wyszukaj w serwisie: 
Środa, 16 października 2019 
www.pomorskaizba.com.pl
Cechy rzemieślnicze > Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Gdyni > statut
ostatnia aktualizacja:Joanna Koszałka
2014-06-25 08:37:43
Drukuj drukuj | Zapisz na dysku zapisz na dysku 
statutS T A T U TCechu
Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Gdyni uchwalony przez Walne Zebranie Delegatów
w dniu 20 czerwca 1989 r.
(ze zmianami
wprowadzonymi:

uchwałą Nr 2 Walnego
Zgromadzenia Delegatów w dniu 12.06.2000 r.,

uchwałą Nr 6 Walnego
Zgromadzenia Delegatów w dniu 26.04.2001r.,

uchwałą Nr
8
Walnego Zgromadzenia Delegatów w dniu 20.06.2002 r.

uchwałą Nr
8
Walnego Zgromadzenia Delegatów w dniu 11.06.2003 r.     oraz uchwałą Nr 8 Walnego Zgromadzenia
Delegatów w dniu 05.06.2007 r.      - tekst
jednolity). I. POSTANOWIENIA OGÓLNE § 1 1.      
Cech
jest, z zastrzeżeniem § 6 ust. 2, dobrowolną organizacją samorządu
gospodarczego rzemiosła i małej przedsiębiorczości. 2.      
Cech
posiada osobowość prawną.3.      
Cech
działa na podstawie ustawy o rzemiośle z dnia 22 marca 1989 r. (jednolity tekst
- Dz. U. z 2002 r. Nr 112, poz. 979) oraz niniejszego statutu.  § 2    Cech zrzesza 
rzemieślników prowadzących działalność indywidualnie,

w formie spółki cywilnej na terenie administracyjnym m. Gdyni i gmin sąsiednich
w zakresie wszystkich branż, a także, zgodnie z zasadami określonymi w § 6 ust.
1 niniejszego statutu, inne małe
przedsiębiorstwa na tym terenie. § 3 1.
Cech nosi nazwę: Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Gdyni.2. Siedzibą Cechu
jest: Dom Rzemiosła w Gdyni, przy ul. 10 Lutego 33.    § 4 1. Cech jest członkiem
Pomorskiej Izby Rzemieślniczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Gdańsku i
może być też członkiem innych organizacji.2. W przypadku
zawarcia porozumienia pomiędzy Zarządem Cechu

a Zarządem Pomorskiej Izby Rzemieślniczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw w
Gdańsku - opartego o uprzednie uchwały obu tych organów - Cech z upoważnienia
Izby Rzemieślniczej sprawować będzie nadzór nad
przebiegiem przygotowania zawodowego pracowników młodocianych, zatrudnianych
przez członków Cechu.3. Nadzór, o którym
mowa w ust. 2, realizowany jest w szczególności przez:1)    
współpracę
z samorządem powiatowym i gminnym, dyrektorami i radami pedagogicznymi szkół
zawodowych, w których młodociani pracownicy zatrudniani w celu przygotowania
zawodowego realizują kształcenie teoretyczne,2)    
współpracę
z organami nadzoru nad warunkami pracy w zakładach szkolących,3)    
przyjmowanie
od pracodawców (rzemieślników) szkolących dowodów potwierdzających  spełnianie warunków do szkolenia uczniów,4)    
prowadzenie
ewidencji pracodawców (rzemieślników) szkolących uczniów,5)    
prowadzenie
ewidencji umów o pracę celem przygotowania zawodowego realizowanego u
pracodawców (rzemieślników),6)    
ustalenie
osoby, posiadającej przygotowanie pedagogiczne, odpowiedzialnej za nadzór nad
przebiegiem przygotowania zawodowego młodocianych w rzemiośle,7)    
organizowanie
cyklicznych spotkań instruktażowych z mistrzami szkolącymi,8)    
prowadzenie
doradztwa oraz udzielanie informacji na temat zasad prawnych związanych ze
szkoleniem zarówno dla szkolących jak

i szkolonych , prowadzenie mediacji w zakresie sporów wynikłych na tle
realizacji procesu szkolenia,9)    
udzielanie
informacji o wolnych miejscach do nauki zawodu w zakładach rzemieślniczych,
udzielanie pomocy młodocianym pragnącym

z uzasadnionych przyczyn zmienić miejsce lub profil szkolenia,10)promowanie nauki zawodu prowadzonej w
rzemieślniczych zakładach przez upowszechnianie informacji o płynących stąd
korzyściach dlaszkolących
i szkolonych wraz z określaniem praw i obowiązków stron procesu szkolenia,11)przygotowywanie, udostępnianie, i informowanie
o dokumentacji niezbędnej do realizacji procesu szkolenia i sposobie jej
prowadzenia,12)organizowanie 
w miarę potrzeby  uroczystego
podpisywania umów

o pracę w celu przygotowania zawodowego, połączonego z omówieniem podstawowych
praw i obowiązków mistrzów i młodocianych uczniów - przy udziale rodziców.  II. ZADANIA CECHU § 5 1.     
Zadaniem
Cechu jest utrwalenie więzi środowiskowych, postaw zgodnych z zasadami etyki i
godności zawodu, prowadzenie na rzecz członków działalności
społeczno-organizacyjnej, kulturalnej, oświatowej

i gospodarczej, a także ochrona praw i reprezentowanie interesów członków wobec
organów władzy i administracji rządowej oraz organów jednostek samorządu
terytorialnego.2.     
Do
zadań Cechu należy w szczególności:1) utrwalanie więzi
środowiskowych i postaw zgodnych z zasadami etyki

i godności zawodowej,2) prowadzenie wśród
członków pracy społeczno-organizacyjnej mającej na celu szerzenie etyki
zawodowej oraz prawidłowego i rzetelnego wykonywania zawodu,3) (skreślony)4) reprezentowanie
interesów członków wobec terenowych organów administracji i sądów oraz
organizacji społecznych i gospodarczych,5) udzielanie członkom
porad prawnych, a także doradztwo podatkowe

