wyszukaj w serwisie: 
Niedziela, 29 marca 2020 
www.pomorskaizba.com.pl
Statut
ostatnia aktualizacja:Joanna Koszałka
2018-04-06 09:28:24
Drukuj drukuj | Zapisz na dysku zapisz na dysku 
Statut

                                              STATUT                                                  28 grudnia 2017POMORSKIEJ IZBY RZEMIEŚLNICZEJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW  „POSTANOWIENIA OGÓLNE§ 1 1.      
Pomorska Izba Rzemieślnicza
Małych i Średnich Przedsiębiorstw zwana   
dalej „Izbą” jest organizacją samorządu gospodarczego rzemiosła i małej przedsiębiorczości; Izba posiada
osobowość prawną.2.      
Izba jest dobrowolnym
członkiem Związku Rzemiosła Polskiego jako jego struktura wojewódzka.3.      
Izba działa na podstawie:1)     
ustawy z dnia 22 marca 1989
r. o rzemiośle (Dz. U. z 2002 r., Nr 112, poz. 979, z późn. zm.),2)     
ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.
o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r., Nr 155,
poz. 1095, z późn. zm.),3)     
ustawy z dnia 6 lipca 2001 r.
o Trójstronnej Komisji do Spraw
Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego (Dz. U. z
2001 r., Nr 100, poz. 1080, z późn. zm.),4)     
ustawy z dnia 20 kwietnia
2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ((Dz. U. z 2008 r., Nr 69, poz. 415, z
późn. zm.),5)     
niniejszego statutu.4.      
Izba nosi nazwę „Pomorska
Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw” i ma swoją siedzibę
w Gdańsku. W kontaktach zagranicznych Izba może używać nazwy także w jej
odpowiednikach w językach obcych.5.      
Terenem działania Izby jest
obszar Rzeczypospolitej Polskiej. § 21.     
„Celami
Izby są:1)      ochrona praw i
reprezentowanie interesów członków wobec organów władzy i administracji
państwowej, organów samorządu terytorialnego, sądów, związków zawodowych,
urzędów i instytucji;2)      prowadzenie na
rzecz członków działalności społeczno-organizacyjnej, instruktażowo - 
doradczej i gospodarczej;3)      przeprowadzanie
egzaminów kwalifikacyjnych czeladniczych i mistrzowskich;4)      podejmowanie
działań mających na celu zapewnienie przestrzegania prawa, zwłaszcza przepisów
ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle, przez wszystkie osoby prawne,
instytucje i osoby fizyczne, których dotyczyć to może.5)      uczestniczenie
w realizacji zadań z zakresu oświaty i wychowania w celu zapewnienia
wykwalifikowanych kadr dla gospodarki oraz prowadzenie działalności w zakresie
oświaty i wychowania w formach szkolnych.2.     
Izba
realizuje cele określone w ust. 1 w szczególności poprzez:1)      udzielanie członkom
Izby pomocy instruktażowej, doradczej zwłaszcza w zakresie prawnym,
organizacyjnym, podatkowym, ekonomicznym i finansowym;2)      organizowanie
we własnym zakresie oraz udzielanie pomocy organizacjom zrzeszonym przy
urządzaniu wystaw, targów, giełd, konkursów;3)      przekazywanie
informacji umożliwiającej rozwój gospodarczy firm;4)      promowanie
wiodących zakładów;5)      udział w
tworzeniu prawa;6)      udzielanie
pomocy i instruktażu członkom w zakresie szkolenia uczniów w zakładach
rzemieślniczych oraz współpraca z organami administracji państwowej i samorządu
terytorialnego w zakresie szkolenia w szkołach ponadpodstawowych i ośrodkach
szkolenia zawodowego;7)      prowadzenie
jednostki szkoleniowej, szkoły, placówki;8)      podnoszenie
kwalifikacji zawodowych rzemieślników i ich pracowników oraz pracowników
organizacji rzemiosła poprzez prowadzenie kursów, szkoleń, seminariów lub
innych form dokształcania teoretycznego, w szczególności kursów pedagogicznych,
bezpieczeństwa i higieny pracy, sanitarnych, zawodowych;9)      powoływanie
rzeczoznawców i wyznaczanie ich do wydawania opinii w sprawach dotyczących
rzemiosła;10)    przedstawianie kandydatur na przedstawicieli
Związku Rzemiosła   Polskiego  w wojewódzkich komisjach dialogu społecznego;11)   wskazywanie
przedstawicieli do wojewódzkich rad zatrudnienia;12)   współpracę z
zagranicą, w szczególności w zakresie szkolenia uczniów, pracowników,
rzemieślników, pracodawców oraz w zakresie działalności gospodarczej i
kulturalnej;13)   dbałość o ciągłość tradycji rzemieślniczych i integrację środowiska
poprzez organizowanie i finansowanie 
obchodów świąt
rzemieślniczych i innych, uroczystości związanych z kultem religijnym,
tradycjami rzemieślniczymi i innymi;14)   pozyskiwanie
środków finansowych z Unii Europejskiej oraz innych funduszy finansowych
krajowych i zagranicznych;15)   uczestnictwo i
wspomaganie akcji organizowanych przez inne instytucje związanych ze statutową
działalnością Izby
;16)   organizowanie i wspieranie akcji charytatywnych i dobroczynnych;17)   organizowanie
cyklicznych spotkań instruktażowych z mistrzami szkolącymi.3.      Statutowe cele
określone w ust. 1 Izba może realizować poprzez prowadzenie działalności
gospodarczej, w tym poprzez wyodrębnione zakłady własne i przedsiębiorstwa,
prowadzenie ośrodków szkoleniowych, oraz podejmowanie innych przedsięwzięć
organizacyjnych zgodnie z przepisami prawa. Dochód z działalności
gospodarczej Izby Rzemieślniczej w Gdańsku służy realizacji celów
statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

4.     
