wyszukaj w serwisie: 
Środa, 16 października 2019 
www.pomorskaizba.com.pl
Cechy rzemieślnicze > Powiatowy Cech Rzemiosł Różnych Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Pucku > statut
ostatnia aktualizacja:Joanna Koszałka
2013-06-07 13:11:33
Drukuj drukuj | Zapisz na dysku zapisz na dysku 
statut
STATUT CECHU (JEDNOLITY TEKST) I. 
POSTANOWIENIA OGÓLNE. § 11.     
Cech jest dobrowolną organizacją samorządu
gospodarczego rzemiosła. Samorząd gospodarczy rzemiosła jest niezależny w
wykonywaniu swych zadań i podlega tylko przepisom prawa.2.      Cech działa na podstawie
ustawy z dnia 22 marca 1989r. o rzemiośle (jednolity tekst: Dz. U. z 2002r. nr
112, poz.979) i niniejszego statutu.3.      Cech posiada osobowość
prawną.4.      Cech zrzesza rzemieślników
prowadzących działalność w zakresie rzemiosł różnych, małych i średnich
przedsiębiorstw.5.      Cech prowadzi działalność na
terenie województwa pomorskiego.6.      Cech nosi nazwę: Powiatowy
Cech Rzemiosł Różnych Małych i Średnich Przedsiębiorstw.7.      Siedzibą cechu jest miasto
Puck.8.      Cech jest członkiem
Pomorskiej Izby Rzemieślniczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Gdańsku. II.               
ZADANIA CECHU. § 21.     
Podstawowym zadaniem Cechu jest w szczególności
utrwalanie więzi środowiskowych, postaw zgodnych z zasadami etyki i godności
zawodu, a także prowadzenie na rzecz członków działalności
społeczno-organizacyjnej, kulturalnej, oświatowej i gospodarczej a także
reprezentowanie interesów członków wobec organów administracji i sądów.2.      Do zadań Cechu należy także:a)     Rozpatrywanie skarg
dotyczących działalności członków Cechu.b)    Wydawanie opinii o
działalności zawodowej i społecznej członków Cechu.c)     Udzielanie członkom pomocy w
drodze udzielania porad i informacji, wystąpień i interwencji.d)    Organizowanie pomocy
członkom i zatrudnionym przez nich pracownikom w podnoszeniu kwalifikacji
zawodowych i rozwijaniu postępu technicznego.e)     Organizowanie przygotowania
zawodowego.f)      Prowadzenie Ośrodka Szkoleniowegog)     Wykonywanie, na podstawie
upoważnienia Pomorskiej Izby Rzemieślniczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw,
zadań z zakresu nadzoru nad przebiegiem przygotowania zawodowego w rzemiośle
uczniów – pracowników młodocianych, zatrudnionych w przedsiębiorstwach członków
Cechu.-        
współpraca z władzami oświatowymi i szkołami zawodowymi w zakresie
dokształcania teoretycznego uczniów szkolonych przez rzemieślników-        
organizowanie działalności socjalnej, kulturalnej i oświatowej dla
członków Cechu i ich rodzin oraz dla uczniów i pracowników Cechu i zakładów
rzemieślniczych, a także członków ich rodzin na podstawie tworzonych w Cechu
funduszy celowych-        
delegowanie przedstawicieli rzemiosła do organów kolegialnych, w
których udział przedstawicieli rzemiosła przewidują przepisy szczególne oraz do
organizacji społecznych, w pracach których uczestniczy rzemiosło-        
podejmowanie działań mających na celu zapewnienie przestrzegania prawa,
a zwłaszcza przepisów ustawy o rzemiośle i statutu III.            
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI § 31.      
Członkami Cechu mogą być prowadzący działalność
gospodarczą na warunkach określonych w ustawie z dnia 22 marca 1989 r. o
rzemiośle:a)      będący osobami fizycznymi
mali i średni przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 1999r. –
prawo działalności gospodarczej (Dz. U. nr 101 poz. 1178 wraz z późn. zm.),b)     przedsiębiorcy jednoosobowi
nie zatrudniający pracowników,c)    
inne osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą,
nie będące rzemieślnikami, zatrudniające nie więcej niż 50 pracowników, jeżeli
złożą deklarację i zostaną przyjęci do Cechu na czas określony, nie krótszy niż
5 lat,d)    
osoby fizyczne będące rzemieślnikami, którzy zakończyli
działalność gospodarczą w związku z przejściem na emeryturę lub rentę.2.      
Osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą na
warunkach określonych w ustawie z dnia 22 marca 1989r. o rzemiośle i
zatrudniająca pracowników w celu przygotowania zawodowego w rzemiośle,
obowiązana jest uzyskać członkostwo Cechu, o ile nie jest członkiem Izby
Rzemieślniczej, a działalność prowadzi na obszarze działania Cechu.3.      