w zakresie uregulowanym ustawą z dnia 05 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym
(Dz. U. Nr 102. poz. 475 z póź. zm.)6) (skreślony)7)  badanie i ocena sytuacji oraz warunków pracy
rzemiosła na terenie działania Cechu, stanu wykorzystania jego możliwości
usługowych

i produkcyjnych,8) udzielanie członkom
pomocy w drodze udzielania porad i informacji, wystąpień i interwencji,9)  rozpatrywanie skarg na działalność członków,10) popieranie i
rozwijanie postępu technicznego i gospodarczego

w rzemiośle (w szczególności sprzyjanie wykorzystaniu najnowszych technik
informatycznych i medialnych), otaczanie opieką członków pracujących nad
wynalazczością i usprawnieniami technicznymi, organizowanie i popieranie klubów
postępu technicznego, popieranie rozwoju działalności artystycznej,
organizowanie konkursów, wystaw

i pokazów,11) współdziałanie z
jednostkami naukowo-badawczymi, zwłaszcza

w zakresie udostępniania członkom nowych technologii wymiany doświadczeń,
projektów wynalazczych wraz z informacją o możliwościach ich zastosowania przez
członków,12) organizowanie
pomocy w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych członków i zatrudnionych przez
nich pracowników,13) propagowanie i organizowanie przygotowania
zawodowego,13 a) wykonywanie, na
podstawie upoważnienia Pomorskiej Izby Rzemieślniczej Małych i Średnich
Przedsiębiorstw w Gdańsku, zadań

z zakresu nadzoru nad przebiegiem przygotowania zawodowego

w rzemiośle pracowników młodocianych zatrudnionych w tym celu

w zakładach rzemieślniczych,14) współpraca z
władzami oświatowymi i szkołami zawodowymi

w zakresie dokształcania teoretycznego uczniów szkolnych przez członków,15) organizowanie
pomocy instruktażowej i szkolenia w zakresie BHP oraz warunków
sanitarno-epidemiologicznych,16) organizowanie
działalności socjalnej, kulturalnej i oświatowej

dla członków i ich rodzin oraz dla uczniów i pracowników Cechu

i zakładów, a także członków ich rodzin,17) delegowanie
przedstawicieli rzemiosła do organów kolegialnych,

w których udział przedstawicieli rzemiosła przewidują przepisy szczególne oraz
do organizacji społecznych, w pracy których uczestniczy rzemiosło,18) (skreślony)19) prowadzenie
działalności gospodarczej na rzecz członków i innych podmiotów, przy czym
dochód z tej działalności służy realizacji zadań statutowych Cechu i nie może
być przeznaczony do podziału między członków Cechu,20) prowadzenie
obsługi informacyjnej wobec członków Cechu z zakresu spraw dotyczących
działalności gospodarczej,21) wykonywanie innych
zadań wynikających   z przepisów
szczególnych,22) pomoc w organizowaniu
współpracy z zagranicznymi jednostkami społeczno-gospodarczymi,23) Cech prowadzi
działalność szkoleniową na rzecz członków, a na rzecz innych podmiotów na
zasadach określonych w pkt. 19.  III. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI § 6 1. Członkami Cechu na zasadzie dobrowolności,
z zastrzeżeniem ust. 2, mogą być rzemieślnicy prowadzący działalność w zakresie
objętym § 2 statutu, a także na czas określony inne osoby fizyczne wykonujące
działalność gospodarczą samodzielnie  lub
formie spółki cywilnej oraz spółki jawnej 
osób fizycznych,  nie spełniające
warunków w zakresie kwalifikacji i zatrudnienia określone w ustawie o
rzemiośle.2. Osoba, wykonująca
działalność gospodarczą w warunkach określonych ustawą o rzemiośle i
zatrudniająca pracowników w celu przygotowania zawodowego w rzemiośle,
obowiązana jest uzyskać członkostwo Cechu,

o ile nie jest członkiem Pomorskiej Izby Rzemieślniczej Małych i Średnich
Przedsiębiorstw w Gdańsku, a działalność tę prowadzi w granicach
administracyjnych obszaru działania Cechu, określonych w § 2.3. Osoby, które nabyły
członkostwo Cechu na podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem w życie
niniejszego statutu, zachowują swoje uprawnienia członkowskie do czasu ich
ustania, w przypadkach określonych w statucie. § 7 1. Warunkiem przyjęcia
na członka Cechu jest złożenie deklaracji. Deklaracja powinna być złożona pod
rygorem nieważności formie pisemnej. Deklaracja powinna być podpisana przez
zainteresowanego,

a w przypadku spółek przez wszystkich wspólników spółki cywilnej lub spółki
jawnej oraz członka cechu jako osoby wprowadzającej. Deklaracja powinna
zawierać: imię i nazwisko (imiona i nazwiska wspólników), posiadane
kwalifikacje, adres zamieszkania (adresy zamieszkania wspólników), adres
prowadzonej działalności gospodarczej.2. Organem uprawnionym
do przyjmowania członków jest Zarząd Cechu.3. Uchwała w sprawie
przyjęcia powinna być podjęta najpóźniej w ciągu miesiąca od dnia     złożenia deklaracji.4.Osoby, które nabyły
członkostwo w Cechu z mocy ustawy

o wykonywaniu i organizacji rzemiosła zachowują uprawnienia członkowskie jeżeli
spełniają warunki określone w art. 2 ustawy z dnia