Izba
prowadzi działalność gospodarczą w zakresie:1)     
94.11.Z
Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców;2)    68.20.Z
Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;3)     
85.60.Z
Szkoły zawodowe z wyłączeniem szkół policealnych;4)     
85.59.B
pozostałe formy edukacji gdzie indziej niesklasyfikowane;5.     
W
szczególnych przypadkach,  w celu realizacji celów statutowych, Izba może
udzielić członkowi pomocy finansowej w formie i na zasadach określonych
każdorazowo przez Zarząd Izby” § 3 1.     
Izba jest członkiem Związku Rzemiosła Polskiego.2.     
Izba może tworzyć lub przystępować do
innych osób prawnych, zgodnie   z
przepisami prawa. § 4 1.     
Izba przeprowadza egzaminy kwalifikacyjne,
a także sprawuje nadzór nad przebiegiem przygotowania zawodowego w rzemiośle
pracowników młodocianych, zatrudnianych przez rzemieślników mających
siedzibę            w graniach
terytorialnego zasięgu Izby; może powierzyć te zadania zrzeszonemu cechowi,
właściwemu ze względu na siedzibę rzemieślnika zatrudniającego pracowników
młodocianych w celu nauki zawodu.2.     
Izba jest uprawniona do potwierdzania
egzaminów kwalifikacyjnych świadectwami i dyplomami oraz do opatrywania ich
pieczęcią z godłem Państwa. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI§ 51.     
Członkami Izby mogą być:1)      cechy rzemieślnicze,2)      spółdzielnie rzemieślnicze,3)      inne osoby prawne, jeżeli ich cele są zbieżne z celami
statutowymi Izby i służą wspieraniu rozwoju gospodarczego rzemiosła,4)      osoby fizyczne będące mikroprzedsiębiorcami, małymi i średnimi
przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie
działalności gospodarczej,5)      przedsiębiorcy jednoosobowi nie zatrudniający pracowników,6)      inne osoby fizyczne, które nie spełniają warunków określonych w
ustawie z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle, jeżeli złożą deklarację i zostaną
przyjęci do Izby na czas określony, nie krótszy niż 5 lat.2.     
Postanowienia niniejszego rozdziału,
dotyczące członkostwa osób fizycznych, stosuje się odpowiednio do wspólników
spółek cywilnych, jeżeli prowadzą oni działalność gospodarczą na zasadach
określonych           w ustawie z dnia 22 marca 1989r. o
rzemiośle.3.     
Osoba, wykonująca działalność gospodarczą
na warunkach określonych  w
ustawie z dnia 22 marca 1989r. o rzemiośle i zatrudniająca pracowników w celu
przygotowania zawodowego w rzemiośle, obowiązana jest uzyskać członkostwo Izby,
o ile nie jest członkiem właściwego cechu rzemieślniczego, a działalność tę
prowadzi w granicach terytorialnego zasięgu Izby.4.     
Osoby, które nabyły członkostwo w Izbie na
podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem  w życie niniejszego statutu, zachowują swoje
uprawnienia członkowskie do czasu ich wygaśnięcia, w przypadkach określonych w
tym statucie.5.     
Warunkiem członkostwa w Izbie jest
prowadzenie przez osoby określone w § 5 ust. 1 pkt 2), 4) – 6) niniejszego
statutu oraz przez podmioty będące członkami osób określonych w § 5 ust. 1 pkt
1) – 3) niniejszego statutu działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy
z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Zasady i sposób
wykazania prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby określone w § 5
ust. 1 pkt 2), 4) – 6) niniejszego statutu oraz przez podmioty będące członkami
osób określonych w § 5 ust. 1 pkt 1) – 3) niniejszego statutu oraz sposób
weryfikacji wyżej wymienionych informacji, ustala Zarząd Izby. § 61.     