Członkami Cechu mogą być wspólnicy spółki cywilnej,
jeżeli prowadzą działalność gospodarczą na warunkach określonych w ustawie z
dnia 22 marca 1989r. o rzemiośle.4.      
Osoby, które nabyły członkostwo w Cechu na podstawie
przepisów obowiązujących przed wejściem w życie niniejszego statutu, zachowują
swe uprawnienia członkowskie do czasu ich wygaśnięcia.§ 41.    
Warunkiem przyjęcia na członka Cechu jest złożenie
pisemnej deklaracji. Deklaracja powinna być podpisana przez zainteresowanego,
zawierać jego imię i nazwisko, adres zamieszkania i adres siedziby prowadzonego
zakładu, określenie rodzaju prowadzonej działalności rzemieślniczej i
posiadanych kwalifikacji oraz oświadczenie dotyczące gotowości uiszczania
składek członkowskich i przestrzegania statutu Cechu.2.    
Organem uprawnionym do przyjmowania członków jest
zarząd Cechu.3.    
Uchwała w sprawie przyjęcia powinna być podjęta
najpóźniej w ciągu miesiąca od dnia złożenia deklaracji.4.    
O decyzji przyjęcia lub odmowy przyjęcia na członka
Cechu zawiadamia się pisemnie zainteresowanego w ciągu 2-ch tygodni od dnia jej
podjęcia. Zawiadomienie o odmowie przyjęcia powinno zawierać uzasadnienie.5.    
Od odmownej decyzji zarządu zainteresowanemu służy
odwołanie do Walnego Zgromadzenia w ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji.
Odwołanie powinno być rozpatrzone przez Walne Zgromadzenie na najbliższym
zgromadzeniu, nie później niż w ciągu roku od daty złożenia odwołania.
Zainteresowanemu przysługuje prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu
rozpatrującym jego odwołanie oraz prawo popierania złożonego wniosku.  § 51.    
Członkowie mają prawo:1)    
korzystania z pomocy i świadczeń Cechu w zakresie
określonym w §
2 statutu,2)    
wybierania i wybieralności do organów Cechu,3)    
zgłaszania wniosków zmierzających do usprawnienia kierunków
i zasad działania Cechu,4)    
wnoszenia odwołań od uchwał zarządu Cechu – dotyczących
praw członka – do Walnego Zgromadzenia,5)    
obecności na obradach organów Cechu przy rozpatrywaniu
odwołań, stawianych zarzutów i skarg oraz do udzielania wyjaśnień,6)    
wglądu w protokoły walnych zgromadzeń i rocznych
sprawozdań zarządu Cechu, protokołów i pism pokontrolnych oraz sprawozdań z
wykonania zaleceń,7)    
uzyskiwania od organów Cechu – na walnych
zgromadzeniach, zebraniach sekcji cechowych lub innych formach – informacji o
działalności Cechu, jego wynikach oraz zamierzeniach,2.    
Nie ma prawa wybierania członek Cechu, który:1)    
został pozbawiony praw publicznych prawomocnym
orzeczeniem sądu powszechnego,2)    
został pozbawiony prawa wybieralności prawomocnym
orzeczeniem Sądu Cechowego,3)    
zalega z opłatą składki cechowej powyżej trzech
miesięcy mimo pisemnego wezwania do zapłaty.  § 6Członkowie Cechu obowiązani są
do:1)    
przestrzegania prawa, zasad etyki i godności zawodowej,2)    
stosowania się do przepisów statutu oraz uchwał organów
organizacji rzemieślniczych,3)    
regularnego opłacania składek cechowych w wysokości i
według zasad ustalonych przez Walne Zgromadzenie lub organ z upoważnienia
Walnego Zgromadzenia,4)    
poddawania kontroli działalności swego zakładu w
zakresie przestrzegania zasad etyki zawodowej i rzetelnego wykonywania
rzemiosła,5)    
zachowania więzi członkowskiej oraz uczestniczenia w
zebraniach zwoływanych przez organy Cechu oraz czynnego włączania się w życie
organizacyjne Cechu.  § 7         Członek
Cechu jest obowiązany w ciągu 30 dni zawiadomić Cech o zaniechaniu wykonywania
rzemiosła lub o przeniesieniu siedziby zakładu rzemieślniczego poza teren
działania Cechu.  § 8         Członkostwo
w Cechu ustaje na skutek:1)    
wystąpienia2)    
wykreślenia3)    
wykluczenia4)    
wygaśnięcia.  § 91.    
Członek Cechu może wystąpić z niego za wypowiedzeniem.
Wypowiedzenie powinno być dokonane pod rygorem nieważności w formie pisemnej.2.    