23 marca 1989 r. o rzemiośle. § 8 1. O decyzji przyjęcia lub odmowy przyjęcia na
członka Cechu zawiadamia się pisemnie zainteresowanego w ciągu 14 dni od dnia
jej podjęcia. Zawiadomienie o odmowie przyjęcia powinno zawierać uzasadnienie.2. Od odmownej decyzji
zainteresowanemu służy odwołanie do walnego zgromadzenia w ciągu 14 dni od daty
doręczenia. Odwołanie powinno być rozpatrzone przez walne zgromadzenie na
najbliższym zgromadzeniu, nie później niż w ciągu roku od daty jego złożenia. § 9 1.   Członkowie mają prawo:1)    
korzystania
z pomocy i świadczeń cechu w zakresie określonym w § 5 statutu,2)    
wybierania
i wybieralności do organów   Cechu,3)    
zgłaszania
wniosków zmierzających do usprawnienia działalności Cechu,4)    
wnoszenia
odwołań od uchwał Cechu – dotyczących praw członka – do walnego zgromadzenia,5)    
obecności
na obradach organów Cech przy rozpatrywaniu odwołań stawianych im zarzutów i skarg
oraz udzielania wyjaśnień,6)    
wglądu
w protokoły walnych zgromadzeń i roczne sprawozdania Zarządu Cechu, protokoły i
pisma pokontrolne oraz sprawozdania

z wykonania zaleceń,7)    
uzyskiwanie
od organów Cechu - na walnych zgromadzeniach, zebraniach sekcji cechowych lub
innych formach informacji

o działalności  z dnia 23.05.1991 r. o
organizacjach pracodawców (Dz. U. Nr 55, poz. 235 z póź. zm.) Cechu, jego
wynikach i zamierzeniach. 2.
Nie ma prawa wybieralności członek Cechu, który:1)         
został
pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu powszechnego,2)         
został
pozbawiony praw wybieralności prawomocnym orzeczeniem sądu cechowego,3)         
zalega
z wpłacaniem składki cechowej powyżej trzech miesięcy, pomimo wezwania  o jej uregulowanie w dodatkowym terminie
określonym przez Zarząd Cechu.  § 10 Członkowie
Cechu obowiązani są:1)    
przestrzegać
prawo, postępować zgodnie z zasadami etyki zawodowej

i godności zawodowej oraz zasadami współżycia społecznego,2)    
stosować
się do przepisów statutu oraz uchwał organów organizacji rzemieślniczych,3)    
regularnie
wpłacać składki cechowe w obowiązującej wysokości,4)    
poddawać
kontroli działalność swego zakładu w zakresie przestrzegania zasad etyki
zawodowej i rzetelnego wykonywania rzemiosła,5)    
podnosić
jakość usług oraz kulturę obsługi klientów,6)    
rzetelnie,
sumiennie i terminowo wykonywać zlecone przez klientów prace, a w razie
reklamacji w ten sam sposób rozpatrywać je i załatwiać,7)    
zachować
więź członkowską przez uczestniczenie w zebraniach zwoływanych przez sekcję
zawodową lub Zarząd Cechu oraz czynne włączenie się w życie organizacyjne
Cechu.  § 11 Członek Cechu jest obowiązany w ciągu 14 dni
zawiadomić Cech

o zaniechaniu wykonywania rzemiosła lub innych zmianach

w prowadzonej działalności, jeżeli naruszają one zasady przewidziane

w ustawie o rzemiośle lub niniejszego statutu, a także o przeniesieniu siedziby
zakładu lub zmianie miejsca zamieszkania.     § 12 Członkostwo
w cechu ustaje na skutek:1)    
wystąpienia,2)    
wygaśnięcia
członkostwa,3)    
wykreślenia,4)    
wykluczenia,
o którym mowa w § 45 statutu.  § 13 1.     
Członek
cechu może wystąpić z niego za wypowiedzeniem,

z zastrzeżeniem § 6 ust. 2. Wypowiedzenie powinno być dokonane pod rygorem
nieważności w formie pisemnej.2.     
Wystąpienie
członka z Cechu następuje po upływie 3-miesięcznego okresu od dnia zgłoszenia
pisemnego wypowiedzenia do Zarządu cechu, licząc

od końca miesiąca, w którym nastąpiło wypowiedzenie. Termin ten może zostać
skrócony w przypadku porozumienia się występującego członka

z Zarządem Cechu.  § 14 Wygaśnięcie członkostwa
następuje w przypadku:1)    
śmierci
członka,2)    
nie
opłacania składek członkowskich ponad 1 rok pomimo wezwań,3)    
uporczywego
nie przestrzegania § 10 pkt 7 statutu.  § 15 1. Wygaśnięcie członkostwa stwierdza Zarząd w
drodze  uchwały.2. O wygaśnięciu członkostwa, z powodów określonych
w § 14 pkt 2 i 3, Cech jest zobowiązany powiadomić:1)    
zainteresowanego
listem  za potwierdzeniem odbioru w ciągu
14 dni

od daty podjęcia  uchwały przez Zarząd,2)    
uchwała
w sprawie określonej w ust. 2 staje się skuteczna z datą doręczenia zainteresowanemu.
Zawiadomienie, zwrócone na skutek nie zgłoszenia przez członka zmiany podanego
przez niego adresu, ma moc prawną doręczenia.  § 16 Wykreślenie członka z
Cechu następuje w przypadku utraty przez niego statutowych uprawnień do
zrzeszenia się w Cechu.  § 17 Uchwałę o wykreśleniu
członka podejmuje Zarząd Cechu.  § 18 1.     
O
wykreśleniu członka Cech obowiązany jest powiadomić zainteresowanego listem za
potwierdzeniem odbioru  w ciągu 14 dni

od daty podjęcia uchwały oraz podać uzasadnienie wraz z pouczeniem

o możliwości odwołania się.2.     
Uchwała
w sprawach określonych w ust. 1 staje się skuteczna z datą doręczenia
zainteresowanemu zawiadomienia o wykreśleniu wraz

z uzasadnieniem. Zawiadomienie zwrócone na skutek nie zgłoszenia przez członka
zmiany podanego przez niego adresu ma moc prawną doręczenia.3.     
Członkowi
wykreślonemu przysługuje prawo odwołania się w sposób

