wyszukaj w serwisie: 
Środa, 16 października 2019 
www.pomorskaizba.com.pl
Cechy rzemieślnicze > Cech Rzemiosł Różnych w Kościerzynie > Statut
ostatnia aktualizacja:Joanna Koszałka
2013-06-10 14:06:54
Drukuj drukuj | Zapisz na dysku zapisz na dysku 
Statut STATUT

CECHU RZEMIOSŁ RÓŻNYCH

W KOŚCIERZYNIE I.  POSTANOWIENIA OGÓLNE §1 1. Cech jest
dobrowolną samorządną społeczno-zawodową i gospodarczą organizacją rzemiosła.2. Cech posiada
osobowość prawną.3. Cech działa na
podstawie ustawy o rzemiośle z dnia 22 marca 1989r.(Dz.U nr 17, póz. 92 i na
podstawie  

    ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o
organizacjach pracodawców(Dz.U. Nr 55,póz.23 5 ze zm) oraz niniejszego 

   Statutu. §2 l. Cech zrzesza
rzemieślników .będących pracodawcami, prowadzących działalność w zakresie
różnych branż

   z terenu woj. Pomorskiego i na tym
terenie prowadzi swoją działalność.2  Cech jest związkiem pracodawców.3. Cech jest terenową
strukturą Związku Rzemiosła Polskiego jako reprezentatywnej organizacji
pracodawców

    w rozumieniu ustawy do Trójstronnej
Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich Komisjach 

   dialogu społecznego (Dz.U. z 2001 r Nr
100, póz 1080 ze zm) oraz ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu 

   bezrobociu. §3 1. Cech nowi nazwę : Cech Rzemiosł Różnych w Kościerzynie2. Siedzibą Cechu jest
miasto Kościerzyna. §4 Cech jest członkiem
Pomorskiej Izby Rzemieślniczej Małych i średnich Przedsiębiorstw  w Gdańsku, zwanej w dalszej części „Izbą
Rzemieślniczą". §5 ZADANIA CECHU

l. Zadaniem Cechu jest utrwalanie więzi środowiskowych, postaw zgodnych z zasa­dami
etyki i godności zawodu, 

   a także prowadzenie na rzecz członków
działalności społeczno-organizacyjnej, kulturalnej, oświatowej

   i gospodarczej, a także
reprezentowanie interesów członków wobec organów administracji i sądów.2. Do zadań Cechu
należy w szczególności:    1) utrwalenie więzi środowiskowej i postaw
zgodnych z zasadami etyki i godności zawodowej polskiego   

          rzemieślnika;    2) reprezentowanie interesów członków wobec
terenowych organów i sądów oraz organizacji społecznych

          i gospodarczych    3) udzielanie członkom pomocy w drodze
udzielania porad i informacji, wystąpień i interwencji,    4) rozpatrywanie skarg na działalność
zawodową członków oraz opracowywanie na życzenia członków fachowych

         opinii dotyczących wykonywanej
przez nich działalności i postawy etyczno- moralnej,    5) organizowanie pomocy w podnoszeniu
kwalifikacji zawodowych członków i za­trudnionych przez nich pracowników

         oraz rozwijanie postępu
technicznego i techno­logicznego,    6) 
propagowanie i organizowanie przygotowania zawodowego,    7) współpraca z władzami oświatowymi i
szkołami zawodowymi w zakresie dokształcania teoretycznego uczniów szkolonych
przez członków,    8) organizowanie pomocy instruktażowej i
szkolenia w zakresie   bhp oraz warun­ków
sanitarno-epidemiologicznych,    9) organizowanie działalności socjalnej,
kulturalnej i oświatowej dla członków i ich rodzin oraz dla uczniów

         i pracowników cechu i zakładów,
a także członków ich ro­dzin   10) delegowanie przedstawicieli rzemiosła do
organów kolegialnych, w których udział przedstawicieli rzemiosła

           przewidują przepisy szczególne
oraz do organizacji społecznych, w pracy których uczestniczy rzemiosło,   11) 
prowadzenie działalności na rzecz członków w zakresie usług zaopatrzeniowych,
obsługi biurowej

          i kancelaryjnej, opracowywanie
cenników i kalkukacji,   12) wykonywanie na rzecz członków cechu
doradztwa podatkowego na zasadach określonych przepisami ustawy o  

         doradztwie podatkowy   13) wykonywanie, na podstawie upoważnienia
Pomorskiej Izby Rzemieślniczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw ,

          zadań z zakresu nadzoru nad
przebiegiem przy­gotowania zawodowego młodocianych rzemiośle pracowników

          młodocianych zatrudnionych w
przedsiębiorstwach prowadzonych przez pracowników członków Cechu,.   14) Podejmowanie działań mających na celu
zapewnienie przestrzegania prawa, zwłaszcza przepisów ustawy z dnia