Wystąpienie członka z Cechu następuje w
nieprzekraczalnym terminie jednego miesiąca od pisemnego wypowiedzenia
zgłoszonego do zarządu Cechu, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło
wypowiedzenie. § 101.    
Wykreślenie członka z Cechu następuje w przypadku
utraty przez niego statutowych uprawnień do zrzeszania się w Cechu.2.    
Uchwałę o wykreśleniu podejmuje zarząd.3.    
O wykreśleniu członka z Cechu należy powiadomić
zainteresowanego listem poleconym w ciągu 14 dni od daty podjęcia decyzji oraz
podać uzasadnienie wraz z pouczeniem o możliwości odwołania się.4.    
Uchwała o wykreśleniu staje się skuteczna z datą
doręczenia zainteresowanemu zawiadomienia wraz z uzasadnieniem zawiadomienie
zwrócone na skutek nie zgłoszenia przez członka zmiany podanego przez niego
adresu ma moc prawną doręczenia.5.    
Członkowi wykreślonemu przysługuje prawo odwołania się
w sposób i w terminie określonym w statucie.6.    
Członek wykreślony ma prawo być obecny na walnym
zgromadzeniu w czasie rozpatrywania jego odwołania i popierać je oraz składać
wyjaśnienia.7.    
O terminie walnego zgromadzenia, na którym ma być
rozpatrywana sprawa odwołującego się, powinien być on zawiadomiony przez zarząd
pod wskazanym przez siebie w odwołaniu adresem i w sposób określony w statucie.8.    
W przypadku uwzględnienia przez Walne Zgromadzenie
odwołania od uchwały zarządu w sprawie wykreślenia – zainteresowany zachowuje
ciągłość członkostwa w Cechu.   § 111.    
Wykluczenie członka z Cechu następuje w przypadku:1)    
nieprzestrzegania postanowień statutu i uchwał organów
Cechu,2)    
nieprzestrzegania zasad etyki zawodowej i rzetelnego
prowadzenia działalności gospodarczej,3)    
nie opłacania składek członkowskich przez okres 6
miesięcy,4)    
prawomocnego orzeczenia Sądu Cechowego,5)    
stwierdzenia istotnych uchybień w wykonywaniu
obowiązków związanych z przygotowaniem zawodowym pracowników.2.    
Od uchwały o wykluczeniu przysługuje odwołanie do
Walnego Zgromadzenia w trybie określonym w statucie.  § 12         Wygaśnięcie
członkostwa następuje w przypadku śmierci członka Cechu.   § 131.     
Wysokość składki cechowej ustala walne zgromadzenie,
uwzględniając potrzeby finansowe działalności organizacyjno-samorządowej Cechu
i inne wydatki przyjęte przez walne zgromadzenie, a także na działalność
statutową organizacji samorządu rzemiosła, do których Cech należy. O wysokości
składki cechowej Cech zawiadamia członków na piśmie ze wskazaniem podstawy lub
metody obliczania składki oraz terminów jej płatności.2.     
Obowiązek płacenia składki przez członków nowo
przyjętych powstaje za miesiąc, w którym wydano decyzję o przyjęciu w poczet
członków.3.     
Nieuregulowanie w ciągu trzech miesięcy składki, może
podlegać ściągnięciu w trybie postępowania sądowego.4.     
W uzasadnionych wypadkach, zarząd Cechu może na wniosek
członka, wysokość składki obniżyć na określony czas, zaległe składki rozłożyć
na raty, odroczyć termin ich płatności, umorzyć w całości lub w części.   § 141.      
Uchwałą Walnego Zgromadzenia można nadać godność
„honorowego starszego” lub „honorowego członka” Cechu osobom, które położyły
szczególne zasługi dla Cechu i rozwoju rzemiosła, a nie prowadzą zakładów rzemieślniczych.Wniosek w tej sprawie składa
zarząd Cechu.2.      
Osoby posiadające tytuły honorowe mają prawo brać
udział w walnych zgromadzeniach z głosem doradczym i w innych ważnych dla Cechu
uroczystościach i zebraniach. Zarząd Cechu może osobom tym – w miarę
posiadanych środków – przyznać świadczenia socjalne i kulturalne.3.      
W Cechu może być utworzone Koło Seniorów „Rzemieślnik”
składające się z członków, którzy zakończyli prowadzenie działalności
rzemieślniczej (gospodarczej) w związku z przejściem na emeryturę lub rentę.  IV.ORGANY CECHU. § 151.    
Organami Cechu są:A)  Walne Zgromadzenie członkówB)  ZarządC)  
 Komisja
RewizyjnaD)  
 Sąd Cechowy2.    
Członek Cechu wykonujący osobiście działalność
rzemieślniczą może być wybrany tylko do jednego z organów wymienionych w ust. 1
punkty B – D.3.    
