wyszukaj w serwisie: 
Niedziela, 29 marca 2020 
www.pomorskaizba.com.pl
Cechy rzemieślnicze > Wojewódzki Cech Rzemiosł Branzy Motoryzacyjnej > Statut
ostatnia aktualizacja:Joanna Koszałka
2013-04-17 20:06:51
Drukuj drukuj | Zapisz na dysku zapisz na dysku 
Statut


S
T A T U T


 1. Postanowienie
  ogólne

§
11. Cech jako dobrowolny związek pracodawców jest
samorządną, społeczno zawodową i gospodarczą organizacją rzemiosła.2. Cech posiada osobowość prawną.3. Cech działa na podstawie ustawy o rzemiośle z dnia
22.03. 1989r. /Dz. U. nr 17 poz.233/ zwanej dalej ustawą oraz niniejszego
statutu.§ 2Cech zrzesza rzemieślników z terenu woj. Pomorskiego
prowadzących działalność w zakresie rzemiosł motoryzacyjnych.§ 3 1. Cech nosi nazwę Wojewódzki Cech Rzemiosł Branży
Motoryzacyjnej2. Siedzibą Cechu test Gdańsk ul. Piwna l/2§ 4 Cech jest członkiem izby Rzemieślniczej w Gdańsku. A/  Zadania Cechu

§ 5

1. Zadaniem cechu jest utrwalanie więzi
środowiskowych, postaw zgodnych z zasadami etyki i godności zawodu, a także
prowadzenie na rzecz członków działalności społeczno-organizacyjnej, kulturalnej,
oświatowej i gospodarczej oraz reprezentowanie interesów członków wobec organów
administracji i sądów.2. Do zadań cechu należy w szczególności:1/ utrwalenie więzi środowiskowych postaw zgodnych z
zasadami etyki i godności zawodowej,2/ prowadzenie wśród członków pracy
społeczno-organizacyjnej mającej na celu szerzenie zasad etyki zawodowej oraz prawidłowego
i rzetelnego wykonywania zawodu,3/ reprezentowanie interesów członków wobec terenowych
organów administracji oraz organizacji społecznych i gospodarczych,4/ badania i ocena sytuacji oraz warunków pracy
rzemiosła na terenie działaniacechu, stanu wykorzystania jego możliwości usługowych
i produkcyjnych,5/ udzielenie członkom pomocy w drodze udzielania
porad i informacji, wystąpień i interwencji,6/ rozpatrywanie skarg na działalność członków,7/ popieranie rozwijanie postępu technicznego i
gospodarczego w rzemiośle, otaczanie opieką członków pracujących nad
wynalazczością i usprawnieniami technicznymi, organizowanie i popieranie klubów
postępu technicznego, popieranie rozwoju działalności artystycznej,
organizowanie konkursów, wystaw, pokazów oraz muzeów,8/ organizowanie pomocy w podnoszeniu kwalifikacji
zawodowych członkówi zatrudnionych przez nich pracowników,9/ propagowanie i organizowanie przygotowania
zawodowego,10/ współpraca z władzami oświatowymi i szkołami
zawodowymi w zakresie dokształcania teoretycznego uczniów szkolnych przez członków,11/ organizowanie pomocy instruktażowej i szkolenia w
zakresie Bhp oraz warunków sanitarno-epidemologicznej,12/ organizowanie działalności socjalnej, kulturalnej
i oświatowej dla członków i ich rodzin dla uczniów i pracowników cechu i
zakładów, a także członków ich rodzin,13/ delegowanie przedstawicieli rzemiosła do organów
kolegialnych, w których udział przedstawicieli rzemiosła przewidują przepisy
szczególne oraz do organizacji społecznych, w pracy, których uczestniczy rzemiosło,14/ prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
szkoleniowych i handlowych,15/ wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów
szczególnych. II Członkowie,
ich prawa i obowiązki