         22 marca 1989r. o rzemiośle, w
szczególności Cech dba o przestrzeganie zasady określonej w § 6 ust. 2 II. CZŁONKOWIE, ICH
PRAWA I OBOWIĄZKI §6 l.
Członkami Cechu mogą być, prowadzący działalność gospodarczą na warunkach
określonych ustawą o rzemiośle:   a. osoby fizyczne będące małymi
przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy-prawo działalności gospodarczej

   b. 
przedsiębiorcy jednoosobowi nie zatrudniający pracowników;   c. inne osoby fizyczne, jeżeli nie spełniają
warunków określonych w ustawie o rzemiośle, jeżeli złożą deklarację

        i zostaną przyjęci do Cechu na
czas określony2.
Osoba, wykonująca działalność gospodarczą na warunkach określonych ustawą o
rzemiośle i zatrudniającą

     pracowników w celu przygotowania
zawodowego w rzemiośle, obowiązana jest uzyskać członkostwo Cechu, o ile

     nie jest członkiem Izby Rzemieślniczej
w Gdańsku,3.  Członkami Cechu mogą być wspólnicy spółki
cywilnej, jeżeli prowadzą działalność gospodarczą na warunkach

     określonych ustawą o rzemiośle.4.
Osoby, które nabyły członkostwo w Cechu na podstawie przepisów obowiązujących
przed wejściem w życie

     niniejszego statutu, zachowują swoje
uprawnienia członkow­skie do czasu ich wygaśnięcia, w przypadkach

     określonych w tym statucie. §8 1.
Warunkiem przyjęcia na członka Cechu jest złożenie deklaracji. Deklaracja- pod
nieważnością- winna mieć formę

    pisemną, zostać podpisana przez
zainteresowane­go, zawierać jego imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz

    oświadczenie o gotowo­ści do
uiszczania należnych Cechowi składek członkowskich.2.  Organem uprawnionym do przyjmowania deklaracji
jest Zarząd Cechu.3.  Uchwała w sprawie przyjęcia członka powinna
zostać podjęta najpóźniej w ciągu miesiąca od dnia złożenia

     deklaracji. §9 1.
O decyzji przyjęcia lub odmowy przyjęcia na członka cechu zawiadamia się pismem
zainteresowanego w ciągu dwóch tygodni od dnia jej podjęcia.2.
Od odmownej decyzji zarządu zainteresowanemu służy prawo odwołania do Walnego Zgromadzenia
w ciągu 14 dni

    od daty doręczenia .Odwołanie powinno
być rozpatrzone przez Walne Zgromadzenie na najbliższym posiedzeniu

    nie później niż w ciągu roku od daty
jego złożenia. Zainteresowanemu służy prawo uczestniczenia w Walnym

    Zgromadzeniu rozpatrującym jego
odwołanie oraz prawo popierania wniosku o przyjęcie do Cechu. §10 Członkowie Cechu mają
prawo do:       korzystania z pomocy i świadczeń w
zakresie określonym w § 5 statutu,       wybierania i wybieralności do organów
cechu,      zgłaszania wniosków usprawniających pracę
Cechu,      wnoszenia odwołań od uchwał i decyzji
Zarządu Cechu dotyczących praw członkowskich do 


     Walnego Zgromadzenia w trybie
przypisanym statutem,

        obecności podczas rozpatrywania spraw przez
nich wniesionych lub ich dotyczą­cych,

      wglądu do protokołów Walnych Zgromadzeń,
sprawozdań rocznych Zarządu Ce­chu,  

    protokołów pism pokontrolnych oraz
sprawozdań z wykonania zaleceń,

       uzyskiwania od Zarządu lub biura Cechu na
zebraniach informacji o działalności Cechu, jego 

    wynikach lub zamierzeniach. Nie ma prawa
wybieralności członek Cechu, który:    a)  
został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu po­wszechnego,    b)  
został pozbawiony prawa wybieralności prawomocnym orzeczeniem Sądu Ce­chowego, §11 Członkowie Cechu są
obowiązani:a)  przestrzegać prawo, zasady etyki i godności
zawodowej oraz zasady współżycia społecznego,b)  stosować się do postanowień statutu oraz
decyzji i uchwał organów cechowych,c) poddawać kontroli
działalność swojego zakładu w zakresie przestrzegania zasad jego prowadzenia,
ze  

     szczególnym uwzględnieniem procesu
szkolenia zawodowego pracowników młodocianych,d)
rzetelnie, terminowo i sumiennie wykonywać swoje powinności zawodowe, dbać o
jakość usług lub produkcji 

    oraz rozpatrywać rzeczowo zgłaszane w
tym przedmiocie reklamacje odbiorców.e) regularnie opłacać
składki cechowe w obowiązującej wysokości. §12 Członek
Cechu obowiązany jest w ciągu 30 dni zawiadomić Biuro Cechu o zaniechaniu
prowadzenia przez niego działalności gospodarczej lub o przeniesieniu siedziby
swego zakładu poza teren działalności Cechu. §13 Członkostwo Cechu
ustaje na skutek:a)   wystąpienia,b)   wykreślenia,c)   wykluczenia.d)   wygaśnięcia §14 l. Członek Cechu może
z niego wystąpić za wypowiedzeniem .Wypowiedzenie powin­no być dokonane pod

     nieważnością w formie pisemnej,2. Wystąpienie członka
cechu następuje po upływie 3 miesi ęcznego okresu od dnia zgłoszenia pisemnego  

     wypowiedzenia do Zarządu cechu,
licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło wypowiedzenie. §15 Wykreślenie członka
następuje w przypadku utraty przez niego statutowych upraw­nień do zrzeszania
się w Cechu. §16