Osoba pełniąca funkcję w organach statutowych ma
obowiązek przy pełnieniu tej funkcji przestrzegać przepisów prawa, statutu i
uchwał organów statutowych organizacji rzemieślniczych, postępować sumiennie i
uczciwie, zgodnie z zasadami współżycia społecznego i interesem
reprezentowanego środowiska.4.    
Wybory Starszego Cechu oraz do organów, o których mowa
w ust.1 (B – D) dokonywane są w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej
liczby kandydatów. Odwołanie członka organu następuje także w głosowaniu
tajnym.5.    
Przy obliczaniu wymaganej większości dla podjęcia przez
organ Cechu uchwały uwzględnia się tylko głosy oddane za i przeciw uchwale.6.    
Walne Zgromadzenie może ustalić, że za udział w
posiedzeniach organów Cechu, z wyjątkiem Walnego Zgromadzenia przysługują diety
i zwrot kosztów podróży na zasadach ustalonych uchwałą Walnego Zgromadzenia. A.  
Walne Zgromadzenie Członków. § 16Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Cechu
powołanym do podejmowania uchwał w sprawach należących do jego zakresu
działania.  § 171.    
Do zakresu działania Walnego Zgromadzenia należy w
szczególności:1)    
uchwalanie statutu i jego zmian,2)    
wybór i odwołanie: Starszego Cechu i pozostałych
członków zarządu, przewodniczących i pozostałych członków Komisji Rewizyjnej i
Sądu Cechowego,3)    
określenie wysokości składek cechowych, opłat za
świadczenia Cechu oraz dobrowolnych świadczeń rzemieślników oraz ustalenie
zasad i wysokości diet i zwrotów kosztów za udział w posiedzeniach organów
Cechu,4)    
uchwalanie planów i programów rozwoju Cechu, planów
finansowych oraz podziału nadwyżki budżetowej Cechu,5)    
rozpatrywanie sprawozdań zarządu i Komisji Rewizyjnej,
zatwierdzanie sprawozdań rocznych i bilansów oraz podejmowanie uchwał co do
wniosków członków cechu, zarządu i Komisji Rewizyjnej w tych sprawach i
udzielanie absolutorium członkom zarządu,6)    
podejmowanie uchwał o przystąpieniu do organizacji
samorządu gospodarczego rzemiosła lub wystąpienia z nich,7)    
podejmowanie uchwał w sprawie nabycia, zbycia lub
obciążenia nieruchomości,8)    
upoważnienie zarządu do zaciągania pożyczek oraz
zbywania ruchomości Cechu mających wartość historyczną i naukową oraz ustalenie
najwyższej sumy zobowiązań, jaką może zaciągnąć zarząd Cechu w tym także
upoważnienie zarządu do występowania lub zakładania organizacji gospodarczych z
zaangażowaniem wkładów, udziałów kapitałowych w granicach ustalonej górnej
wysokości zobowiązań w ramach upoważnienia zarządu,9)    
uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,10)nadawanie godności „członka
honorowego” Cechu i „honorowego Starszego Cechu”,11)rozpatrywanie odwołań członków
Cechu od uchwał zarządu Cechu,12)wybieranie delegatów na zjazd
delegatów samorządu gospodarczego rzemiosła,13)podejmowanie uchwał w innych
sprawach przedstawionych do rozpatrywania w trybie przewidzianym w statucie.  § 18Odwołanie członka zarządu, Komisji Rewizyjnej lub Sądu
Cechowego przed upływem kadencji, może nastąpić przez Walne Zgromadzenie
większością 2/3 głosów, oddanych w głosowaniu tajnym.  § 191.    
Jeżeli Cech liczy więcej niż 300 członków, Walne
Zgromadzenie staje się zebraniem delegatów, których wybierają sekcje zawodowe
na okres kadencji zarządu.2.    
Do zebrania delegatów zastępującego walne zgromadzenie
członków stosuje się odpowiednie przepisy o Walnym Zgromadzeniu.3.    
Na żądanie ¼ ogółu członków zwołuje się Walne
Zgromadzenie w pełnym składzie.  § 201.     
Walne Zgromadzenie zwoływane jest przynajmniej jeden
raz w roku, najpóźniej w ciągu 6 miesięcy po upływie roku kalendarzowego.Walne Zgromadzenie zwołuje, na
podstawie uchwały zarządu Starszy Cechu lub w jego zastępstwie Podstarszy
Cechu.2.     
Ponadto zarząd powinien podjąć uchwałę o zwołaniu
Walnego Zgromadzenia na żądanie:1)    
Komisji Rewizyjnej,2)    
¼ ogólnej liczby członków Cechu lub delegatów.3.     
Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia powinno być
złożone na piśmie z podaniem celu jego zwołania.4.     
W przypadkach wskazanych w ust.2 walne zgromadzenie
powinno odbyć się w ciągu 6 tygodni od daty złożenia żądania.  §211.      
O czasie i porządku obrad Walnego Zgromadzenia
zawiadamia się wszystkich członków i izbę rzemieślniczą listem poleconym lub
innym sposobem z potwierdzeniem odbioru, co najmniej na 14 dni przed terminem
walnego zgromadzenia. W walnym zgromadzeniu mogą brać udział inne osoby
zaproszone. Członek Cechu niebędący delegatem ma prawo uczestniczenia w walnym
zgromadzeniu bez prawa głosowania.2.      
W zawiadomieniu o walnym zgromadzeniu należy zamieścić
również informację o wyłożeniu do wglądu w biurze cechu odpowiednio do porządku
obrad – następujących materiałów:1)    
zamknięcia rachunkowego za rok ubiegły,2)    
sprawozdania zarządu,3)    
projektów uchwał,4)    
protokołu poprzedniego walnego zgromadzenia.3.      
Członkom, którzy zalegają z uiszczaniem składek
cechowych powyżej 3 miesięcy należy w zawiadomieniu przypomnieć. Że w przypadku
nie przedłożenia dowodu zapłacenia zaległych składek – będą pozbawieni prawa
wybierania i wybieralności do organów Cechu.  § 221.    
Walne zgromadzenie otwiera i przewodniczy Starszy lub
Podstarszy Cechu. Walne zgromadzenie może wybrać spośród swoich członków innego
przewodniczącego walnego zgromadzenia.2.    
Przewodniczący zgromadzenia ma prawo, po uprzednim
trzykrotnym upomnieniu wykluczyć ze zgromadzenia osoby, które nie stosują się
do zarządzeń porządkowych.3.    
Szczegółowe zasady i tryb walnego zgromadzenia określa
regulamin przyjęty przez Walne Zgromadzenie.  § 231.    
Walne Zgromadzenie zwołane zgodnie z postanowieniami § 21
statutu jest zdolne do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem
obrad, jeżeli liczba obecnych przy ich podejmowaniu wynosi co najmniej ¼Â  części członków Cechu lub delegatów.2.    
W razie nie dojścia do skutku walnego zgromadzenia z
powodu braku wymaganej liczby obecnych członków, zarząd zobowiązany jest nie
później niż w ciągu 1 m-ca zwołać ponownie walne zgromadzenie, które jest
prawomocne bez względu na liczbę obecnych, chyba że w zawiadomieniu o zwołaniu
walnego zgromadzenia podano drugi termin zebrania z tym, że różnica czasu
pomiędzy pierwszym a drugim terminem nie może być mniejsza niż 30 minut. W
drugim terminie walne zgromadzenie jest uprawnione do podejmowania wiążących
uchwał objętych porządkiem obrad bez względu na liczbę obecnych członków
(delegatów).3.    
Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, jeżeli
statut nie stanowi inaczej.4.    
Uchwały o zmianie statutu, uzupełnieniu porządku obrad
oraz w sprawach wprowadzonych dodatkowo do porządku obrad wymagają dla swej
ważności co najmniej 2/3 głosów. Uchwałą o uzupełnieniu porządku obrad nie może
być objęta sprawa zmiany statutu.5.    
W głosowaniu na walnym zgromadzeniu biorą udział
jedynie członkowie Cechu.  § 241.    
Uchwały na walnym zgromadzeniu zapadają w głosowaniu
jawnym zwykłą większością głosów, jeżeli statut nie stanowi inaczej. Na żądanie
większości obecnych członków Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w głosowaniu
tajnym.2.    
Protokół z walnego zgromadzenia podpisuje
przewodniczący i sekretarz. B.   
ZARZĄD CECHU. § 251.    
Zarząd Cechu jest organem wykonawczym i ponosi
odpowiedzialność za prawidłową jego działalność.2.    
Zarządowi przewodniczy Starszy Cechu.  § 261.    
Zarząd składa się z 9 osób, w tym ze Starszego Cechu,
dwóch podstarszych, sekretarza, skarbnika oraz 4 członków.Walne Zgromadzenia wybiera
oddzielnie Starszego Cechu, a pozostałych członków zarządu razem. Warunkiem
wyboru jest uzyskanie największej liczby głosów, lecz nie mniejszej niż 50%
głosów plus jeden głos.2.    
Zarząd na pierwszym posiedzeniu wybiera dwóch
podstarszych, sekretarza i skarbnika.3.    
Kadencja zarządu trwa 4 lata.4.    
Do zarządu mogą być wybierani jedynie członkowie Cechu.