Członkowie Izby mają prawo do:1)      korzystania z pomocy, poradnictwa, instruktażu i innych usług i
świadczeń w granicach statutowej działalności Izby,2)      udziału przez swych delegatów w wyborach do organów Izby,3)      zgłaszania wniosków w sprawie działalności Izby i zrzeszonych w
niej organizacji,4)      uzyskiwania informacji o wynikach działalności Izby. § 71.     
Członkowie mają obowiązek:1)      stosowania się do przepisów prawa, postanowień Statutu Izby oraz
uchwał organów Izby oraz Związku Rzemiosła Polskiego,2)      terminowego uiszczania składek członkowskich,     § 8 1.     
Przyjęcia na członka dokonuje Zarząd Izby
na podstawie złożonej  deklaracji na
piśmie w ciągu miesiąca od jej złożenia.2.     
O uchwale o przyjęciu  lub  odmowie 
przyjęcia  zawiadamia się
zainteresowanego w ciągu 14 dni. Odmowa przyjęcia powinna być uzasadniona.3.     
Organizacjom i osobom wymienionym w § 5 nie
przyjętym w poczet członków Izby służy odwołanie w terminie i trybie  przewidzianym w statucie. § 91.     
Członkostwo w Izbie ustaje na skutek:1)     
wystąpienia – wypowiedzenie,2)     
wykreślenie – utrata statutowych uprawnień
do zrzeszania się w Izbie,3)     
wykluczenia:a)     nieprzestrzeganie postanowień Statutu Izby, przepisów prawa,
uchwał organów Izby i Związku Rzemiosła Polskiego,b)     nieopłacenia składek członkowskich przez okres 6 miesięcy; nieuregulowanie
składki członkowskiej może podlegać: rozłożeniu na raty przez Zarząd Izby,
umorzeniu przez Zarząd Izby, bądź ściągnięciu w trybie postępowania sądowego,c)     stwierdzenia istotnych uchybień w wykonywaniu obowiązków
związanych z przygotowaniem zawodowym pracowników;4)      wygaśnięcia – śmierć lub likwidacja członka Izby.2.     
Członek może wystąpić z Izby z końcem
miesiąca za uprzednim  trzy miesięcznym wypowiedzeniem. Wypowiedzenie powinno być dokonane  na piśmie.3.     
W razie wypowiedzenia członkostwa, wszelkie
zobowiązania majątkowe  w
stosunku do Izby, a w szczególności z tytułu udzielonych pożyczek stają się
natychmiast wymagalne.4.     
Uchwałę o wykreśleniu lub wykluczeniu
podejmuje Zarząd Izby.Członkowi
wykreślonemu lub wykluczonemu przysługuje odwołanie w trybie przewidzianym w
Statucie.5.     
Wykreślenie lub wykluczenie staje się
skuteczne z chwilą doręczenia zainteresowanemu członkowi zawiadomienia o
wykreśleniu lub wykluczeniu  wraz z
uzasadnieniem oraz pouczeniem o zasadach i trybie odwołania się. Zawiadomienia
dokonuje się na piśmie w ciągu 14 dni od daty decyzji.6.     
Zarząd Izby za naruszenia określone w § 9
ust. 1 pkt. 3 a) – c) niniejszego statutu oprócz wykluczenia może stosować
następujące kary:1)     
upomnienie,2)     
kara pieniężna w wysokości od 30% do 60%
składki członkowskiej ukaranego członka za ostatni rok,3)     
zawieszenie w prawach członka Izby na okres
od 3 miesięcy do 1 roku.7.     
Do postępowania w przedmiocie nakładania
kar określonych w ust. 6 stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 4 i 5. § 10 1.     
Ustanawia się tytuł Honorowego Prezesa Izby
oraz Honorowego Członka. Osoby te mogą być zapraszane na posiedzenia Walnego
Zgromadzenia Izby, Zarządu Izby i uroczystości rzemieślnicze.  ORGANY IZBY§ 111.      Organami Izby Rzemieślniczej są:1)
Walne Zgromadzenie Przedstawicieli Członków Izby,2)
Zarząd Izby,3)
Komisja Rewizyjna,4)
Odwoławczy Sąd Rzemieślniczy.2.      Nie można być jednocześnie członkiem dwóch organów Izby
wymienionych w pkt. 2-4.3.      Wybory do organów, o których mowa w ust. 1 pkt. 2-4 dokonywane
są  w głosowaniu tajnym, spośród
nieograniczonej liczby kandydatów. Odwołanie członka organu następuje także w
głosowaniu tajnym.4.      Warunkiem wyboru jest uzyskanie wymaganej większości głosów dla
podjęcia przez organ Izby uchwały, uwzględnia się tylko głosy oddane za i
przeciw uchwale.5.      Do organów Izby mogą być wybierani tylko delegaci wybrani przez
swoje organizacje.6.      Do organów Izby mogą być wybierani delegaci skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z
oskarżenia publicznego lub przestępstwo umyślne skarbowe ścigane z oskarżenia
publicznego, z zastrzeżeniem postanowień ust.7.7.      Do organów Izby nie mogą być wybierani delegaci:a.     