Uchwałę o wykreśleniu
członka podejmuje Zarząd Cechu. §17 1.
O wykreśleniu członka Cech obowiązany jest powiadomić zainteresowanego listem-poleconym
w ciągu 14 dni od

    daty podjęcia decyzji , oraz podać
uzasadnienie wraz 2 pouczeniem o możliwości odwołania się.2.
Uchwała w sprawach określonych w ust. l staje się skuteczna a datą doręczenia
zainteresowanemu 

    zawiadomienia o wykreśleniu wraz z
uzasadnieniem .Zawiadomienie zwrócone na skutek nie zgłoszenia przez

    członka zmiany podanego przez niego
adresu ma moc prawną doręczenia.3. Członkowi
wykreślonemu przysługuje prawo odwołania się w sposób i w terminie określonym w
ustawie.4.
Członek wykreślony ma prawo być obecny na Walnym Zgromadzeniu w czasie roz­patrywania
jego odwołania

     i popierać je oraz składać
wyjaśnienia.5.
O terminie Walnego Zgromadzenia, na którym ma być rozpatrywana sprawa odwo­łującego
się, powinien być

    zawiadomiony pisemnie przez Zarząd
Cechu pod wskazany przez siebie w odwołaniu adres, co najmniej 14 dni

    przed terminem Walnego Zgromadzenia.6. W przypadku
uwzględnienia przez Walne Zgromadzenie odwołania od uchwały Zarządu w sprawie wykreślenia
-

    zainteresowany zachowuje ciągłość
członkostwa w cechu. §18 Wykluczenie członka
cechu może nastąpić jedynie w drodze prawomocnego orzeczenia Sądu Cechowego
wymierzającego tego rodzaju karę. Ustanie członkostwa w drodze wy­kluczenia
następuje z dniem uprawomocnienia się orzeczenia Sądu Cechowego. §19 1. Wygaśnięcie
członkostwa następuje w przypadkach:       Śmierć członka,       nieopłacenie składek członkowskich przez
okres co najmniej jednego roku,       nieprzestrzegania postanowień statutu
zapisanych w § 10 pkt.4  2.Uchwałę o
wygaśnięciu członkostwa podejmuje Zarząd Cechu. Decyzja zarządu ma charakter stwierdzenia


   powstania faktów z mocy ststutu i nie
przysługuje od niej prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia.3. Członek cechu,
którego członkostwo wygasło w trybie § 16 ust. l pkt 2 i 3 może zło­żyć ponowną
deklarację

    wstąpienia do cechu nie wcześniej niż
po roku czasu licząc od dnia wygaśnięcia członkostwa. §20 1.
Wysokość składki cechowej ustala Walne Zgromadzenie uwzględniając potrzeby fi­nansowe
działalności

      organizacyjno- samorządowej Cechu i
inne wydatki przyjęte przez Walne Zgromadzenie, a także wydatki na

      działalność statutową organizacji
samorządu rzemiosła do którego cech należy.2.
Obowiązek płacenia składki przez członków nowoprzyjętych powstaje począwszy od
miesiąca, w którym wydano

     decyzję o przyjęciu w poczet
członków.3.
Nieuregulowane w ciągu 3-ch miesięcy składki mogą podlegać ściągnięciu w trybie
postępowania sądowego. Od

     składek zaległych cech ma prawo
naliczenia odsetek ustawowych. Zarząd cechu w
wypadkach uzasadnionych może na wniosek członka wysokość składki obniżyć na
określony czas, zaległe składki rozłożyć na raty, odroczyć termin ich
płatności, umorzyć w całości lub w części, a także odstąpić od naliczania odse­tek
z tytułu zwłoki w zapłacie. §21 l. Uchwałą Walnego
Zgromadzenia na wniosek Zarządu Cechu można nadać god­ność " honorowego
Starszego”,  lub    

   „honorowego członka" cechu
osobom, które po­łożyły szczególne zasługi dla Cechu lub rozwoju rzemiosła, a
nie

   prowadzą zakła­dów rzemieślniczych.2. Osoby posiadające
tytuły honorowe mają prawo brać udział w Walnych Zgroma­dzeniach z głosem doradczym.


    Zarząd cechu może osobom tym, w miarę
posiada­nych środków, przyznać świadczenia socjalne i kulturalne

    w  zakresie przysługują­cym członkom.3. W cechu może być
utworzone Koło Rzemieślnika Seniora składające się z człon­ków, którzy zakończyli
prowadzenie

    działalności rzemieślniczej
(gospodarczej) w związku z przejściem na emeryturę lub rentę. IV.  ORGANY CECHU § 22 l. Organami Cechu są:            a   
Walne Zgromadzenie Członków,       b   
Zarząd,       c   
Komisja Rewizyjna,       d    
Sąd Cechowy2. Członek Cechu może
być wybrany tylko do jednego z organów wymie­nionych w ust. l lit. b) c)d)3. Osoba pełniąca
funkcje w organach statutowych ma obowiązek przestrze­gać przepisów prawa, statutu,
uchwał

    organów Cechu i winna postępować
sumien­nie i uczciwie, zgodnie z zasadami współżycia społecznego i interesem

    reprezento­wanego środowiska.4. Wybory Starszego
Cechu oraz do organów o których mowa w ust, l lit. b, c ,d doko­nywane są w głosowaniu
tajnym.