i terminie określonym w § 60 statutu.4.     
Członek
wykreślony ma prawo być obecny na walnym zgromadzeniu

w czasie rozpatrywania jego odwołania i popierać je oraz składać wyjaśnienia.5.     
O
terminie walnego zgromadzenia, na którym ma być rozpatrzona sprawa odwołującego
się, powinien być on zawiadomiony przez zarząd

pod wskazanym przez siebie w odwołaniu adresem w sposób określony

w § 27 ust. 1 statutu.6.     
W
przypadku uwzględnienia przez walne zgromadzenie odwołania

od uchwały zarządu w sprawie wykreślenia – zainteresowany zachowuje ciągłość
członkostwa w cechu.  § 19 1.     
Wysokość
składki cechowej ustala walne zgromadzenie uwzględniając finansowanie
działalności organizacyjno-samorządowej cechu i inne jego wydatki oraz wydatki
na działalność statutową właściwej Izby Rzemieślniczej i Związku Rzemiosła
Polskiego. O wysokości składki cechowej, Cech zawiadamia członków ze wskazaniem
podstawy obliczenia składki oraz terminów jej płatności.2.     
Nieuregulowane
w ciągu trzech miesięcy składki podlegają wyegzekwowaniu w drodze sądowej po
uprzednim wezwaniu do ich dobrowolnego zapłacenia w terminie określonym przez
Zarząd Cechu.  § 20 1.      Uchwałą walnego
zgromadzenia można nadać godność:     „honorowego starszego cechu” lub „honorowego członka cechu” osobom, które
położyły szczególne zasługi dla Cechu lub rozwoju rzemiosła, a nie prowadzą
zakładów rzemieślniczych.2.     
Osoby
posiadające tytuły honorowe moją prawo brać udział w walnym zgromadzeniu z
głosem doradczym oraz korzystać ze świadczeń socjalnych i kulturalnych cechu w
zakresie przysługującym członkom.   IV. ORGANY CECHU  § 21 1.     
Organami cechu są:A. Walne Zgromadzenie
Członków,B. Zarząd,C. Komisja Rewizyjna,D. Sąd Cechowy.2.     
Członek
Cechu może być wybrany tylko do jednego z organów wymienionych w ust. 1 lit. B,
C, i D.3.     
Osoba
pełniąca funkcję w organach statutowych ma obowiązek przy pełnieniu tej funkcji
przestrzegać przepisów prawa, statutu i uchwał organów  Cechu, postępować sumiennie i uczciwie,
zgodnie z zasadami współżycia społecznego i interesem reprezentowanego
środowiska.4.     
Wybory
starszego cechu oraz do organów, o których mowa w ust.

1 dokonywane są w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
Odwołanie członka organu następuje także w głosowaniu tajnym.4 a. Kandydaci na
starszego cechu oraz kandydaci do organów, o których mowa w ust. 1, składają
pisemne oświadczenie o spełnianiu warunków statutowych co do posiadania
biernego prawa wyborczego, a także oświadczenie o nie zaleganiu ze składkami
cechowymi .5.     
Przy
obliczaniu wymaganej większości głosów dla podjęcia przez organ Cechu uchwały
uwzględnia się tylko głosy oddane za i przeciw uchwale.6.     
Za
udział w czynnościach podejmowanych na wyjeździe przez członków Cechu, delego­wa­nych
przez  Zarząd, przysługuje zwrot
kosztów 

wg obowiązujących przepisów.   A.  WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW


  § 22 Walne Zgromadzenie
Członków jest najwyższym organem cechu powołanym do podejmowania uchwał w
sprawach należących do jego zakresu działania.  § 23 1.     
Do zakresu działania walnego zgromadzenia
należy:1)    
uchwalenie
statutu i jego zmian,2)    
wybór
i odwoływanie starszego cechu i pozostałych członków Zarządu, przewodniczących
i pozostałych członków Komisji Rewizyjnej i Sądu Cechowego oraz zastępców
członków,2a) wybór
uzupełniający do organów Cechu,3)    
określanie
wysokości składek cechowych, a także zasad dobrowolnych świadczeń członków
Cechu na określone cele,4)    
uchwalanie
planów i programów rozwo­ju rzemiosła, planów finansowych oraz podziału
nadwyżki budżetowej cechu,5)    
ustalanie
zasad gospodarki finansowej,6)    
rozpatrywanie
sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej, zatwierdzanie sprawozdań rocznych i
bilansów oraz podejmowanie uchwał

co do wniosków członków Cechu, Zarządu i Komisji Rewizyjnej w tych sprawach i
udzielania absolutorium członkom Zarządu,7)    
podejmowanie
uchwał w sprawie nabycia, zbycia lub obciążenia nieruchomości,8)    
podejmowanie
uchwał o przystąpieniu do organizacji samorządu rzemiosła i innych organizacji
lub wystąpieniu z nich,9)    
upoważnianie
Zarządu do zaciągania pożyczek oraz zbywania ruchomości Cechu mających wartość
historyczną, artystyczną i naukową, w oparciu

o konkretnie umotywowany wniosek,10) uchwalenie regulaminu obrad walnego
zgromadzenia oraz regulaminu wyborczego,11) nadawanie godności „ honorowego starszego
cechu” i „honorowego członka cechu”,12) rozpatrywanie odwołań członków cechu od
uchwał Zarządu Cechu,13) wybieranie delegatów na zjazd delegatów
samorządu rzemiosła,14) podejmowanie uchwał w innych sprawach
przedstawionych

do rozpatrywania w trybie przewidzianym w statucie. 2.     
Walne
zgromadzenie może upoważnić Zarząd do podejmowania decyzji określonych w ust. 1
pkt 3 i 5.  § 24 1.     
Odwołanie
członka Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub Sądu Cechowego – przed upływem kadencji
– może nastąpić przez walne zgromadzenie większością 2/3 głosów, oddanych w
głosowaniu tajnym.2.     
Jeżeli
liczba członków danego organu Cechu ulegnie w trakcie trwania kadencji trwałemu
zmniejszeniu w stosunku do liczby określonej