wobec których wydano prawomocny wyrok
warunkowo umarzający postępowanie karne w sprawie popełnienia przestępstwa umyślnego ściganego z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowego umyślnego ściganego
z oskarżenia publicznego,b.     
wobec których wydano prawomocny wyrok
skazujący za przestępstwo umyślne ścigane z
oskarżenia publicznego lub przestępstwo umyślne skarbowe ścigane z oskarżenia
publicznego i jednocześnie odstąpiono od wymierzenia kary.8.   Postanowienia ust. 6 i 7 stosuje się odpowiednio do osób już
zasiadających w organach Izby.9.   Zasady i sposób wykazania spełnienia przez delegata startującego
w wyborach do organów Izby oraz członka organu Izby warunku określonego w ust.
6 i 8 oraz sposób weryfikacji informacji określonych w ust. 6 i 8 ustala Zarząd
Izby. Podstawowym dokumentem potwierdzającym spełnienie warunku określonego w
ust. 6 i 8 jest informacja uzyskana z Krajowego Rejestru Karnego.10.   Mandat członka organu Izby wygasa wskutek:1)     
śmierci,2)     
rezygnacji,3)     
ustania członkostwa w Izbie bądź
organizacji będącej członkiem Izby,4)     
zastosowania wobec organizacji, której
członkiem jest osoba zasiadająca w organach Izby, kary zawieszenia w prawach
członka Izby bądź kary wykluczenia z Izby,5)     
zaprzestania spełniania przez członka
organu Izby warunku określonego w § 11 ust. 6 i 8 niniejszego statutu,6)     
odwołania członka organu przez Walne
Zgromadzenie; uprawnionymi do złożenia wniosku o odwołanie członka organu są
Zarząd, Komisja Rewizyjna oraz 1/2 delegatów na Walne Zgromadzenie; podstawą do
odwołania członka Zarządu może być w szczególności nie otrzymanie przez członka
Zarządu absolutorium.11.   W razie wygaśnięcia mandatu członka organu Izby, organ Izby
działa w zmniejszonym składzie, z zastrzeżeniem ust. 12.12.   W przypadku zmniejszenia się składu osobowego organu Izby
wskutek wygaśnięcia mandatu poniżej minimalnej liczby wymaganej przez niniejszy
statut, Zarząd zwołuje w ciągu 2 miesięcy od dnia wygaśnięcia mandatu członka
organu Izby Walne Zgromadzenie w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających,
chyba że Walne Zgromadzenie obraduje wcześniej. Wówczas porządek obrad Walnego
Zgromadzenia uzupełniany jest o punkt dotyczący wyborów uzupełniających. Organy
Izby do czasu wyboru nowego członka działają w zmniejszonym składzie. Zasady
oraz sposób przeprowadzenia wyborów uzupełniających określa regulamin wyborczy
uchwalony na Walnym Zgromadzeniu. § 12 1.     
Członkowie Zarządu, Komisji Rewizyjnej i
Odwoławczego Sądu Rzemieślniczego  nie
mogą brać udziału w głosowaniu w sprawach wyłącznie ich dotyczących.2.     
Członkowie Zarządu, Komisji Rewizyjnej i
Odwoławczego Sądu Rzemieślniczego winni czynu lub zaniedbania, poprzez które
Izba poniosła szkodę, odpowiadają za nią osobiście.3.     
Do odpowiedzialności majątkowej członków
organów, w których mowa w ust.2 mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu
pracy o odpowiedzialności materialnej pracowników.  WALNE ZGROMADZENIE§ 13 1.     
Walne Zgromadzenie Przedstawicieli
(Delegatów) Członków Izby zwane dalej „Walnym Zgromadzeniem” jest najwyższym
organem Izby uprawnionym do podejmowania uchwał we wszystkich sprawach
dotyczących rzemiosła i jego członków zrzeszonych w Izbie, z zastrzeżeniem
postanowień  niniejszego statutu.2.     
Przedstawicielami (zwanymi także
delegatami) członków Izby na Walne Zgromadzenie są członkowie organizacji
zrzeszonych w Izbie, prowadzący działalność gospodarczą przez co najmniej 5
ostatnich lat i posiadający upoważnienie swoich organizacji do ich reprezentowania
na Walnym Zgromadzeniu. Każda organizacja otrzymuje ilość mandatów w zależności
od ilości członków:do  50                                        –
1 mandatod  51 do 100                          –
2 mandatyod
101 do 150                         – 3
mandatyod
151 do 200                         – 4
mandatyod
201 i powyżej                     – 5 mandatów3.     
