechu.

&53.

l. Kierownikiem biura cechu może zostać osoba posiadająca co najmniej średnie wykształcenie oraz trzy letnią praktykę w organizacjach rzemiosła.
2. W uzasadnionych przypadkach zarząd cechu może zwolnić kandydata na kierownika biura cechu od warunku posiadania 3- letniej praktyki

-17-

w organizacjach rzemiosła.

&54.

Kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu kodeksu pracy jest kierownik biura cechu.

XII. Reprezentowanie Cechu.

&55.

Cech reprezentowany jest na zewnątrz przez Starszego lub Podstarszego Cechu oraz kierownika biura cechu w zakresie udzielonego mu pełnomo­cnictwa.

 

&56.

1. Oświadczenie woli w zakresie praw i obowiązków składają Starszy lub Podstarszy Cechu łącznie z kierownikiem biura cechu, a w okresie jego nieobecności. łącznie z upoważnionym przez kierownika biura pracownikiem biura cechu.

2. Zarząd cechu może udzielić kierownikowi biura cechu pełnomocnictwa dc dokonywania określonych czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością cechu a także pełnomocnictwa do dokonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych.

 

XIII. Postępowanie odwoławcze.

&57.

1. Od decyzji zarządu wydanych w sprawach wynikających ze stosunku członkostwa zainteresowany może wnieść odwołanie do Walnego Zebrania.

2. Termin wniesienia odwołania wynosi 14 dni, licząc od daty doręczenia zainteresowanemu decyzji wraz z uzasadnieniem oraz pouczeniem o trybie i terminie odwołania.

3. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie na najbliższym zebraniu lecz nie później niż w ciągu roku od daty otrzymania ich przez cech.

4. Organ odwoławczy powinien rozpatrzyć odwołanie wniesione po upływie terminu, jeżeli opóźnienie nie przekracza 6-miesiecy, a odwołujący uspra­wiedliwia je wyjątkowymi okolicznościami.

5. Cech obowiązany jest doręczyć odwołującemu odpis uchwały organu odwoławczego wraz z jej uzasadnieniem w terminie 14 dni od da ty podjęcie uchwały.

-18-

 

XIV. Likwidacja Cechu.

Cech przechodzi w stan likwidacji na podstawie uchwały Walnego Zebrania powziętej większością 3/4 głosów.

 


 

 


osoba wytwarzająca informację:Joanna Koszałka osoba odpowiedzialna za treść informacji:Włodzimierz Luks
data wytworzenia informacji:2003-12-18 data udostępnienia informacji:2003-12-18

Rejestr zmian