    Odwołanie członka organu następuje
także w głoso­waniu tajnym. .5. Przy obliczaniu
wymaganej większości głosów dla podjęcia przez organ cechu uchwały uwzględnia się
tylko głosy

    oddane za i przeciw uchwale.6. Walne Zgromadzenie
może ustalić, że za udział w posiedzeniach organów cechu, z wyjątkiem Walnego

    Zgromadzenia, przysługują diety i
zwrot kosztów podroży na zasadach ustalonych uchwałą Walnego Zgromadzenia. §23III.                   
WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓWWalne Zgromadzenie Członków jest najwyższym organem Cechu, powołanym do po­dejmowania
uchwał w sprawach należących do jego zakresu działania.§24 Do zakresu działania
Walnego Zgromadzenia należy:      a) uchwalanie statutu i jego zmian,      b) wybór i odwołanie Starszego Cechu, a
także pozostałych członków Zarządu Ce­chu, przewodniczącego oraz

          członków Komisji Rewizyjnej, a
także członków Sądu Cechowego oraz zastępców członków,      c) określenie wysokości składek
cechowych, opłat za świadczenia Cechu oraz za­sad wypłaty diet i zwrotu kosztów


          za udział w posiedzeniach
organów Cechu,      d) uchwalenie zasad dobrowolnych
świadczeń członków Cechu na określone cele,      e) uchwalenie planów finansowych oraz
dokonywanie podziału nadwyżki bilanso­wej, względnie pokrycia strat,      f) rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Cechu
i Komisji Rewizyjnej, zatwierdzania sprawozdań rocznych i bilansów

          oraz podejmowanie uchwał co do
wniosków członków cechu, zarządu i komisji rewizyjnej w tych sprawach

          i udzielanie ab­solutorium
członkom zarządu,      g) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia,
zbycia lub obciążenia nieruchomości,      h) podejmowanie uchwał w sprawie
przystępowania do organizacji samorządu rzemiosła lub wystąpienia z nich,       i) upoważnienie Zarządu Cechu do
zaciągania pożyczek pieniężnych, a także do zbywania ruchomości mających

          znaczenie artystyczne,
historyczne lub nauko­we, oraz ustalanie najwyższej sumy zobowiązań, jaką może

          zaciągnąć Zarząd cechu, w tym
także upoważnienie zarządu do występowania lub zakładania or­ganizacji

          gospodarczych z zaangażowaniem wkładów(udziałów)kapitałowych
w granicach ustalonej górnej wysokości

          zobowiązań w  ramach upoważnienia Za­rządu.       j) uchwalanie regulaminu obrad Walnego
Zgromadzenia,      k)
nadawania godności honorowego Starszego Cechu lub Honorowego członka Ce­chu,       l) rozpatrywanie odwołań członków od
decyzji lub uchwał Zarządu Cechu,

     m) wybieranie delegatów na zjazdy
delegatów samorządu rzemiosła.      n) podejmowanie uchwał w innych sprawach
przedstawionych do rozpatrzenia w trybie przewidzianym w statucie. § 25 Odwołanie Starszego
Cechu, członka Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub Sądu Cechowe­go nastąpić może
przed upływem kadencji przez Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów oddanych
w tajnym głosowaniu. §26 l.  Jeżeli Cech liczy więcej niż 300 członków
Walne Zgromadzenie może podjąć uchwalę o jego 


    zastąpieniu Zebraniem Delegatów.2. Delegatów wybierają
sekcje zawodowe na okres kadencji Zarządu .Przy liczbie członków do 

    1.000 wybiera się jednego delegata na
czterech członków .ponad 1000 do 1500-jednego 


    delegata na 15 członków.3. Na żądanie ¼ ogółu
członków zwołuje się Walne Zgromadzenie w pełnym składzie. § 27 1. Walne Zgromadzenie
zwoływane jest przynajmniej raz w roku, najpóźniej w ciągu sześciu      

    miesięcy po zakończeniu roku
obrachunkowego. Walne Zgromadzenie zwo­łuje na podstawie 

    na podstawie uchwały Zarządu Starszy
Cechu lub w jego zastęp­stwie Podstarszy Cechu.2. Ponadto Zarząd
Cechu obowiązany jest podjąć uchwałę o zwołaniu Walnego Zgro­madzenia

     na żądanie:                   Komisji Rewizyjnej,          ¼ ogółu członków lub delegatów. 3. Żądanie zwołania
Walnego Zgromadzenia powinno być złożone na piśmie z poda­niem celu 

    jego zwołania.4. W przypadkach
wskazanych w ust.2 Walne Zgromadzenie powinno się odbywać w ciągu 6-

    tygodni od daty złożenia żądania
.Jeżeli to nie nastąpi Walne Zgromadzenie może zwołać 