§ 6

Członkami cechu mogą być osoby fizyczne lub spółki
osób fizycznych, które:1/ Prowadzą działalność na terenie i w zakresie
określone w § 2 i wykonują ją na Własny rachunek i z udziałem kwalifikowanej
pracy własnej, przy zatrudnieniu do 15 pracowników najemnych.2/ Członkiem cechu może zostać na okres nie dłuższy niż
10 lat również osoba fizyczna lub spółka osób fizycznych prowadząca działalność,
o której mowa w punkcie I więcej jednakże zatrudniająca więcej niż 15
pracowników najemnych.3/ Członkiem cechu może zostać również na okres do 5
lat osoba fizyczna lub spółka, która nie spełnia wymogów w zakresie
kwalifikacji z tym, że zarząd indywidualnie określi czasookres niezbędny na
uzupełnienie kwalifikacji,4/ Posiłkowe kryterium spełnienia wymogów w zakresie
posiadanych kwalifikacji stanowić mogą charakterystyki rzemiosł.§ 71. Warunkiem przyjęcia na członka cechu jest złożenie
deklaracji.Deklaracja powinna być złożona pod nieważnością w
formie pisemnej.Deklaracja powinna być podpisana przez
zainteresowanego, zawierać jego imię i nazwisko adres zamieszkania oraz
oświadczenie dotyczące gotowości uiszczenia składek członkowskich.   2. Organem uprawnionym do przyjmowania członków jest
zarząd.3. Uchwała w sprawie przyjęcia powinna być podjęta
najpóźniej w ciągu miesiąca od dnia złożenia deklaracji. § 81. O decyzji przyjęcia lub odmowy przyjęcia na członka
cechu zawiadamia się pisemnie zainteresowanego w ciągu 2 tygodni od dnia jej
podjęcia. Zawiadomienie o odmowie przyjęcia powinno zawierać uzasadnienia.2. Od odmownej decyzji zarządu zainteresowanemu służy
odwołanie do walnego zgromadzenia w ciągu 14 dni od daty doręczenia. Odwołanie
powinno być rozpatrzone przez walne zgromadzenie na najbliższym walnym
zgromadzeniu, nie później niż W ciągu roku od daty jego złożenia.§ 91. Członkowie mają prawo:1/ korzystanie z pomocy i świadczeń cechu w zakresie
określonym w § 5 statutu2/ wybierania i wybieralności do organów cechu,3/ zgłaszania wniosków zmierzających do usprawnienia
cechu,4/ wnoszenia odwołań od uchwał zarządu cechu -
dotyczących prawa członka - do walnego zgromadzenia,5/ obecności na obradach organów cechu przy
rozpatrywaniu odwołań stawianych im zarzutów i skarg oraz do udzielania
wyjaśnień,6/ wglądu w protokoły walnych zgromadzeń i pisma
pokontrolne oraz sprawo zdania z wykonania zaleceń,7/ uzyskiwania od organów cechu - na walnych
zgromadzeniach, zebraniach sekcji Cechowych lub innych formach informacji o
działalności cechu, jego wynikach oraz zamierzeniach.2. Nie ma prawa wybieralności członek cechu, który:1/ został pozbawiony praw publicznych prawomocnych
orzeczeniem sądu powszechnego,2/ został pozbawiony prawa wybieralności prawomocnym
orzeczeniem sądu cechowego,3/ zalega wpłacaniem składki cechowej powyżej trzech
miesięcy, mimo wezwania ich uregulowania.§ 10Członkowie cechu obowiązani są:1/ przestrzegać prawa, zasady etyki zawodowej i
godności zawodowej oraz zasad współżycia społecznego,2/ stosować się do przepisów statutu oraz uchwał
organów organizacji rzemieślniczej3/ regularnie wpłacać składki cechowe w wysokości
ustalonej przez Walne Zgromadzenie4/ dbać o jakość usług oraz kulturę obsługi klientów.§ 11Członek cechu jest zobowiązany w ciągu 30 dni
zawiadomić cech o zaniechaniu wykonywania rzemiosła lub o przeniesieniu
siedziby zakładu rzemieślniczego poza teren działalności cechu.§ 12Członkostwo w cechu ustaje na skutek:1/ wystąpienia2/ wykreślenia3/ wykluczenia§ 13Członek cechu może wystąpić z niego za wypowiedzeniem.Wypowiedzenia powinno być dokonane pod nieważnością w
formie pisemnej.Wystąpienie członka z cechu następuje po upływie
3-miesięcznego okresu od dnia zgłoszenia pisemnego wypowiedzenia do zarządu
cechu, licząc od końca m-ca, w którym nastąpiło wypowiedzenie.§ 14Wykreślenie członka z cechu następuje w przypadku
utraty przez niego statutowych uprawnień do zrzeszenia się w cechu.§ 15Uchwałę o wykreśleniu podejmuje zarząd.§ 161. O wykreśleniu członka cech zobowiązany jest powiadomić
zainteresowanego listem poleconym w ciągu 14 dni od daty podjęcia decyzji oraz
podać uzasadnienie wraz z pouczeniem o możliwości odwołania.2. Uchwała w sprawach określonych w ust. 1 staje się
skuteczna z datą doręczenia zainteresowanemu u zawiadomienia o wykreśleniu wraz
z uzasadnieniem. Zawiadomienie zwrócone na skutek nie zgłoszenia przez członka
zmiany podanego przez niego adresu ma moc prawną doręczenia.3. Członkowi wykreślonemu przysługuje prawo odwołania
się w sposób i terminie określonym w § 57 statutu.4. Członek wykreślony ma prawo być obecny na walnym
zgromadzeniu w czasie rozpatrywania jego odwołania i popierać je oraz składać
wyjaśnienie.5. O terminie walnego zgromadzenia, na którym ma być
on zawiadomiony przez zarząd pod wskazanym przez siebie w odwołaniu adresem w
sposób określony w § 24 ust. 1 statutu.6. W przypadku uwzględnienia przez walne zgromadzenie
odwołania od uchwały zarządu w sprawie wykreślenia - zainteresowany zachowuje
ciągłość członkostwa w cechu.§ 17Wysokość składki cechowej, ustala walne zgromadzenia
uwzględniając finansowanie działalności organizacyjno-samorządowej cechu i inne
jego wydatki oraz wydatki na działalność statutową właściwej izby
rzemieślniczej i Związku Rzemiosła Polskiego.O wysokości składki cechowej, cech zawiadamia ze
wskazaniem podstawy obliczenia składki oraz terminów jej płatności.Nieuregulowanie w ciągu trzech miesięcy składki podlegają
ściągnięciu w trybie postępowania sądowego.§ 18Uchwalą walnego zgromadzenia można nadawać godność:1. „Honorowego starszego,, lub „ honorowego członka,,
cechu osobom, które położyły szczególne zasługi dla cechu lub rozwoju
rzemiosła, a nie prowadzą zakładów rzemieślniczych.III Organy
Cechu


