wyszukaj w serwisie: 
Niedziela, 29 marca 2020 
www.pomorskaizba.com.pl
Zarząd
ostatnia aktualizacja:Joanna Koszałka
2019-03-27 15:24:00
Drukuj drukuj | Zapisz na dysku zapisz na dysku 
Zarząd
Adres: ul. Piwna 1/2 80-831 Gdańsk
Numer telefonu: 58 301-84-41
58 301-31-16
Numer faxu: 58 301-79-31
Adres e-mail: biuro@pomorskaizba.com.pl
 
Zobacz również
 Prezes Zarządu
 Zastępcy Prezesa Zarządu
 Sekretarz
 Skład Zarządu
 Uchwały Zarządu
 
Zakres działalności:

Zarząd kieruje działalnością Izby pomiędzy posiedzeniami Walnego Zgromadzenia. Zarząd organizuje wykonanie zadań Izby poprzez podejmowanie wszelkich decyzji i czynności niezastrzeżonych w ustawie i statucie do wyłącznej właściwości innych organów Izby, a także może tworzyć i likwidować zakłady własne Izby i podejmować decyzje w sprawie tworzenia lub przystąpienia do organizacji gospodarczych..

Pracą Zarządu kieruje Prezes Izby. Zarząd jest organem kolegialnym.

Na zewnątrz Izbę reprezentuje: Prezes Izby i Dyrektor Izby lub osoby upoważnione przez Zarząd. Zarząd Izby składa się z 9 osób, w tym: Prezes Izby, 2-ch zastępców i sekretarza. Posiedzenia Zarządu Izby odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż jeden raz w miesiącu. Zarząd powołuje komisje egzaminacyjne, a także może powołać w razie potrzeby komisje opiniodawcze – doradcze w sprawach należących do jego właściwości. Kadencja Zarządu Izby trwa 4 lata.
osoba wytwarzająca informację:Joanna Koszałka osoba odpowiedzialna za treść informacji:Joanna Koszałka
data wytworzenia informacji:2013-06-07 data udostępnienia informacji:2013-06-07

Rejestr zmian