w statucie, a nie będzie możliwości uzupełnienia składu tego organu poprzez
wejście do niego zastępców członków, to na wakujące miejsca w tym organie walne
zgromadzenie wybierze nowych jego członków i ich zastępców. Nowi członkowie i
ich zastępcy, wraz z pozostałymi członkami organu, będą pełnić funkcję do końca
kadencji. § 25 1.     
Jeżeli
Cech liczy więcej niż 150 członków – Walne Zgromadzenie Członków jest
zastąpione Walnym Zgromadzeniem Delegatów.2.     
Delegatów
wybierają sekcje zawodowe na okres kadencji zarządu w ilości 1 delegat na 5
członków.3.     
Do
Walnego Zgromadzenia Delegatów zastępującego Walne Zgromadzenie Członków
stosuje się odpowiednie przepisy niniejszego rozdziału.  § 26 1.     
Walne
zgromadzenie zwoływane jest przynajmniej jeden raz w roku, najpóźniej w ciągu
6-ciu miesięcy po upływie roku kalendarzowego. Walne zgromadzenie, zwołuje, na
podstawie uchwały Zarządu, starszy cechu lub w jego  zastępstwie podstarszy cechu.2.     
Ponadto
Zarząd powinien podjąć uchwałę o zwołaniu walnego zgromadzenia na żądanie:1)    
Komisji
Rewizyjnej,2)    
izby
rzemieślniczej,3)    
¼
ogólnej liczby członków Cechu lub delegatów.3.     
Żądanie
zwołania walnego zgromadzenia powinno być złożone na piśmie z podaniem celu
jego zwołania.4.     
W
przypadkach wskazanych w ust. 2 walne zgromadzenie powinno odbyć się w ciągu 6
tygodni od daty złożenia żądania. Jeżeli to nie nastąpi, walne zgromadzenie
może zwołać Komisja Rewizyjna, izba rzemieślnicza lub ¼ ogólnej liczby członków
Cechu lub delegatów.5.     
W
razie braków w składzie Zarządu uniemożliwiających podjęcie uchwały o zwołaniu
walnego zgromadzenia, zostaje ono zwołane uchwałą Komisji Rewizyjnej lub
uchwałą ¼ ogólnej liczby członków Cechu lub delegatów.       § 27 1.     
O
czasie, miejscu i porządku obrad walnego zgromadzenia zawiadamia

się wszystkich delegatów i izbę rzemieślniczą listem poleconym lub innym sposobem
z potwierdzeniem odbioru co najmniej na 14 dni przed terminem walnego
zgromadzenia. Pozostałych członków w terminie 14 dni przez wywieszenie
zawiadomienia i porządku obrad na tablicy ogłoszeń

w siedzibie Cechu.2.     
W
zawiadomieniu o walnym zgromadzeniu należy zamieścić również informację o
wyłożeniu do wglądu w biurze Cechu – odpowiednie

do porządku obrad – następujących materiałów:1)    
zamknięcia
rachunkowego za rok ubiegły,2)    
sprawozdania
Zarządu,3)    
projektów
podstawowych uchwał,4)    
protokołu
poprzedniego walnego zgromadzenia.  § 28 1.     
Walne
zgromadzenie otwiera starszy cechu lub podstarszy cechu. Walne zgromadzenie
wybiera spośród delegatów Cechu prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca
przewodniczącego i sekretarz.2.     
Przewodniczący
zgromadzenia ma prawo, po uprzednim trzykrotnym upomnieniu, wykluczyć ze
zgromadze­nia osoby, które nie stosują

się do regulaminu walnego zgromadzenia.3.     
Szczegółowe
zasady i tryb walnego zgromadzenia określa regulamin przyjęty przez walne
zgromadzenie. § 29 1.     
Walne
zgromadzenie zwołane zgodnie z postanowieniem § 27 statutu jest zdolne do
podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad, jeżeli liczba
obecnych przy ich podejmowaniu wynosi co najmniej ¼ części delegatów.2.     
W
razie nie dojścia do skutku walnego zgromadzenia z powodu braku wymaganej
liczby obecnych członków, Zarząd obowiązany jest – nie później niż w ciągu 14
dni zwołać ponownie walne zgromadzenie, które jest prawomocne bez względu na
liczbę obecnych.3.     
Uchwały
zapadają zwykłą większością głosów, jeżeli statut nie stanowi inaczej.4.     
Uchwały
o zmianie statutu, uzupełnieniu porządku obrad oraz

w sprawach wprowadzonych dodatkowo do porządku obrad wymagają dla swej ważności
co najmniej 2/3 głosów.4a. Uchwały w sprawach
wymienionych w § 23 ust.1 pkt 7 wymagają

dla swej ważności co najmniej ¾ głosów.5.  Uchwałą o uzupełnieniu porządku obrad nie
może być objęta sprawa zmiany statutu.6.  W głosowaniu na walnym zgromadzeniu biorą
udział jedynie delegaci.  § 30 1.     
Uchwały
na walnym zgromadzeniu zapadają w głosowaniu jawnym.