Członkowie wymienieni w § 5 ust.1 pkt 3-6
wybierają swojego przedstawiciela wg zasad określonych w ust. 2.4.     
Przedstawiciel ma tylko jeden głos i bierze
udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście.5.     
Przedstawiciele
zachowują mandaty do czasu wyboru nowych Przedstawicieli.6.     
Mandat Przedstawiciela wygasa wskutek:
śmierci, rezygnacji, ustania członkostwa w organizacji lub odwołania przez
organizację,  która  go wybierała. 
W takim  przypadku organizacja,
której wygaśniecie mandatu dotyczy, wybiera nowego Przedstawiciela.7.     
Zasady oraz sposób wykazania przez
Przedstawiciela spełniania warunków określonych w ust. 2, w tym prowadzenia
działalności gospodarczej przez co najmniej 5 lat, ustala Zarząd Izby. § 14 1.      W Walnym Zgromadzeniu uczestniczą również członkowie Zarządu, Komisji
Rewizyjnej i Odwoławczego Sądu Rzemieślniczego nie będący delegatami.2.      W Walnym Zgromadzeniu uczestniczyć mogą:1)      przedstawiciele Związku Rzemiosła Polskiego,2)      inne zaproszone osoby.3.      Osoby wymienione w ust. 1,2 nie będące delegatami uczestniczą w
Walnym  Zgromadzeniu z głosem doradczym. § 15 1.     
Do właściwości Walnego Zgromadzenia należy
w szczególności:1)     
ustalenie kierunków rozwoju rzemiosła,2)     
rozpatrywanie sprawozdań z działalności
Izby i podejmowanie uchwał     w tych
sprawach,3)     
uchwalenie statutu i jego zmian,4)     
wybieranie i odwoływanie:a)     Prezesa Izby, Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i
Przewodniczącego Odwoławczego Sądu Rzemieślniczego - w głosowaniu odrębnym,b)     członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej i Odwoławczego
Sądu Rzemieślniczego – w głosowaniu łącznym,5)     
wybór delegatów na Walne Zgromadzenie
organizacji, której Izba jest członkiem,6)     
rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,7)     
uchwalanie zasad gospodarki finansowej
Izby, w tym:a)   zatwierdzania budżetu,b)   upoważniania Zarządu Izby do zaciągania pożyczek,c)   upoważniania Zarządu do nabywania i zbywania majątku trwałego,
nieruchomości i lokali,8)     
ustalenie zasad wysokości składek na
wykonanie zadań Izby,9)     
podejmowanie uchwał w sprawie likwidacji
Izby,10)   uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia i regulaminu      wyborczego,11)   na wniosek Zarządu Izby nadawanie tytułu Honorowego Prezesa Izby
oraz Honorowego Członka Izby za wybitne zasługi dla rzemiosła pomorskiego.2.     
Decyzje w przedmiocie zasad wynagradzania
pracowników Izby oraz struktury organizacyjnej Izby należą do kompetencji
Zarządu Izby, chyba że Walne Zgromadzenie uchwałą przekaże wyżej wymienione
kompetencje Walnemu Zgromadzeniu.3.     
Decyzje w przedmiocie przyznania diet oraz
rekompensat z tytułu uczestnictwa w posiedzeniach i wyjazdach służbowych
dla Prezesa Izby, członków Zarządu, Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i
Przewodniczącego Odwoławczego Sądu Rzemieślniczego należą do kompetencji
Zarządu Izby, chyba że Walne Zgromadzenie uchwałą przekaże wyżej wymienione
kompetencje Walnemu Zgromadzeniu. § 16 1.     
Walne Zgromadzenie zwoływane jest co roku,
nie później niż do końca     I półrocza.2.     
Organy Izby są wybierane na okres 4 lat.
Dopuszcza się możliwość skrócenia bądź przedłużenia kadencji organów Izby o 3
miesiące. Decyzję o terminie Walnego Zgromadzenia podejmuje Zarząd Izby z
zastrzeżeniem ust. 1.3.     
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane
może być z ważnych powodów przez Zarząd w każdym czasie. Zarząd obowiązany jest
zwoływać  nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
na wniosek:1)      Komisji Rewizyjnej,2)      2/3 zrzeszonych organizacji i osób wymienionych w § 53)      Związku Rzemiosła Polskiego.       Wnioskujący powinien podać sprawy mające
być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia.4.     
Walne Zgromadzenie nadzwyczajne powinno być
zwołane w ciągu 6 tygodni od daty złożenia wniosku.5.     