    Komisja Rewizyjna lub komisja wybrana
przez ¼ ogólnej liczby członków cechu lub 


    delegatów. §28 1.
O czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia powiadamia się wszyst­kich 

    członków i Pomorską Izbę
Rzemieślniczą, listem lub innym sposobem za po­twierdzeniem 

    odbioru co najmniej na 14 dni przed
terminem Walnego Zgromadze­nia. W przypadku 


    zastąpienia Walnego Zgromadzenia
przez Walne Zgromadzenie Delegatów zawiadamia się

    wszystkich delegatów listem poleconym
lub innym spo­sobem za potwierdzeniem odbioru, a

    pozostałych członków cechu o terminie
wal­nego zebrania zawiadamia się przez wywieszenie

   zawiadomienia na tablicy ogło­szeń w
siedzibie cechu. Członek cechu nie będący delegatem ma

    prawo uczestnicze­nia w walnym
zebraniu bez prawa głosowania.2. W zawiadomieniu o
Walnym Zgromadzeniu należy zamieścić również informację o 

    wyłożeniu do wglądu w biurze cechu -
odpowiednio do porządku obrad następują­cych 


    materiałów:     1/ zamknięcia rachunkowego za rok ubiegły,     2/ sprawozdanie Zarządu,     3/ projektów podstawowych uchwał,     4/ protokołu poprzedniego Walnego
Zgromadzenia, 3.
Członkom, którzy zalegają z uiszczeniem składek cechowych powyżej 3 miesięcy
należy w 

    zawiadomieniu przypomnieć, że w
przypadku nie przedłożenia dowodu zapłacenia zaległych 

    składek, będą pozbawieni prawa
wybierania i wybieralności do organów Cechu. §291. Walne Zgromadzenie
otwiera i przewodniczy Starszy Cechu lub Podstarszy. Walne Zgromadzenie 

    może wybrać spośród członków
(delegatów) innego przewodniczą­cego Walnego Zgromadzenia.2.
Szczegółowe zasady i tryb obrad Zgromadzenia określa regulamin, przyjęty przez
Walne

     Zgromadzenie.. §30

1.
Walne Zgromadzenie, zwołane zgodnie z postanowieniami § 27 statutu, jest zdolne
do

     podejmowania uchwał, o ile w ich podjęciu
uczestniczy co najmniej '/4 ogólnej liczby członków Cechu.2.
W razie nie dojścia do skutku Walnego Zgromadzenia z powodu braku wymaganej
liczby członków, 

    zwołujący Zgromadzenie obowiązany
jest zwołać je ponownie, nie później niż 14 dni po pierwszym 

    terminie. W takim przypadku Walne
Zgroma­dzenie jest prawomocne bez względu na ilość obecnych

    członków, chyba że w za­wiadomieniu o
zwołaniu Walnego Zgromadzenia podano drugi termin,   

    przy czym różnica czasu między
pierwszym a drugim terminem nie może być mniejsza niż 3 C 

    minut. W drugim terminie Walne
Zgromadzenie jest uprawnione do podejmowania wiążących 

    uchwał objętych porządkiem obrad bez
względu na liczbę obecnych członków, (delegat ów).3. Uchwały zapadają
zwykłą większością głosów, o ile statut nie stanowi inaczej.4. Uchwały o zmianie
statutu, uzupełnieniu lub zmianie porządku obrad, wymagają dla swej ważności

    2/3 oddanych głosów. Uchwałą o
uzupełnieniu porządku obrad nie może być objęta zmiana statutu

    Cechu.5. W głosowaniu na
Walnym Zgromadzeniu biorą udział jedynie członkowie Cechu.. §31 1. Uchwały na Walnym
Zgromadzeniu zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą więk­szością głosów, o ile
statut nie

    stanowi inaczej. Na żądanie
większości członków obecnych na Zgromadzeniu, głosowanie jest tajne.2. Protokół z Walnego
Zgromadzenia podpisuje jego przewodniczący i protokolant B.
Zarząd Cechu §32 Zarząd
Cechu jest organem wykonawczym Cechu i ponosi odpowiedzialność za prawi­dłową jego
działalność. §33 1.
Zarząd składa się z 7 osób, w tym Starszego Cechu, dwóch Podstarszych,
sekretarza, skarbnika oraz dwóch

     członków. Walne Zgromadzenie wybiera
oddzielnie Starsze­go Cechu, a pozostałych członków Zarządu razem.

    Jednocześnie Walne Zgroma­dzenie
wybiera 2 zastępców członków.     Warunkiem wyboru jest uzyskanie
największej liczby głosów, lecz nie mniej niż 50% głosów plus jeden głos.2. Zarząd na pierwszym
posiedzeniu wybiera dwóch Podstarszych, sekretarza i skarb­nika.

3. Kadencja Zarządu trwa cztery lata.4.
Do zarządu cechu mogą być wybrani jedynie członkowie cechu. Prawo zgłaszania kandydatów
do Zarządu

     przysługuje sekcjom zawodowym, ustępującemu
zarządowi oraz zgromadzonym na Walnym Zgromadzeniu  

     członkom (delegatom).5.
Kandydat na członka zarządu winien posiadać co najmniej 2-letni staż cz
łonkowski w Cechu.6.
Odwołanie Starszego Cechu i członków zarządu w toku kadencji następuje w tym
samym trybie co powołanie. 

     Walne Zgromadzenie może odwołać tych
członków za­rządu, którym nie udzielono absolutorium, w tym przypadku  

    nie stosuje się przepisu §29ust.4
statutu..7. W przypadku
nieusprawiedliwionej nieobecności członka zarządu w co najmniej trzech kolejnych
posiedzeniach.  

    Zarząd może zawiesić członka zarządu
w jego prawach i na jego miejsce dokoptować następcę członka według  

    kolejności otrzy­manych głosów w
wyborach.  