Na żądanie większości obecnych delegatów walne zgromadzenie podejmuje uchwały w
głosowaniu tajnym.2.     
Protokół
walnego zgromadzenia podpisuje przewodniczący i sekretarz. Protokół ten
przechowuje biuro Cechu.3.     
Odpis
protokołu walnego zgromadzenia Zarząd Cechu przesyła w ciągu miesiąca izbie
rzemieślniczej.   B. 
ZARZĄD CECHU  § 31 Zarząd Cechu jest
organem wykonawczym Cechu i ponosi odpowiedzialność za prawidłową jego
działalność.  § 32 1.     
Zarząd
składa się z 7 osób, w tym ze starszego cechu, 2  podstarszych, sekretarza, skarbnika oraz 2
członków.Walne zgromadzenie wybiera oddzielnie:
starszego cechu, a pozostałych członków zarządu razem. Jednocześnie walne
zgromadzenie wybiera 2 zastępców członków.Warunkiem wyboru jest
uzyskanie największej liczby głosów. Jedynie w przypadku wyboru starszego cechu
nie mniejszej niż 50%   głosów plus jeden
głos.2.     
Zarząd
na pierwszym posiedzeniu wybiera 2 podstarszych, sekretarza

i skarbnika.3.     
Kadencja
zarządu trwa 4 lata.4.     
Do
Zarządu Cechu mogą być wybierani jedynie delegaci Cechu.5.     
Kandydatem
na starszego cechu może być delegat posiadający przynajmniej kwalifikacje
mistrzowskie, który prowadzi warsztat rzemieślniczy co najmniej 10 lat oraz
przez 5 lat pełnił funkcję w organach samorządowych rzemiosła.6.     
Kandydatem
do Zarządu może być delegat, który przynajmniej przez okres 5 lat prowadził
zakład rzemieślniczy oraz powinien posiadać co najmniej 5 letni okres
członkostwa w cechu.7.     
Walne
zgromadzenie może odwołać tych członków Zarządu, którym

nie udzielono absolutorium.  § 33 1.     
W
razie ustąpienia lub odwołania członka 
Zarządu przed upływem kadencji, do Zarządu Cechu wchodzi do końca
kadencji zastępca członka w kolejności otrzymanej ilości głosów, a w przypadku
równości głosów – wg kolejności umieszczenia na liście. W przypadku ustąpienia

lub odwołania starszego cechu, do czasu wyboru przez najbliższe walne
zgromadzenie zastępuje go podstarszy.2.     
Zasada
określona w ust. 1 ma również zastosowanie do członka Zarządu, którego
członkostwo w Cechu ustało z przyczyn wymienionych w § 12.  § 34 Zarząd prowadzi wszystkie sprawy Cechu, z
wyjątkiem zastrzeżonych

do kompetencji innych organów Cechu.    § 35 1.     
Do
zakresu działania Zarządu należy kierowanie całokształtem działalności Cechu, a
w szczególności: 1)    
reprezentowanie
interesów członków wobec terenowych organów administracji i sądów, organizacji
społecznych i gospodarczych,2)    
gospodarowanie
funduszami i majątkiem cechu, z zastrzeżeniem uprawnień walnego zgromadzenia
wskazanych w § 23,3)    
zwoływanie
walnych zgromadzeń i przygotowanie wniosków

na te zgromadzenia,4)    
powoływanie
komisji spośród członków cechu, na okres kadencji zarządu,5)    
realizowanie
ustalonych zasad współdziałania z organizacjami 
rzemieślniczymi,6)    
powoływanie
i odwoływanie kierownika biura Cechu,7)    
rozpatrywanie
i rozstrzyganie skarg i wniosków, a zwłaszcza skarg klientów na niewłaściwe lub
nieterminowe wykonywanie zamówień przez członków cechu,8)    
ustalanie
opłat za świadczenia Cechu, a także 
zakładowego systemu wynagradzania,9)    
przyjmowanie
oraz wykreślanie członków Cechu, a także stwierdzanie wygaśnięcia
członkostwa  z powodów określonych w § 14
statutu  § 36 1.     
Posiedzenia
Zarządu odbywają się co najmniej raz na miesiąc.2.     
Na
wniosek Komisji Rewizyjnej posiedzenie Zarządu powinno odbyć

się w możliwie najkrótszym terminie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od
dnia złożenia wniosku.  § 37 1.      Posiedzenie Zarządu
Cechu zwołuje starszy cechu lub podstarszy.2.     
O
czasie i miejscu posiedzeń Zarządu powiadomieni są na 7 dni przed terminem
wszyscy członkowie Zarządu.3.     
W
posiedzeniach Zarządu uczestniczy kierownik biura z głosem doradczym.  § 38 1.     
Uchwały
Zarządu mogą być podejmowane przy obecności co najmniej połowy statutowej
liczby członków, w tym starszego lub podstarszego cechu.2.     
Uchwały
zapadają zwykłą większością głosów. Przy równej liczbie głosów decyduje głos
przewodniczącego posiedzenia zarządu.3.     
Szczegółowe
zasady i tryb pracy Zarządu i jego komisji określają regulaminy uchwalone przez
zarząd.  B.    
KOMISJA REWIZYJNA  § 39 1.     
Komisja
Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności cechu.2.     
Komisja
Rewizyjna składa się z przewodniczącego i 4 członków wybranych przez walne
zgromadzenie spośród członków cechu, na okres kadencji zarządu. Walne
zgromadzenie wybiera oddzielnie przewodniczącego,

a pozostałych członków razem. Warunkiem wyboru jest uzyskanie największej
liczby głosów. 3. Członkowie komisji wybierają spośród siebie
zastępcę przewodniczącego

      i sekretarza. § 40 1.     
Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:1)    
badanie
przynajmniej raz na pół roku działalności statutowej Cechu,2)    
badanie
rocznych sprawozdań finansowych /bilansów/ oraz zgłaszanie walnemu zgromadzeniu
wniosków w tych sprawach,3)    
składanie
walnemu zgromadzeniu sprawozdań z dokonywanych czynności,4)    
przedkładanie
walnemu zgromadzeniu wniosków o udzielenie absolutorium Zarządowi,5)    
wydawanie
zaleceń Zarządowi w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości. 2.     
Szczegółowe
zasady i tryb pracy Komisji Rewizyjnej określa regulamin opracowany przez
Komisję powołaną przez Zarząd i uchwalony przez walne zgromadzenie.   B.  SĄD CECHOWY