Powiadomienie o Walnym Zgromadzeniu
zrzeszonych jednostek zawierające czas, miejsce i porządek obrad powinno być
rozesłane 14 dni przed  terminem za
pośrednictwem listu poleconego lub drogą elektroniczną.6.     
Uprawnieni do zwołania Walnego Zgromadzenia
mogą również żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad, jeżeli
wystąpili z takim żądaniem we wniosku o zwołanie Walnego Zgromadzenia. § 17 Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera prezes
Izby lub jego zastępca i spośród przedstawicieli przeprowadza wybór
przewodniczącego Walnego Zgromadzenia zastępcę i sekretarza, którzy stanowią
prezydium Walnego Zgromadzenia. § 18 1.     
Walne Zgromadzenie jest zdolne do
rozpoczęcia obrad, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej 50% delegatów
uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu.W
razie nie dojścia do skutku Walnego Zgromadzenia z powodu wymaganej liczby
obecnych członków, Zarząd obowiązany jest nie później niż w ciągu 1 miesiąca
zwołać ponownie Walne Zgromadzenie, które jest prawomocne bez względu na liczbę
obecnych, chyba że w zawiadomieniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia podano drugi
termin zebrania z tym, że różnica czasu pomiędzy pierwszym a drugim terminem
nie może być mniejsza niż 30 minut. W drugim terminie Walne Zgromadzenie jest
uprawnione do podejmowania wiążących uchwał objętych porządkiem obrad bez
względu na liczbę obecnych członków(delegatów).2.     
Uchwały na Walnym Zgromadzeniu mogą być
podejmowane w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członków
i delegatów w terminie                                 i w sposób określony w § 16
ust. 3, 5 i 6. Uzupełnienie porządku obrad może nastąpić także przez Walne
Zgromadzenie w każdym czasie większością kwalifikowaną 2/3 głosów.3.     
Uchwały zapadają w głosowaniu jawnym,
zwykłą większością głosów, jeżeli statut lub regulamin Walnego Zgromadzenia nie
stanowią inaczej.4.     
Szczegółowe zasady i tryb Walnego Zgromadzenia
określa regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie.5.     
Z obrad Walnego Zgromadzenia sporządza się
protokół, który podpisuje przewodniczący i sekretarz Walnego Zgromadzenia. Protokół
przechowuje Zarząd Izby.6.     
Wybory określa regulamin wyborczy uchwalony
na Walnym Zgromadzeniu.  ZARZĄD§ 19 1.      Zarząd kieruje działalnością Izby.2.     
Na zewnątrz Izbę reprezentuje: Prezes Izby
lub Zastępca Prezesa Izby lub osoba upoważniona przez Zarząd.3.     
Zarząd organizuje wykonanie zadań Izby
poprzez podejmowanie wszelkichdecyzji
i czynności nie zastrzeżonych w ustawie i statucie do wyłącznej właściwości
innych organów Izby, a także może tworzyć i likwidować zakłady własne Izby i
podejmować decyzje w sprawie tworzenia lub przystąpienia do organizacji
gospodarczych.4.      Zarząd powołuje komisje egzaminacyjne, a także może powołać w
razie potrzeby komisje opiniodawcze – doradcze w sprawach należących do jego
właściwości.5.      Zarząd Izby dokonuje zatrudnienia dyrektora Izby w drodze
powołania i zwolnienia w drodze odwołania. § 20 1.     
Zarząd Izby składa się z 7 do 9 osób, w tym
:Prezesa Izby, 2-ch zastępców, sekretarza. Kadencja Zarządu Izby
trwa 4 lata, z zastrzeżeniem postanowień §16 ust.2 niniejszego statutu. Liczbę
członków zasiadających w Zarządzie w danej kadencji określa regulamin wyborczy
uchwalany przez Walne Zgromadzenie.2.      Do Zarządu mogą być wybierane osoby będące w
momencie wyboru delegatami organizacji zrzeszonych w Izbie, prowadzący
działalność gospodarczą przez co najmniej 5 ostatnich lat oraz będący członkami
organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła przez co najmniej 5 ostatnich
lat. Członkiem Zarządu nie może być Dyrektor Izby ani Zastępca Dyrektora Izby.3.      Wybrany na Walnym Zgromadzeniu Zarząd konstytuuje się na swym
pierwszym posiedzeniu.4.      Szczegółowy podział czynności pomiędzy członków Zarządu oraz
tryb pracy określa regulamin uchwalony przez Zarząd.5.      Pracą Zarządu kieruje prezes Izby.6.      Decyzje Zarządu są wykonywane przez dyrektora i biuro Izby.7.      Dyrektor Izby dokonuje zatrudniania i zwalniania pracowników
Izby po uzyskaniu akceptacji Zarządu Izby. § 21 1.     