    O odwołaniu zawieszonego członka
zarządu lub przy­wróceniu go do czynnego składu decyduje najbliższe Walne

    Zgromadzenie. §34 W razie ustąpienia lub
odwołania członka zarządu przed upływem kadencji, do za­rządu cechu wchodzi do
końca kadencji zastępca członka w kolejności otrzymanej ilości głosów, a w przypadku
równości głosów - według kolejności umieszczenia na liście .W przypadku
ustąpienia lub odwołania Starszego Cechu, do czasu wyboru przez najbliż­sze
Walne Zgromadzenie zastępuje go Podstarszy Cechu. §35 Zarząd
prowadzi wszystkie sprawy cechu, z wyjątkiem zastrzeżonych do kompetencji
innych organów. §36 l.
Do zakresu działania Zarządu Cechu należy kierowanie całokształtem działalności
Cechu, a w szczególności:    a) reprezentowanie interesów członków wobec
terenowych organów administracji i sądów, organizacji

          gospodarczych i społecznych,    b) gospodarowanie funduszami i majątkiem
Cechu, za wyjątkiem spraw zastrzeżo­nych do kompetencji Walnego  

         Zgromadzenia, wskazanych w § 23,    c) zwoływanie Walnych Zgromadzeń i
przygotowywanie wniosków na te zgroma­dzenia,    d) powoływanie komisji spośród członków
cechu na okres kadencji zarządu,    e) rozpatrywanie skarg i wniosków na
działalność zawodową członków    f) przyjmowanie , wykreślanie członków
Cechu, stwierdzanie wygaśnięcia człon­kostwa,    g) ustalanie zasad wynagradzania
pracowników cechu w oparciu o system zatwier­dzony przez Walne

         Zgromadzenie.    h) wypełnianie zadań z upoważnienia Walnego
Zgromadzenia. §37 l.    Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę
potrzeb, nie rzadziej niż raz w kwartale.2. Na wniosek Komisji
Rewizyjnej posiedzenie Zarządu winno odbyć się w możliwie najkrótszym terminie,
jednak nie

    później niż w ciągu 14 dni od dnia
złożenia wnio­sku.. §38 1. Posiedzenie Zarządu
zwołuje Starszy Cechu , a pod jego nieobecność Podstarszy Cechu.2. O czasie i miejscu
posiedzeń członkowie powiadomieni są według zasad ustalonych przez zarząd na
pierwszym  

    posiedzeniu3. W posiedzeniach
zarządu mogą uczestniczyć osoby zaproszone przez zwołującego posiedzenie z głosem
doradczym. §39 1. Uchwały zarządu
mogą być podejmowane przy obecności co najmniej połowy sta­tutowej liczby członków,
w tym

    Starszego lub Podstarszego Cechu.2. Uchwały zapadają
zwykłą większością głosów. Przy równej liczbie głosów decydu­je głos
przewodniczącego  

    posiedzenia zarządu. KOMISJA REWIZYJNA §40 1. Komisja Rewizyjna
jest organem kontrolującym całokształt działalności Cechu, w tym także
gospodarczą,

     z wyjątkiem Walnego Zgromadzenia i
orzecznictwa Sądu Ce­chowego.2. Komisja składa się
z trzech członków Cechu , na okres kadencji zarządu. Walne Zgromadzenie wybiera
oddzielnie              

    Przewodniczącego , a następnie
łącznie wszystkich jej członków. Warunkiem wyboru jest uzyskanie największej  

    liczby głosów, lecz nie mniej niż 50%
plus jeden głos. 

    Członkowie komisji wybierają spośród
siebie zastępcę przewodniczącego. W razie niemożności pełnienia funkcji

    przez członka komisji- w jego prawa i
obowiązki wchodzi zastępca członka, który otrzymał najwyższą ilość głosów

    przy wyborze. §41 l. Do zadań Komisji
Rewizyjnej należy:   a ) badanie przynajmniej raz na pół roku
działalności statutowej Cechu, z tym, że na wniosek co najmniej ¼ ogólnej

        liczby członków Cechu- badanie
winno nastąpić w każdym czasie,   b) badanie rocznych sprawozdań finansowych
(bilansów) i zgłaszanie Walnemu Zgromadze­niu wniosków w tej 

        sprawie,   c) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań
z dokonanych czynności,   d) przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu
wniosków o udzielenie absolutorium poszczegól­nym członkom Zarządu

        Cechu,   e) wydawanie zaleceń Zarządowi Cechu w
przypadku stwierdzenia nieprawidłowości. SĄD CECHOWY §42 Członkowie Cechu
podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za naruszenie zasad etyki zawodowej

i rzetelnego wykonywania rzemiosła. §43 1. Sąd Cechowy składa
się z 5 członków i 2 zastępców wybranych przez Walne Zgro­madzenie spośród 

    członków Cechu na okres kadencji
zarządu. .Walne Zgromadzenie wybiera oddzielnie 


    Przewodniczącego Sądu, a   pozostałych członków  razem. .Warunkiem wybory jest uzyskanie 

    największej liczby głosów. Lecz nie
mniej niż 50% głosów plus jeden głos.2. Sąd Cechowy wybiera
spośród siebie 2-ch zastępców przewodniczącego. §44 1. Sąd Cechowy
rozpatruje sprawy na wniosek Zarządu .2. Sąd Cechowy orzeka
w składzie co najmniej trzyosobowym   Składowi rozpatrującemu sprawę przewodniczy
Przewodniczący lub zastępca prze­wodniczącego    