  § 41 Członkowie cechu
podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej

za naruszenie postanowień statutu, zasad etyki zawodowej i rzetelnego
wykonywania rzemiosła.  § 42 1.     
Sąd
Cechowy składa się z 5 członków i 2 zastępców, wybranych przez walne
zgromadzenie spośród delegatów Cechu na okres kadencji Zarządu. Walne
zgromadzenie wybiera oddzielnie przewodniczącego sądu,

a pozostałych członków razem. Warunkiem wyboru jest uzyskanie największej
liczby głosów.2.     
Sąd
Cechowy wybiera spośród siebie 2 zastępców przewodniczącego.  § 43 1.     
Sąd
Cechowy rozpatruje sprawy na wniosek Zarządu lub z własnej inicjatywy.2.     
Sąd
Cechowy orzeka w składzie co najmniej połowy statutowej liczby członków, w tym
przewodniczącego lub jego zastępcy.  § 44 1.     
Sąd Cechowy może orzekać następujące kary:1)    
upomnienie,2)    
naganę,3)    
pozbawienie
prawa do korzystania z określonych świadczeń Cechu

na okres do 1 roku,4)    
pozbawienie
prawa wybieralności do organów cechowych na okres

do 4 lat,5)    
wykluczenie.2.     
W
przypadku rozpatrywania sprawy członka Sąd Cechowy może – niezależnie od
orzeczenia kary – zgłaszać wnioski o odwołanie z pełnionej funkcji w organach
statutowych organizacji rzemieślniczych.3.     
W
przypadku rozpatrywania sprawy powstałej wskutek skarg osób korzystających ze
świadczeń członka i uznanie skargi za zasadną, Sąd niezależnie od orzeczenia
kary może zobowiązać naprawienie wyrządzonej szkody materialnej.  § 45 1.     
Wykluczenie
członka z Cechu może nastąpić jedynie z ważnych przyczyn w przypadku gdy z jego
winy dalsze członkostwo sprzeczne jest

z postanowieniami statutu Cechu lub zasadami współżycia społecznego. Przed
podjęciem decyzji o wykluczeniu członka z cechu Sąd zasięga obligatoryjnie
opinii radcy prawnego.2.     
Za ważną przyczynę wykluczenia należy uznać w
szczególności:1)    
popełnienie
przestępstwa w celu uzyskania korzyści materialnych

lub z innych niskich pobudek, jeżeli przestępstwo zostało stwierdzone
prawomocnym orzeczeniem sądu,2)    
umyślne
działanie na szkodę Cechu,3)    
uporczywe
niewykonywanie podstawowych obowiązków członkowskich,4)    
naruszenie
zasad etyki zawodowej i rzetelnego wykonywania rzemiosła.     § 46 1.     
Od
orzeczenia Sądu Cechowego służy odwołanie do rzemieślniczego sądu odwoławczego,
działającego w organizacji, której Cech jest członkiem,

w ciągu 1 miesiąca od doręczenia orzeczenia.2.     
Orzeczenia
rzemieślniczego sądu odwoławczego są ostateczne.  § 47 Wykonywanie
prawomocnych orzeczeń Sądu należy do Zarządu Cechu.   § 48 Szczegółowe
postanowienie dyscyplinarne określa regulamin uchwalony przez  walne zgromadzenie.  V.  SEKCJE ZAWODOWE § 49 1.     
Członkowie
Cechu wykonujący jednakowe lub pokrewne rzemiosła mogą tworzyć  sekcje zawodowe.2.     
 Delegatów na walne zgromadzenie wybierają
sekcje zawodowe.3.     
Powoływanie,
łączenie albo
znoszenie
sekcji należy do właściwości Zarządu.4.     
Pierwsze
zebranie sekcji zwołuje Zarząd Cechu. Zebranie wybiera zarząd sekcji
(przewodniczącego, jego zastępcę, sekretarza). Kadencja zarządu sekcji trwa 4
lata i kończy się wraz z wyborem nowego zarządu sekcji. Zebranie wyborcze do
zarządu sekcji musi być zwołane nie później niż na 1 miesiąc przed walnym zgromadzeniem,
na którym wybiera się członków organów Cechu na nową kadencję. Kadencja zarządu
sekcji trwa niezależnie od kadencji zarządu Cechu. W razie ustąpienia lub
odwołania przez zebranie członka zarządu sekcji przed upływem kadencji, na jego
miejsce wchodzi osoba wybrana przez najbliższe zebranie sekcji. Zakres zadań
zarządu sekcji określa Zarząd Cechu.4 a. Zasada
określona w ust. 4 ma również zastosowanie do członka zarządu
sekcji, którego
członkostwo w Cechu ustało z przyczyn wymienionych


w § 12.5.     
Do zadań sekcji należy:1)    
oddziaływanie
na rzemieślników w kierunku zapewnienia prawidłowego wykonywania zadań
społeczno-gospodarczych rzemiosła,2)    
prowadzenie
działalności mającej na celu podnoszenie etyki zawodowej rzemiosła,3)    
wnioskowanie
w sprawach rozwoju rzemiosła danego regionu

lub zawodów,4)    
otaczanie
opieką uczniów pobierających naukę zawodu oraz udzielanie pomocy rzemieślnikom
prowadzącym nowe zakłady rzemieślnicze,5)    
aktywizowanie
rzemieślników do udziału w czynach społecznych

i pracach samorządowych. 6.     
Ewentualne
wydatki sekcji pokrywane są w ramach planu finansowego cechu.7.     
Członek
zarządu sekcji może uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu Cechu z głosem
doradczym. Sekcje nie mają uprawnień do występowania