Kandydatów do zarządu zgłasza Walne Zgromadzenie. Nowo wybrany Starszy Cechu
może zgłosić dwie kandydatury do zarządu Cechu.5.    
Kandydat na Starszego Cechu powinien posiadać co
najmniej 5-letni okres członkostwa w Cechu oraz tytuł mistrza w zawodzie lub
równorzędny, a kandydat na członka zarządu powinien posiadać co najmniej
3-letni okres członkostwa w Cechu.6.    
Odwołanie Starszego Cechu i członków zarządu w toku
kadencji następuje w tym samym trybie, co powołanie. Walne Zgromadzenie może
odwołać tych członków zarządu, którym nie udzieliło absolutorium i w tym
przypadku nie stosuje się postanowień do § 23 statutu.  § 27W razie ustąpienia lub odwołania członka zarządu przed
upływem kadencji do zarządu wchodzi do końca kadencji kandydat na członka
zarządu w kolejności otrzymanej ilości głosów, a w przypadku równości głosów –
według kolejności umieszczenia na liście. W przypadku ustąpienia lub odwołania
Starszego Cechu, do czasu wyboru przez najbliższe Walne Zgromadzenie zastępuje
go podstarszy.  § 28Zarząd prowadzi wszystkie sprawy Cechu, z wyjątkiem
zastrzeżonych do kompetencji innych organów Cechu.  § 291.    
Do zakresu działania zarządu należy kierowanie
całokształtem działalności Cechu, a w szczególności:1)        
reprezentowanie interesów członka wobec terenowych
organów administracji i sądów, organizacji społecznych i gospodarczych,2)        
gospodarowanie funduszami i majątkiem Cechu, z
zastrzeżeniem uprawnień Walnego Zgromadzenia wskazanych w § 17,3)        
zwoływanie walnych zgromadzeń i przygotowywanie
wniosków na te zgromadzenia,4)        
powoływanie komisji spośród członków Cechu, na okres
kadencji zarządu,5)        
powoływanie i odwoływanie – na wniosek Starszego Cechu
– kierownika biura Cechu oraz ustalanie jego wynagrodzenia,6)        
rozpatrywanie skarg i wniosków na działalność zawodową
członków,7)        
przyjmowanie, wykreślanie, wykluczanie członków Cechu i
stwierdzanie wygaśnięcia członkostwa,8)        
ustalanie zasad wynagradzania pracowników Cechu w
oparciu o system zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie,9)        
wypełnianie zadań z upoważnienia Walnego Zgromadzenia.  § 301.    
Posiedzenia zarządu odbywają się co najmniej raz na
kwartał.2.    
Na wniosek Komisji Rewizyjnej posiedzenie zarządu
powinno odbyć się w możliwie najkrótszym terminie, jednak nie później niż w
ciągu 14 dni od złożenia wniosku.  § 311.    
Posiedzenie zarządu Cechu zwołuje Starszy Cechu, a pod
jego nieobecność Podstarszy Cechu.2.    
O czasie i miejscu posiedzeń członkowie powiadamiani są
wg zasad ustalonych przez zarząd na pierwszym posiedzeniu.3.    
W posiedzeniach zarządu mogą uczestniczyć osoby
zaproszone przez zwołującego posiedzenie z głosem doradczym.  § 321.     
Uchwały zarządu mogą być podejmowane przy obecności co
najmniej połowy statutowej liczby członków zarządu, w tym Starszego lub
Podstarszego Cechu.2.     
Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. Przy równej
liczbie głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia zarządu.3.     
Szczegółowe zasady i tryb pracy zarządu i jego komisji
określają regulaminy uchwalane przez zarząd. Powyższe nie dotyczy Komisji
Rewizyjnej i Sądu Cechowego. C.  
KOMISJA REWIZYJNA. § 331.    
Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym
całokształt  działalności Cechu, w tym
także gospodarczą z wyjątkiem działalności Walnego Zgromadzenia i Sądu
Cechowego.2.    
Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych
przez Walne Zgromadzenie na okres kadencji zarządu na zasadach przewidzianych
do wyboru zarządu.3.    
Członkowie komisji ze swego grona wybierają zastępcę
przewodniczącego. W razie niemożności pełnienia funkcji przez członka lub
długotrwałej bezczynności w pełnieniu funkcji w komisji, jego prawa i obowiązki
przewodniczący powierza członkowi wg kolejności otrzymanych głosów przy
wyborze.  § 341.    
Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:1)    
Badanie przynajmniej raz na pół roku działalności
statutowej Cechu, z tym że na wniosek ¼ ogólnej liczby członków Cechu, lub
zarządu Cechu, badanie powinno być przeprowadzone w każdym czasie.2)    
Składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań z dokonanych
czynności.3)    
Przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków o
udzielenie absolutorium zarządowi.4)    
Wydawanie zaleceń zarządowi w przypadku stwierdzenia
nieprawidłowości.2.    