   Sądu Cechowego. §45 l .Sąd Cechowy może
orzekać następujące kary:   a) upomnienie,   b) naganę   c) pozbawienie prawa do korzystania z
określonych świadczeń Cechu na okres l roku.   d) pozbawienia prawa wybieralności do
organów cechowych na okres do 3 lat,   e) wykluczenie.2.
W przypadku rozpatrywania sprawy członka Cechu Sąd Cechowy może niezależnie od
orzeczenia kary, zgłaszać   

     wnioski o odwołanie z pełnionej
funkcji w organach statutowych organizacji rzemieślniczych..3. W przypadku
rozpatrywania sprawy powstałej na skutek skarg osób korzystających ze
świadczeń 

    Członka i uznanie skargi za zasadną.
Sąd niezależnie od orzeczenia kary może zalecić naprawienie  

    wyrządzonej szkody materialnej. §46 1. W imieniu zarządu
oskarżenie członka przed sądem przedstawia, uzasadnia i popiera rzecznik dyscyplinarny.

2. Rzecznika dyscyplinarnego wybiera zarząd ze swego składu.3. Do zadań rzecznika
dyscyplinarnego należy prawo przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego,  

     żądania od pracowników cechu i
wszystkich członków cechu złoże­nia wyjaśnień, powoływanoe 

     przez sąd świadków, formułowanie
aktu oskarżenia, przedstawienie tego oskarżenia przed Sądem 

    cechowym, popieranie oskarżenia, pro­ponowanie
wysokości i rodzaju kary dyscyplinarnej oraz 


    prawo składania odwołania od orzeczeń
Sądu Cechowego. §47 l. Wykluczenie członka
Cechu może nastąpić jedynie z ważnej przyczyny, gdy z jego winy dalsze członkostwo


    sprzeczne jest zarówno z
postanowieniami statutu jak i zasadami współ­życia społecznego i godzi w dobre
imię

    Cechu.2. Za ważną przyczynę
wykluczenia uznać należy w szczególności:    a) popełnienie przestępstwa w celu
uzyskania korzyści materialnych, lub z niskich pobu­dek, gdy 

         przestępstwo zostało stwierdzone
prawomocnym orzeczeniem Sądu,    b) umyślne działanie na szkodę Cechu,    c) uporczywe niewykonywanie podstawowych
obowiązków członkowskich,    d) rażące naruszenie zasad etyki zawodowej
i rzetelnego wykonywania rzemiosła, §48 1. Od orzeczenia Sądu
Cechowego służy odwołanie do rzemieślniczego Sądu Odwo­ławczego, 

     działającego przy Pomorskiej Izbie
Rzemieślniczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Gdańsku , 

     w ciągu jednego miesiąca od
doręczenia orzeczenia2. Orzeczenia
rzemieślniczego sądu odwoławczego są ostateczne. §49 Szczegółowe
postępowanie dyscyplinarne określa regulamin uchwalony przez Walne
Zgromadzenie.KASA WZAJEMNEJ POMOCY §50l. W Cechu prowadzona
jest Kasa Wzajemnej Pomocy, której zadaniem jest gromadzenie dobrowolnych
składek

   członków i świadczenie pomocy
koleżeńskiej na rzecz członków i ich rodzin w przypadkach losowych,2. Kasa Wzajemnej
Pomocy działa na zasadach określonych regulaminem przez Walne Zgromadzenie.3. Działalność Kasy
Kontroluje Komisja Rewizyjna Cechu.4.
Kasą zarządza Zarząd Kasy, wybierany przez Walne Zgromadzenie na okres kadencji
Za­rządu Cechu.5.
Zarządowi Kasy Walne Zgromadzenie udziela absolutorium na zasadach określonych
dla Zarządu Cechu.. VI.
SEKCJE TERNOWE I ZAWODOWE §51 1.W
Cechu mogą działać sekcje terenowe i zawodowe.2.
Powoływanie sekcji należy do właściwości Zarządu Cechu .3. Sekcje terenowe
mogą być tworzone z członków wykonujących działalność rzemieśl­niczą na
terenie 

    jednej lub kilku sąsiednich
miejscowości,4. Sekcje zawodowe
modą być tworzone z członków wykonujących jednakowe lub po­krewne rzemiosło.5.
Pierwsze zebranie sekcji zwołuje Zarząd Cechu. Zebranie wybiera
przewodniczącego sekcji i jego 

    zastępcy .Przewodniczący sekcji może
uczestniczyć w posiedzeniach Zarzą­du Cechu z głosem 

    doradczym6.
Do zadań sekcji należy:    l/ wybieranie delegatów na Walne
Zgromadzenie Delegatów Cechu,   2/ oddziaływanie na rzemieślników w kierunku
zapewnienia prawidłowego wykony­wania zadań 


       społeczno- gospodarczych
rzemiosła,   3/ prowadzenie działalności mające na celu
podnoszenie etyki zawodowej rzemiosła i integracji 

        środowiska rzemieślniczego,   4/ wnioskowanie w sprawach rozwoju rzemiosła
danego regionu lub zawodów,   5/ otaczania opieką uczniów pobierających
naukę oraz udzielanie pomocy rzemieślni­kom 


       prowadzącym nowe zakłady
rzemieślnicze,   6/ Sekcje nie mają uprawnień do występowania
na zewnątrz, a opinie swe i postulaty przedstawiają 