na zewnątrz, a opinie swe i postulaty przedstawiają Zarządowi Cechu.   VI. KOMISJE ZARZĄDU CECHU  § 50 1.     
Dla
wykonania zadań Cechu, zwłaszcza w zakresie szerzenia zasad etyki zawodowej i
rzetelnego wykonywania rzemiosła oraz właściwego rozpatrywania skarg na
działalność zrzeszonych członków, Zarząd Cechu może powołać komisje problemowe.2.     
Komisje
mają charakter doradczy i opiniujący, a wnioski ze swych czynności
przedstawiają zarządowi.3.     
Kadencja
komisji jest równa kadencji Zarządu.    § 51 1.     
W
skład komisji powoływani są członkowie odznaczających się wysokim poziomem
etyki zawodowej i kwalifikacji zawodowych.2.     
Komisje
mogą korzystać, za zgodą Zarządu z opinii rzeczoznawców.   § 52 Tryb pracy i
szczegółowe zadania komisji określa Zarząd Cechu.   VII. GOSPODARKA FINANSOWA CECHU  § 53 1.     
Środki
finansowe Cechu stanowią składki członkowskie, opłaty

za świadczenia cechu, dobrowolne świadczenia rzemieślników cechu

oraz inne wpłaty.2.     
Gospodarka
finansowa Cechu prowadzona jest w oparciu o plany finansowe uchwalone przez
walne zgromadzenie cechu. Zasadą gospodarki finansowej jest samowystarczalność
Cechu.3.     
Zasady
gospodarki finansowej Cechu uchwalane sąÂ 
zgodnie z przepisem

§ 23 ust. 1 pkt. 3, 5 i ust. 2. § 54 Cech uczestniczy w
kosztach działalności samorządowo-organizacyjnej izby rzemieślniczej i Związku
Rzemiosła Polskiego oraz w finansowaniu funduszów scentralizowanych
przeznaczonych na cele rozwoju rzemiosła, potrzeby oświatowe,
społeczno-wychowawcze i socjalne ogółu rzemiosła na zasadach określonych przez
Związek Rzemiosła Polskiego.   VIII. BIURO CECHU  § 55 1.     
Kierownik
biura cechu kieruje pracą biura, przygotowuje materiały

na posiedzenia organów Cechu oraz czuwa nad wykonaniem uchwał organów Cechu.2.     
Kierownik
biura jest odpowiedzialny z przestrzeganie w działalności Cechu obowiązujących
przepisów.3.     
W
przypadku gdy wykonanie uchwał lub decyzji organów Cechu mógłby spowodować
naruszenie prawa, kierownik biura cechu powinien wystąpić do organu, który
uchwałę lub decyzję podjął o jej zmianę lub uchylenie.4.     
Kierownik
biura bierze udział w obradach walnego zgromadzenia

oraz w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.5.     
Kierownik
biura odpowiada za pracę biura przed Zarządem Cechu.  § 55 a    Zarząd
Cechu może w drodze uchwały wprowadzić 
czasowo lub na stałe funkcję zastępcy kierownika biura. Zastępca
kierownika biura posiada kompetencje kierownika biura określone w statucie w
przypadku niemożności sprawowania funkcji przez kierownika biura, spowodowanej
długotrwałą chorobą albo nie dającym się przewidzieć nagłym zdarzeniem losowym
lub inną wyjątkową przyczyną. Zarząd może w każdym czasie

w drodze uchwały znieść funkcję zastępcy kierownika biura.  § 56 1.     
Kierownikiem
biura cechu może zostać osoba posiadająca co najmniej średnie wykształcenie
oraz 3-letnią praktykę w organizacjach rzemiosła.2.     
W
uzasadnionych przypadkach zarząd cechu może zwolnić kandydata

na kierownika biura cechu od warunku posiadania 3-letniej praktyki

w organizacjach rzemiosła.3. 
Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do zastępcy kierownika
biura.  § 57 Kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu
kodeksu pracy jest kierownik biura cechu.   IX. REPREZENTACJA CECHU  § 58 Cech reprezentowany
jest na zewnątrz przez starszego cechu

lub podstarszego cechu oraz kierownika biura cechu w zakresie udzielonego mu
pełnomocnictwa.   § 59 1.     
Oświadczenie
woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych składają starszy i podstarszy lub
dwóch podstarszych.1a.  Pełnomocnictwa do reprezentowania Cechu przed
sądami i organami administracji publicznej podpisują starszy i podstarszy lub
dwóch podstarszych.2.     
Zarząd
Cechu może udzielić kierownikowi biura cechu pełnomocnictwa do dokonywania
określonych czynności prawnych związanych

z kierowaniem bieżącą działalnością Cechu lub jego zakładem, a także
pełnomocnictwa do dokonywania czynności określonego rodzaju

lub czynności szczegółowych.        X. POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE  § 60 1.     
Od
decyzji Zarządu wydanych w sprawach wynikających ze stosunku członkostwa,
zainteresowany może wnieść odwołanie do walnego zgromadzenia.2.     
Termin
wniesienia odwołania wynosi 14 dni, licząc od daty doręczenia zainteresowanemu
decyzji wraz z uzasadnieniem oraz pouczeniem o trybie i terminie odwołania.3.     
Walne
zgromadzenie rozpatruje odwołanie na najbliższym zgromadzeniu, lecz nie później
niż w ciągu roku od daty otrzymania ich przez Cech.4.     
Organ
odwoławczy powinien rozpatrzyć odwołanie wniesione po upływie terminu, jeżeli
opóźnienie nie przekracza trzech miesięcy, a odwołujący usprawiedliwił je
wyjątkowymi okolicznościami.5.     
Cech
obowiązany jest doręczyć odwołującemu odpis uchwały organu odwoławczego wraz z
jej uzasadnieniem, w terminie 14 dni od daty podjęcia uchwały.   XI. LIKWIDACJA CECHU  § 61 Cech przechodzi w stan
likwidacji na podstawie uchwały walnego zgromadzenia, powziętej większością ¾
głosów.     ............................................................                      ...................................................... Sekretarz Zarządu                                               Starszy Cechu            
osoba wytwarzająca informację:Joanna Koszałka osoba odpowiedzialna za treść informacji:Agnieszka Nizioł
data wytworzenia informacji:2008-07-28 data udostępnienia informacji:2008-07-28

Rejestr zmian