Posiedzenie Zarządu zwołuje prezes, a w
razie nieobecności jego zastępca2.     
Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością
głosów.Do
ważności uchwał Zarządu wymagana jest obecność przy ich podejmowaniu co
najmniej połowy statutowej liczby jego członków.W
razie równości głosów przeważa głos przewodniczącego posiedzenia. § 22 1.     
Oświadczenie woli w zakresie praw i
obowiązków majątkowych Izby składajądwaj
członkowie Zarządu w tym przynajmniej jedną z tych osób powinien być prezes
Izby lub jego zastępca.2.     
Zarząd może ustanowić pełnomocników w
sprawach określonych w ust.1, a także do wykonania czynności określonego
rodzaju lub czynności szczególnych, określając jednocześnie zakres ich
uprawnień i obowiązków.  KOMISJA  REWIZYJNA§ 23 1.     
Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5
członków wybranych na Walnym Zgromadzeniu. Liczbę członków zasiadających w
Komisji Rewizyjnej w danej kadencji określa regulamin wyborczy uchwalany przez
Walne Zgromadzenie. Do Komisji Rewizyjnej mogą być wybierane osoby będące w
momencie wyboru delegatami organizacji zrzeszonych w Izbie, prowadzący
działalność gospodarczą przez co najmniej 5 ostatnich lat oraz będący członkami
organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła przez co najmniej 5 ostatnich
lat. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być Dyrektor Izby ani Zastępca
Dyrektora Izby. Kadencja Komisji Rewizyjnej Izby trwa 4 lata, z zastrzeżeniem
postanowień § 16 ust. 2 niniejszego statutu.2.     
Komisja ze swego grona wybiera zastępcę
przewodniczącego i sekretarza.3.     
Do zadań Komisji Rewizyjnej należy kontrola
całokształtu działalności Izby z wyłączeniem uprawnień
Walnego Zgromadzenia i Odwoławczego Sądu Rzemieślniczego. Komisja Rewizyjna
realizuje powierzone jej zadania w szczególności przez:1)      badanie rocznych sprawozdań finansowych,2)      badanie działalności gospodarczej Izby, jej zakładów
własnych, jak również udziałów w spółkach i innych organizacjach, w których
zaangażowany jest majątek Izby,3)      badanie prawidłowości wykonywania przez jednostki i
organizacje zadań zleconych oraz powierzonych im przez Izbę w drodze
porozumienia,4)      uczestniczenie w postępowaniu odwoławczym od uchwał
Zarządu w zakresie wskazanym w „Regulaminie wnoszenia odwołań od uchwał Zarządu
do Walnego Zgromadzenia Pomorskiej Izby Rzemieślniczej Małych i Średnich
Przedsiębiorstw w Gdańsku”,5)      składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań ze swej
działalności wraz z projektami zaleceń,6)      przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu wniosków w
przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Izby oraz członkom Zarządu.4.      Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje przewodniczący, a w razie
nieobecności jego zastępca. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą
większością głosów. Do ważności uchwał wymagana jest obecność przy ich
podejmowaniu co najmniej 3 członków. W razie równości głosów decyduje głos
przewodniczącego posiedzenia.5.      Komisja Rewizyjna może w każdym czasie żądać od Zarządu
wszelkich wyjaśnień i sprawozdań. W celu dokonywania czynności kontrolnych
Komisja Rewizyjna może powoływać spośród swoich członków co najmniej dwuosobowe
zespoły robocze. Z czynności kontrolnych Komisja Rewizyjna sporządza
protokoły i wraz z wnioskami przedkłada je Zarządowi.6.      Szczegółowy tryb pracy Komisji Rewizyjnej określa Regulamin
uchwalony przez Komisję Rewizyjną. Uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu
podejmowana jest jednomyślnie przy obecności wszystkich członków Komisji
Rewizyjnej. ODWOŁAWCZY SĄD RZEMIEŚLNICZY§ 24 1.     
Odwoławczy Sąd Rzemieślniczy rozpatruje
odwołania od orzeczeń i postanowień sądów cechowych. Od orzeczenia lub
postawienia Odwoławczego Sądu Rzemieślniczego nie przysługują środki
odwoławcze.2.     
Sąd może zmienić lub utrzymać w mocy
orzeczenia bądź postanowienia sądu cechowego. § 25 1.     
Odwoławczy Sąd
Rzemieślniczy składa się z 3 do 5 członków wybieranych przez Walne
Zgromadzenie.