Szczegółowe zasady i tryb pracy komisji określa
regulamin uchwalony przez Komisje Rewizyjną.  D.  
SĄD CECHOWY. § 35Członkowie podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za
naruszenie zasad etyki zawodowej i rzetelnego wykonywania rzemiosła.  § 361.    
Sąd Cechowy składa się z 3 członków wybranych przez
Walne Zgromadzenie na okres kadencji zarządu na zasadach przewidzianych do
wyboru zarządu.2.    
Członkowie Sądu Cechowego ze swego grona wybierają
zastępcę przewodniczącego. W razie niemożności pełnienia funkcji przez członka
lub długotrwałej bezczynności w pełnieniu funkcji w sądzie, jego prawa i
obowiązki przewodniczący powierza członkowi sądu w kolejności otrzymanych
głosów przy wyborze.  § 371.    
Sąd Cechowy rozpatruje sprawy wyłącznie na wniosek
zarządu.2.    
Sąd Cechowy orzeka w składzie 3-osobowym.3.    
Składowi rozpatrującemu skargę przewodniczy
przewodniczący sądu.    § 381.    
W imieniu zarządu oskarżenie członka przed sądem
przedstawia, uzasadnia i popiera rzecznik dyscyplinarny.2.    
Rzecznika dyscyplinarnego wybiera zarząd.3.    
Do zadań rzecznika dyscyplinarnego należy prawo
przeprowadzania postępowania wyjaśniającego, żądania od pracowników Cechu i
wszystkich członków Cechu złożenia wyjaśnień, powoływanie przed sąd świadków,
formułowanie aktu oskarżenia, przedstawianie tego oskarżenia przed Sądem
Cechowym, popieranie oskarżenia, określanie wysokości i rodzaju kary
dyscyplinarnej oraz prawo składania odwołania od orzeczeń Sądu Cechowego.  § 391.    
Sąd Cechowy może orzekać następujące kary:1)    
Upomnienie,2)    
Naganę,3)    
Pozbawienie prawa do korzystania z określonych
świadczeń Cechu na okres 1 roku,4)    
Pozbawienie prawa wybieralności do organów cechowych na
okres 3 lat,5)    
Wykluczenie.2.    
W przypadku rozpatrywania sprawy członka Sąd Cechowy
może niezależnie od orzeczenia kary – zgłaszać wnioski o odwołanie z pełnionej
funkcji w organach statutowych organizacji rzemiosła.3.    
W przypadku rozpatrywania sprawy powstałej wskutek
skarg osób korzystających ze świadczeń członka i uznania skargi za zasadną, sąd
niezależnie od orzeczenia kary może zalecić naprawianie wyrządzonej szkody
materialnej.  § 401.    
Wykluczenie członka Cechu może nastąpić jedynie z
ważnych przyczyn w przypadku, gdy postępowanie zawinionego członka rażąco
narusza postanowienia statutu, zasady współżycia społecznego i godzi w dobre
imię Cechu.2.    
Za ważną przyczynę wykluczenia należy uznać w
szczególności:1)    
Popełnienie przestępstwa w celu uzyskania korzyści
materialnych lub innych pobudek, jeżeli przestępstwo zostało stwierdzone
prawomocnym orzeczeniem sądu.2)    
Umyślne działanie na szkodę Cechu.3)    
Uporczywe niewykonywanie podstawowych obowiązków
członkowskich.4)    
Rażące naruszenie zasad etyki zawodowej i rzetelnego
wykonywania rzemiosła.5)    
Stwierdzenie istotnych uchybień w wykonywaniu
obowiązków związanych z przygotowaniem zawodowym pracowników.  § 411.    
Od orzeczenia Sądu Cechowego służy odwołanie do
rzemieślniczego sądu odwoławczego, działającego w organizacji, której Cech jest
członkiem, w ciągu 1-go miesiąca od doręczenia orzeczenia.2.    
Orzeczenia rzemieślniczego sądu odwoławczego są
ostateczne. IV.           
SEKCJE TERENOWE I ZAWODOWE. § 421.    
W Cechu mogą działać sekcje terenowe i zawodowe.2.    
Powoływanie sekcji należy do właściwości zarządu.3.    
Sekcje terenowe mogą być tworzone z jednakowych lub
pokrewnych rzemiosł.4.    
Pierwsze zebranie sekcji zwołuje zarząd Cechu. Zebranie
wybiera przewodniczącego sekcji i jego zastępcę. Zakres zadań przewodniczącego
sekcji określa zarząd Cechu. Przewodniczący sekcji może uczestniczyć w
posiedzeniach zarządu Cechu z głosem doradczym.5.    