§ 191. Organa cechu są: 1. Walne
  zgromadzenie członków,
 2. Zarząd
 3. Komisja
  Rewizyjna
 4. Sąd
  cechowy.


2. Członek cechu może być wybrany tylko do jednego z
organów wymienionych w ust. 1 lit B, C i D.3. Osoba pełniąca funkcję w organach statutowych ma
obowiązek przy pełnieniu tej funkcji przestrzegać przepisów prawa, statutu i
uchwał organów statutowych organizacji rzemieślniczych, postępować sumiennie i
uczciwie, zgodnie z zasadami współżycia społecznego i interesem reprezentowanego
środowiska.4. Wybory starszego cechu oraz organów, o których mowa
w ust.1 dokonywane są w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby
kandydatów.Odwołanie członka organu następuje także w głosowaniu
tajnym.5. Przy obliczaniu wymaganej większości głosów dla
podjęcia przez organ cechu uchwały uwzględnienia się tylko glosy oddane za i
przeciw uchwale.6. Za udział w posiedzeniach organów cechu, z
wyjątkiem walnego zgromadzenia, członkowie otrzymują diety i zwrot kosztów
podróży wg zasad ustalonych przez Zarząd Cechu. A/ Walne
Zgromadzenie członków § 20Walne zgromadzenie jest najwyższym organem cechu
powołanym do podejmowania uchwał w sprawach należących do jego zakresu
działania.§ 211. Do zakresu działania walnego zgromadzenia należy:1/ uchwalenie statutu i jego zmian,2/ wybór odwołanie starszego cechu i pozostałych
członków zarządu, i pozostałych członków komisji rewizyjnej i sądu cechowego
oraz zastępców członków,3/ określenia wysokości składek cechowych, opłat za
świadczenia cechu oraz dobrowolnych świadczeń rzemieślników,4/ uchwalanie planów i programów rozwoju rzemiosła,
planów finansowych oraz Podziału nadwyżki budżetowej cechu,5/ rozpatrywanie sprawozdań zarządu i komisji rewizyjnej,
zatwierdzenie sprawozdań rocznych i bilansów oraz podejmowanie uchwał, co do
wniosków członków cechu, zarządu i komisji rewizyjnej w tych sprawach i
udzielanie absolutorium Członkom zarządu,6/ Podejmowanie uchwał w sprawie nabycia, zbycia lub
obciążenia nieruchomości,7/ podejmowanie uchwał o przystąpieniu do organizacji
samorządu rzemiosła lub wystąpienia z nich,8/ Upoważnienie zarządu do zaciągania pożyczek oraz
zbywania nieruchomości cechu mających wartość historyczną, artystyczną i
naukową oraz ustalenie najwyższej sumy zobowiązań, jaką może zaciągnąć Zarząd
Cechu w tym także upoważnienie Zarządu do wstępowania lub zakładania
organizacji gospodarczych z zaangażowaniem wkładów / udziałów / kapitałowych w
granicach ustalonej górnej wysokości zobowiązań w ramach upoważnienia Zarządu,9/ uchwalenia regulaminu obrad walnego zgromadzenia,10/ nadanie godności członka honorowego cechu,11/ rozpatrywanie odwołań członków cechu od uchwał
zarządu cechu,12/ wybieranie delegatów na zjazdy delegatów samorządu
rzemiosła,13/ podejmowanie uchwal w innych sprawach
przedstawionych do rozpatrzenia w trybie przewidzianym w statucie,14/ rozpatrywanie odwołań w sprawie nie przyjęcia na
członka cechu, wykreślenia członka.§ 22Odwołanie członków zarządu, komisji rewizyjnej lub
sądu cechowego - przed upływem kadencji – może nastąpić przez walne