       Zarządowi Cechu. VII.    KOMISJE ZARZĄDU CECHU §52 l.  Dla wykonania ważnych zadań Cechu Zarząd może
powołać komisje stałe lub doraź­ne2.
Komisje mają charakter doradczy i opiniodawczy , a swoje wnioski przedstawiają
Za­rządowi .3.
Zadania komisji i tryb pracy określa Zarząd Cechu.4.
Tryb pracy i szczegółowe zadania określa Zarząd Cechu..VIII. ZASADY
GOSPODARKI FINANSOWEJ CECHU §53 1.
Środki finansowe Cechu stanowią składki członkowskie, opłaty za świadczenia
Cechu, darowizny i dobrowolne

    świadczenia oraz inne wpływy.2.
Gospodarka finansowa Cechu prowadzona jest w oparciu o plany finansowe
uchwalone przez Walne 

    Zgromadzenie. Zasadą gospodarki
finansowej cechu jest samowystarczalność cechu.3.
Szczegółowe Zasady gospodarki finansowej Cechu oraz zasady wynagradzania
zatrudnio­nych w cechu prawników

    uchwala Walne Zgromadzenie, kierując
się wskazówkami meryto­rycznymi Związku Rzemiosła Polskiego. §54 Cech
uczestniczy w kosztach działalności samorządowo-organizacyjnej jednostek
organiza­cyjnych samorządu rzemiosła, których jest członkiem, na zasadach
określonych przez te jed­nostki. , IX  BIURO CECHU §55 1. Obsługę
administracyjno- biurową Cechu wykonuje biura cechu.2. Pracą biura kieruje
kierownik biura.3. Kierownik biura
jest powoływany i odwoływany na podstawie uchwały Zarządu.4. Kierownik biura
ponosi odpowiedzialność za działalność biura przed Zarządem Cechu5. Kierownik biura
organizuje pracę biura, zapewnia przestrzeganie obowiązujących przepisów, 

    przygotowuje materiały na posiedzenia
organów Cechu oraz czuwa nad wykona­niem uchwał 


    organów Cechu.6.
W przypadku gdy wykonanie uchwał lub decyzji organów cechu mogłoby spowodo­wać
naruszenie prawa , kierownik   

    biura powinien wystąpić do organu,
który uchwałę lub decyzję podjął, o jej  zmianę
lub uchylenie. §56 1.
Kierownikiem biura cechu może zostać osoba posiadająca średnie wykształcenie
oraz 3-letnią 

      praktykę w organizacjach rzemiosła.2.
W uzasadnionych przypadkach Zarząd Cechu może zwolnić kandydata na kierownika
od warunku 

      posiadania 3-letniej praktyki w
organizacjach rzemiosła. §57 Kierownikiem
zakładu pracy w rozumieniu kodeksu pracy jest kierownik biura Cechu. §58 Strukturę organizacyjną
biura cechu ustala Zarząd Cechu na wniosek kierownika biura.  VI REPREZENTACJA CECHU §59 Cech reprezentowany
jest na zewnątrz przez Starszego lub Podstarszego Cechu oraz Kierow­nika na
zasadach określonych w udzielonym pełnomocnictwie. §60 l. Oświadczenie woli w
zakresie praw i obowiązków składają Starszy lub Podstarszy Cechu łącznie z Kierownikiem


   biura Cechu , a w razie jego
nieobecności łącznie z upoważnionym przez kierownika pracownikiem biura cechu2. Zarząd Cechu może
udzielić kierownikowi biura Cechu pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych
  

     związanych z kierowaniem bieżącą
działalnością cechu, także działalno­ścią gospodarczą oraz pełnomocnictwa do   

     dokonywania czynności określonego
rodzaju lub czynności szczególnych. . XI.   POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE, 1. Od decyzji Zarządu
Cechu, wydanych w sprawach wynikających ze stosunku człon­kostwa, zainteresowany
może

     wnieść odwołanie do Walnego
Zgromadzenia.2.
Termin na wniesienie odwołania wynosi 14 dni i liczony jest od daty doręczenia
zain­tresowanemu decyzji wraz

     z uzasadnieniem i zawierającej nadto
pouczenie o prawie do odwołania.3.
Odwołanie rozpatruje Walne Zgromadzenie na najbliższym posiedzeniu. ,lecz nie
póź­niej niż w ciągu roku od daty  

     otrzymania odwołania przez Cech.4.
Organ odwoławczy powinien rozpatrzyć odwołanie wniesione po upływie terminu,
gdy opóźnienie nie przekracza  

     sześciu miesięcy, a odwołujący
usprawiedliwił je wy­jątkowymi okolicznościami.5. Cech zobowiązany
jest doręczyć odwołującemu odpis uchwały organu odwoławczego wraz z jej uzasadnieniem


     w  terminie 14 dni od daty podjęcia uchwały. VIII. LIKWIDACJA CECHU §61 l. Cech przechodzi w
stan likwidacji na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością
¾ oddanych głosów. Niniejszy statut
został ustanowiony uchwałą Walnego Zgromadzenia Cechu Rzemiosł Różnych w
Kościerzynie dnia 30 czerwca 1989 roku.  


osoba wytwarzająca informację:Joanna Koszałka osoba odpowiedzialna za treść informacji:Krystyna Rymsza
data wytworzenia informacji:2013-06-07 data udostępnienia informacji:2013-06-07

Rejestr zmian