Liczbę członków zasiadających w  Odwoławczym
Sądzie Rzemieślniczym w danej kadencji określa regulamin wyborczy
uchwalany przez Walne Zgromadzenie. Do Odwoławczego
Sądu Rzemieślniczego mogą być wybierane osoby będące w momencie wyboru
delegatami organizacji zrzeszonych w Izbie, prowadzący działalność gospodarczą
przez co najmniej 5 ostatnich lat oraz będący członkami organizacji samorządu
gospodarczego rzemiosła przez co najmniej 5 ostatnich lat. Członkiem Odwoławczego Sądu Rzemieślniczego nie
może być Dyrektor Izby ani Zastępca Dyrektora Izby. Członkowie Odwoławczego Sądu Rzemieślniczego powołują ze swego grona
dwóch zastępców przewodniczącego.2.     
Kadencja Sądu trwa 4 lata, z zastrzeżeniem
zapisu § 16 ust. 2. Mandaty członków Odwoławczego Sądu Rzemieślniczego wygasają
wraz z upływem kadencji Sądu.3.     
Posiedzenia Odwoławczego Sądu Rzemieślniczego zwołuje Przewodniczący, a w
razie nieobecności jego zastępca. Sąd rozpatruje sprawy w zespole trzyosobowym
pod przewodnictwem Przewodniczącego Sądu bądź jego zastępcy. Orzeczenia lub
postanowienia Odwoławczego Sądu
Rzemieślniczego zapadają zwykłą większością głosów, przy czym członek
składu sędziowskiego rozpoznającego sprawę nie może wstrzymać się od głosu.4.     
Szczegółowy tryb pracy Odwoławczego Sądu Rzemieślniczego oraz
zasady i tryb postępowania przed Sądem określa Regulamin uchwalony przez Odwoławczy Sąd Rzemieślniczy. Uchwała
w sprawie przyjęcia Regulaminu podejmowana jest jednomyślnie przy obecności
wszystkich członków Odwoławczego Sądu
Rzemieślniczego. POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE§ 26 1.     
Od uchwał Zarządu organizacjom
rzemieślniczym i osobom, których uchwała dotyczy w postępowaniu wewnątrz
organizacyjnym służy odwołanie do Walnego Zgromadzenia za pośrednictwem organu,
który podjął uchwałę. 2.     
Podstawą wniesienia odwołania może być
naruszenie przez organpodejmujący
uchwałę przepisów prawa, statutu, uchwał organów Izby lub Związku Rzemiosła
Polskiego.3.     
Termin do wniesienia odwołania wynosi 4
tygodnie od otrzymania zawiadomienia o uchwale. Zawiadomienie o uchwale powinno
zawierać jej uzasadnienie – jeżeli przepis prawa, statutu, uchwał organów Izby
lub Związku Rzemiosła Polskiego tego wymaga, oraz pouczenie o prawie odwołania
od uchwały w przewidzianym w statucie terminie.4.     
Walne Zgromadzenie rozpatruje odwołania na
najbliższym posiedzeniu jeżeli wpłynęło ono co najmniej 4 tygodnie przed
terminem Walnego Zgromadzenia.5.     
Wniesienie odwołania nie powoduje
wstrzymania wykonania zaskarżonej uchwały Zarządu. Zarząd po wpłynięciu
odwołania może:1)      uchylić bądź zmienić zaskarżoną uchwałę w całości bądź w części
w przypadku uznania odwołania za zasadne; w razie uchylenia bądź zmiany jedynie
części zaskarżonej uchwały postępowanie odwoławcze prowadzone jest dalej co do
części zaskarżonej uchwały, która nie została uchylona bądź zmieniona,2)      wstrzymać wykonanie zaskarżonej uchwały do czasu rozpoznania
odwołania przez Walne Zgromadzenie.6.     
Szczegółowe zasady oraz tryb wnoszenia
odwołań od uchwał Zarządu do Walnego Zgromadzenia oraz tryb rozpoznawania
odwołań przez Walne Zgromadzenie określa Regulamin uchwalony przez Walne
Zgromadzenie. ZMIANA STATUTU§ 27 1.         
Zmiany Statutu Izby mogą być dokonywane
mocą uchwały Walnego Zgromadzenia, podjętej większością 2/3 głosów. POSTANOWIENIA KOŃCOWE§ 28 1.         
Izba przechodzi w stan likwidacji na
podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością 3/4 oddanych
głosów.2.         
Uchwała o likwidacji, o której mowa w ust.
1, określa zasady i tryb postępowania likwidacyjnego i wskazuje inną
organizację rzemiosła, która przejmie majątek Izby.3.         
Jednolity tekst statutu ze zmianami
wprowadzonymi uchwałami Walnego Zgromadzenia podpisują Prezes Izby i osoba
upoważniona przez Prezes i Zarząd, zgodnie z treścią § 19 ust. 2 statutu
Izby.” osoba wytwarzająca informację:Joanna Koszałka osoba odpowiedzialna za treść informacji:Joanna Koszałka
data wytworzenia informacji:2018-01-13 data udostępnienia informacji:2018-01-13

Rejestr zmian