zgromadzenie większością 2/3 głosów, oddanych w głosowaniu tajnym.§ 231. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przynajmniej
jeden raz w roku, najpóźniej w ciągu 6-ciu miesięcy po upływie roku
obrachunkowego.Walne zgromadzenie zwołuje, na podstawie uchwały
zarządu starszy cechu lub w jego zastępstwie podstarszy cechu.2. Ponadto zarząd powinien podjąć uchwałę o zwołaniu
walnego zgromadzenia na żądanie:1/ komisji rewizyjnej2/ 1/4 ogólnej liczby członków cechu lub delegatów,3/ Żądanie zwołania walnego zgromadzenia powinno być
złożone na piśmie z podaniem celu jego zwołania.4/ W przypadkach wskazanych w ust. 2 walne
zgromadzenie powinno odbyć się w ciągu 6 tygodni od daty złożenia żądania.
Jeżeli to nie nastąpi walne zgromadzenie może zwołać komisja rewizyjna lub
komisja wybrana przez 1/4 ogólnej liczby członków cechu lub delegatów.§ 241. O czasie, miejscu i porządku obrad walnego
zgromadzenia zawiadamia sięWszystkich członków i izbę rzemieślniczą listem
poleconym lub innym sposobemZ potwierdzeniem odbioru, co najmniej 14 dni przed
terminem walnego zgromadzenia.W walnym zgromadzeniu mogą brać udział inne zaproszone
osoby.2. W zawiadomieniu o walnym zgromadzeniu należy
zamieścić również informacjęo wyłożeniu do wglądu w biurze cechu odpowiednio do
porządku obrad - następujących materiałów:1/ zamknięcie rachunkowego za rok ubiegły,2/ sprawozdanie zarządu,3/ projektów podstawowych uchwał,4/ protokołu poprzedniego walnego zgromadzenia.Członkom, którzy zalegają z uiszczeniem składek
cechowych powyżej trzech miesięcy należy w zawiadomieniu przypomnieć, że w
przypadku nie przedłożenia dowodu zapłacenia zaległych składek - będą pozbawieni
prawa wybierania i wybieralności do organów cechu.§ 251.Walne zgromadzenie otwiera starszy cechu lub
podstarszy cechu.Walne zgromadzenie wybiera spośród członków cechu
prezydium w składzie:Przewodniczący, zastępca przewodniczącego i sekretarz.2. Przewodniczący zgromadzenia ma prawo „ po uprzednim
trzykrotnym upomnieniu, wykluczyć ze zgromadzenia osoby, które nie stosują się
do zarządzeń porządkowych,3. Szczegółowe zasady i tryb walnego zgromadzenia
określa regulamin.§ 261. Walne zgromadzenie zwołane zgodnie z postanowieniem
§ 24 Statutu jest zdolne do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem
obrad, jeżeli liczba obecnych przy ich podejmowaniu wynosi, co najmniej 1/4
członków cechu lub delegatów.2. W razie nie dojścia do skutku walnego zgromadzenia
z powodu braku wymaganej liczby obecnych członków, Zarząd zobowiązany jest nie
później niż w ciągu 14 dni - zwołać ponownie walne zgromadzenie, które jest
prawomocne bez względu na liczbę obecnych.3. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, jeśli
statut nie stanowi inaczej.4. Uchwały o zmianie statutu, uzupełnieniu porządku
obrad oraz w sprawach wprowadzonych dodatkowo do porządku obrad wymagają dla
swej ważności, co najmniej 2/3 głosów.Uchwałą o uzupełnieniu porządku obrad nie może być
objęta sprawa zmiany Statutu.5. W głosowaniu na walnym zgromadzeniu biorą udział
jedynie członkowie cechu.§ 271. Uchwały na walnym zgromadzeniu zapadają w
głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, jeżeli statut nie stanowi inaczej.Na żądanie większości obecnych członków walne
zgromadzenie podejmuje uchwały w głosowaniu tajnym.2. Protokół walnego zgromadzenia podpisuje
przewodniczący i sekretarz.3. Odpis uchwał walnego zgromadzenia zarząd cechu
przesyła w ciągu miesiąca izbie rzemieślniczej. B/ Zarząd
Cechu§ 28Zarząd cechu jest organem wykonawczym i ponosi
odpowiedzialność za prawidłową je działalność.§ 291. Zarząd składa się z 5 do 7 osób „ w tym ze
starszego cechu, podstarszych, sekretarza, skarbnika, oraz 2 członków.Walne zgromadzenie wybiera oddzielnie: starszego
cechu, a pozostałych członków zarządu razem. Jednocześnie walne zgromadzenie
wybiera 3 zastępców członków. Warunkiem wyboru jest uzyskanie największej
liczby głosów, lecz nie mniej niż 50% głosów plus jeden głos.2. Zarząd na pierwszym posiedzeniu wybiera spośród
siebie podstarszych, sekretarza I skarbnika.3. Kadencja zarządu trwa 4 lata.4. Do zarządu cechu mogą być wybierani jedynie
członkowie cechu, prowadzący działalność w zakresie rzemiosł motoryzacyjnych,
oraz członkowie będący na emeryturze, lecz posiadający nie mniej niż 10 lat
stażu w strukturach cechowych.5. Kandydat na członka zarządu powinien posiadać, co najmniej
5 letni okres działalności rzemieślniczej.6. Walne zgromadzenie może odwołać tych członków,
którym nie udzieliło absolutorium. W tym przypadku nie stosuje się przepisu § 26
ust. 4 statutu.§ 30W razie ustąpienia lub odwołania członka zarządu przed
upływem kadencji, do zarządu cechu wchodzi do końca kadencji zastępca członka w
kolejności otrzymanej ilości głosów, a w przypadku równości głosów-wg
kolejności umieszczenia na liście. W przypadku ustąpienia lub odwołania starszego cechu,
do czasu wyboru przez najbliższe walne zgromadzenie zastępuje go podstarszy.§ 31Zarząd prowadzi wszystkie sprawy cechu, z wyjątkiem
zastrzeżonych do kompetencji innych organów cechu.§ 321. Do zakresu działania zarządu należy kierowanie
całokształtem działalności cechu, a w szczególności:1/ reprezentowanie interesów członków wobec terenowych
organów administracji i sądów, organizacji społecznych i gospodarczych,2/ gospodarowanie funduszami i majątkiem cechu, z
zastrzeżeniem uprawnień walnego zgromadzenia wskazanych w § 21,3/ zwoływanie walnych zgromadzeń i przygotowanie
wniosków na te zgromadzenie,4/ powoływanie komisji spośród członków cechu, na
okres kadencji zarządu,5/ realizacja ustalonych zasad współdziałania ze spółdzielniami
rzemieślniczymi,6/ powoływanie i odwoływanie kierownika biura cechu
oraz ustalanie wynagrodzenia zgodnie z obowiązującymi zasadami plac7/ rozpatrywanie i rozstrzyganie skarg i wniosków, a
zwłaszcza skarg klientów na niewłaściwe lub nieterminowe wykonywanie zamówień
przez członków cechu8/ ustalanie zakładowego systemu wynagrodzeń9/ przyjmowanie oraz wykreślanie członków cechu.§ 331. Posiedzenia zarządu odbywają się, co najmniej raz w
miesiącu2. Na wniosek Komisji Rewizyjnej posiedzenie zarządu
powinno odbyć się możliwie w najkrótszym terminie, jednak nie później niż w
ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku § 34

1. Posiedzenia Zarządu Cechu zwołuje starszy cechu lub
podstarszy.2. O czasie i miejscu posiedzeń zarządu wszyscy
członkowie zarządu powiadamiani są najpóźniej na 3 dni przed terminem
posiedzenia3. W posiedzeniach Zarządu uczestniczy kierownik biura
z głosem doradczym§ 351. Uchwały zarządu mogą być podejmowane przy obecności,
co najmniej połowy statutowej liczby członków, w tym starszego lub podstarszego
cechu.2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. Przy
równej liczbie głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia zarządu.3. Szczegółowe zasady i tryb pracy zarządu i jego
komisji określają regulaminy uchwalone przez zarząd. 

C/ Komisja
Rewizyjna


§ 36

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym
całokształt działalności cechu, z wyjątkiem Walnego Zgromadzenia i orzecznictwa
Sądu Cechowego2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków i 2 zastępców
członków, wybranych przez Walne Zgromadzenie spośród członków Cechu na okres
kadencji Zarządu. Warunkiem wyboru jest uzyskanie największej liczby głosów,
jednak nie mniej niż 50% + 1 głos ogólnej liczby zebranych. Członkowie komisji
wybierają spośród siebie przewodniczącego, zastępcę sekretarza. W razie
niemożności pełnienia funkcji przez członka Komisji, w jego prawa obowiązki
wchodzi zastępca członka.§ 37

1. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:1/ Badanie przynajmniej raz na pól roku działalności
statutowej Cechu, z tym, że na wniosek ¼ ogólnej liczby członków Cechu lub
Zarządu Cechu badanie powinno być przeprowadzone w każdy czasie.2/ badanie rocznych sprawozdań finansowych ( bilansów)
oraz zgłaszanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków w tych sprawach3/ składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań z
dokonanych czynności4/ przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków o
udzielenie absolutorium Zarządowi5/ wydawanie zaleceń Zarządowi w przypadku
stwierdzenia nieprawidłowości szczegółowe zasady i tryb pracy Komisji reguluje
Regulamin uchwalony przez Komisję. D/ Sąd
Cechowy


§ 38Członkowie Cechu podlegają odpowiedzialności
dyscyplinarnej za naruszenie zasad etyki zawodowej i rzetelnego wykonywania
rzemiosła.§ 39Sąd Cechowy składa się z 3 członków i 2 zastępców
członków, wybieranych przez Walne zgromadzenie spośród Członków Cechu na okres
kadencji Zarządu. Warunkiem wyboru jest uzyskanie największej liczby głosów,
jednak nie mniej, niż 50% + I głos ogólnej liczby branych. Członkowie Sądu
Cechowego wybierają spośród siebie przewodniczącego i zastępcę§ 40Sąd Cechowy zbiera się na wniosek zarządu lub z
własnej inicjatywySąd Cechowy orzeka w składzie, co najmniej
dwuosobowym.§ 41Sąd Cechowy może orzekać następujące kary:1/ upomnienie2/ naganę3/ pozbawienie prawa do określonych świadczeń Cech na
okres do 1 roku4/ pozbawienie prawa wybieralności do organów
cechowych na okres do 3 lat5/ wykluczenieW przypadku rozpatrywania sprawy Członka organów
cechowych Sąd Cechowy może — niezależnie od orzeczenia kary — zgłaszać wnioski
o odwołanie z pełnionej funkcji w organizacji rzemieślniczejW przypadku rozpatrywania sprawy powstałej w skutek skargi
osób korzystających ze świadczeń Członka i uznania skargi za zasadną Sąd,
niezależnie od orzeczenia kary może zalecić naprawienie wyrządzonej szkody
materialnej.§ 421. Wykluczenie członka z Cechu może nastąpić jedynie z
ważnej przyczyny w przypadku, gdy z „jego winy dalsze członkostwo sprzeczne
jest z postanowieniami Statutu Cechu lub zasadami współżycia społecznego. Przed
podjęciem decyzji o wykluczeniu członka z Cechu Sąd zasięga obligatoryjnie
opinii radcy prawnego.2. Za ważną przyczynę wykluczenia należy uznać w
szczególności:1/ popełnienie przestępstwa w celu uzyskania korzyści
materialnych lub z innych niskich pobudek, jeżeli przestępstwo zostało
stwierdzone prawomocnym wyrokiem2/ umyślne działanie na szkodę Cechu3/ uporczywe niewykonywanie podstawowych obowiązków
członkowskich4/ naruszenie zasad etyki zawodowej i rzetelnego
wykonywania rzemiosła§ 431. Od orzeczenia Sądu Cechowego służy odwołania do
rzemieślniczego sądu odwoławczego, działającego w organizacji, której Cech jest
członkiem, w ciągu I miesiąca od doręczenia orzeczenia.2. Orzeczenia rzemieślniczego sądu odwoławczego są
ostateczne§ 44Wykonywanie prawomocnych orzeczeń Sądu należy do
Zarządu Cechu§ 45Szczegółowe postępowanie dyscyplinarne określa
regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie E/
Komisje Zarządu Cechu


§ 461. Dla wykonania zadań Cechu zwłaszcza w zakresie
szerzenia zasad etyki zawodowej i rzetelnego wykonywania rzemiosła oraz
właściwego rozpatrywania skarg na działalność zrzeszonych Członków Zarząd Cechu
może powołać Komisje2. Komisje mają charakter doradczy i opiniujący, a
wnioski ze swych czynności przedstawiają Zarządowi.3. Kadencja Komisji jest równa kadencji Zarządu.§ 471. W skład Komisji powoływani są Członkowie Cechu
odznaczający się wysokim poziomem etyki zawodowej i kwalifikacjami zawodowymi.2. Komisje mogą korzystać za zgodą Zarządu z opinii
rzeczoznawców.§ 481. Do zadań Komisji Kontroli Społecznej należy badanie
i analizowanie działalności zakładów rzemieślniczych w zakresie przestrzegania
zasad etyki zawodowej i rzetelności wykonywania rzemiosła2. W toku kontroli Komisja powinna zwracać uwagę
rzemieślnikowi na stwierdzone uchybienia oraz omawiać z nim i wyjaśniać zasady
prawidłowego prowadzenia Zakładu.§ 49Do zadań Komisji ds. skarg i wniosków należy badanie i
analizowanie skarg na działalność zrzeszonych członków oraz rozpatrywanie
wniosków zmierzających do usprawnienia działalności Cechu.§ 50Tryb pracy i szczegółowe zadania Komisji określa
Zarząd IV.
Zasady gospodarki finansowej Cechu § 511. Środki finansowe Cechu stanowią składki
członkowskie, opłaty za świadczenia Cechu, dobrowolne świadczenia rzemieślników
oraz inne wpływy.2. Gospodarka finansowa Cechu prowadzona jest w
oparciu o plany finansowe uchwalone przez Walne Zgromadzenie. Zasadą jest
samowystarczalność finansowa Cechu.3. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Cechu oraz
zasady wynagradzania zatrudnionych w Cechu pracowników uchwala Walne
Zgromadzenie kierując się wskazówkami merytorycznymi Związku Rzemiosła
Polskiego. § 52Cech uczestniczy w kosztach działalności samorządowo —
organizacyjnej Izby Rzemieślniczej i Związku Rzemiosła Polskiego oraz w
finansowaniu funduszy scentralizowanych przeznaczonych na cele rzemiosła,
potrzeby oświatowe, społeczno — wychowawcze i socjalne ogółu rzemiosła
określonych przez Związek Rzemiosła Polskiego V. Biuro
Cechu


§ 531. Kierownik Biura Cechu kieruje pracą biura,
przygotowuje materiały na posiedzenia organów Cechu, oraz czuwa nad wykonaniem
uchwał organów cechu2. Kierownik Biura jest odpowiedzialny za
przestrzeganie w działalności Cechu obowiązujących przepisów3. W przypadku, gdy wykonanie uchwał lub decyzji
organów cechu mogłoby spowodować naruszenie prawa, Kierownik Biura Cechu
powinien wystąpić do organu, który uchwałę lub decyzję podjął, o jej zmianę lub
uchylenie.4. Kierownik Biura Cechu bierze udział w obradach
Walnego Zgromadzenia oraz w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.5. Kierownik Biura Cechu odpowiada za pracę biura
przed organami cechu.§ 54Kierownik Biura Cechu jest w rozumieniu Kodeksu Pracy
kierownikiem zakładu pracy. VI.
Reprezentacja Cechu


§ 55Cech reprezentowany jest na zewnątrz przez starszego lub
podstarszego cechu oraz kierownika w zakresie udzielonego mu pełnomocnictwa.§ 561. Oświadczenie woli w zakresie praw i obowiązków
składają starszy lub podstarszy cechu łącznie z kierownikiem biura cechu, a w
okresie jego nieobecności łącznie z upoważnionym przez kierownika pracownikiem
biura2. Zarząd Cechu może udzielić Kierownikowi Biura Cechu
pełnomocnictwa do dokonywania określonych czynności prawnych związanych z
kierowaniem bieżącą działalnością cechu lub jego zakładem, a także
pełnomocnictwa do dokonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych.VII.
Postępowanie odwoławcze§ 57Od decyzji Zarządu wydanych w sprawach wynikających ze
stosunku członkostwa, zainteresowany może wnieść odwołanie do Walnego
ZgromadzeniaTermin wniesienia odwołania wynosi 14 dni licząc od
daty doręczenia zainteresowanemu decyzji wraz z uzasadnieniem oraz pouczeniem o
trybie i terminie odwołania.Walne Zgromadzenie rozpatruje odwołanie na najbliższym
posiedzeniu, lecz nie później niż w Ciągu roku od daty wpływu odwołania do
Cechu.Organ odwoławczy powinien rozpatrzyć odwołanie
wniesione po upływie terminu, jeżeli opóźnienie nie przekracza sześciu
miesięcy, a odwołujący usprawiedliwił je wyjątkowymi okolicznościamiCech obowiązany jest doręczyć odwołującym odpis
uchwały organu odwołującego wraz terminie uzasadnieniem w terminiel4 dni od
daty podjęcia uchwały. VIII.
Likwidacja Cechu


Cech przechodzi w stan likwidacji na podstawie uchwały
Walnego Zgromadzenia podjętej większością ¾ głosów. 
pobierz plik

osoba wytwarzająca informację:Joanna Koszałka osoba odpowiedzialna za treść informacji:Grażyna Milewska
data wytworzenia informacji:2006-04-19 data udostępnienia informacji:2006-04-01

Rejestr zmian