Do zadań sekcji należy w szczególności:1)    
Oddziaływanie na rzemieślników w kierunku zapewnienia
prawidłowego wykonywania zadań społeczno-gospodarczych rzemiosła.2)    
Prowadzenie działalności mającej na celu podnoszenie
etyki zawodowej rzemiosła.3)    
Wnioskowanie w sprawach rozwoju rzemiosła danego
regionu lub zawodów.4)    
Otaczanie opieką uczniów pobierających naukę zawodu
oraz udzielanie pomocy rzemieślnikom prowadzącym nowe zakłady rzemieślnicze.6.    
Ewentualne wydatki sekcji są – za zgodą zarządu –
pokrywane w ramach planu finansowego Cechu.7.    
Sekcje nie mają uprawnień do występowania na zewnątrz,
a opinie swe i postulaty przedstawiają zarządowi Cechu. VI.           
KOMISJE ZARZĄDU CECHU. § 431.    
Dla wykonywania zadań Cechu zarząd może powoływać
komisje stałe lub doraźne.2.    
Komisje mają charakter doradczy i opiniodawczy, a swoje
wnioski przedstawiają zarządowi.3.    
Zadania komisji i tryb pracy określa zarząd Cechu.4.    
Komisje stałe rozwiązują się z upływem kadencji
zarządu.5.    
W skład komisji powoływani są członkowie odznaczający
się wysokim poziomem etyki zawodowej i kwalifikacji zawodowych.6.    
Komisje mogą korzystać za zgodą zarządu z opinii
rzeczoznawców. VII.        
ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ CECHU. § 441.       
Środki finansowe Cechu stanowią składki członkowskie,
opłaty za świadczenia Cechu, dobrowolne świadczenia rzemieślników oraz inne
wpływy.2.       
Gospodarka finansowa Cechu prowadzona jest w oparciu o
plany finansowe uchwalone przez Walne Zgromadzenie Cechu. Zasadą gospodarki
finansowej jest samowystarczalność Cechu.3.       
Zasady gospodarki finansowej Cechu oraz system
wynagradzania zatrudnionych w Cechu pracowników uchwala Walne Zgromadzenie.  § 45Cech uczestniczy w kosztach działalności
samorządowo-organizacyjnej jednostek organizacyjnych samorządu rzemiosła,
których jest członkiem na zasadach określonych przez te jednostki. VIII.     
BIURO CECHU. § 461.     
Aparatem wykonawczym zarządu Cechu jest biuro Cechu
prowadzące działalność administracyjną organizacji Cechu.2.     
Pracą Cechu kieruje kierownik biura.3.     
Kierownik biura ponosi odpowiedzialność za działalność
biura przed zarządem Cechu.4.     
Kierownik organizuje pracę biura, zapewnia
przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa powszechnie obowiązującego i
stanowionego przez uprawnione organy Cechu.5.     
W przypadku, gdy wykonywanie uchwał lub decyzji organów
Cechu mogłoby spowodować naruszenie prawa, kierownik biura Cechu powinien
wystąpić do tego organu o uchylenie takiej uchwały lub decyzji, a w przypadku
odmowy, do organu odpowiednio wyższego.  § 471.    
Kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu kodeksu pracy
jest kierownik biura Cechu.2.    
Strukturę organizacyjną biura Cechu ustala zarząd Cechu
na wniosek kierownika Biura Cechu.3.    
Kierownik biura może brać udział w obradach zarządu
Cechu i Walnego Zgromadzenia z głosem doradczym. IX.           
REPREZENTACJA CECHU. § 48Cech reprezentowany jest na zewnątrz przez Starszego
Cechu lub Podstarszego Cechu oraz kierownika biura na zasadach określonych w pełnomocnictwie.  § 491.    
Oświadczenie woli w zakresie praw i obowiązków składają
Starszy Cechu lub podstarszy łącznie z kierownikiem biura Cechu, a w okresie
jego nieobecności – łącznie z upoważnionym przez kierownika biura pracownikiem
biura Cechu.2.    
Zarząd Cechu może udzielić kierownikowi biura
pełnomocnictwa do wykonywania czynności prawnych związanych z bieżącą
działalnością Cechu, także działalnością gospodarczą oraz pełnomocnictwa do
wykonywania określonego rodzaju lub szczególnych czynności. X.              
POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE. § 501.     
Od decyzji zarządu wydanych w sprawach wynikających ze
stosunku członkostwa, zainteresowany może wnieść odwołanie do Walnego
Zgromadzenia.2.     
Termin wniesienia odwołania wynosi 14 dni, licząc od
daty doręczenia zainteresowanemu decyzji wraz z uzasadnieniem oraz pouczenie o
trybie i terminie odwołania.3.     
Walne Zgromadzenie rozpatruje odwołanie na najbliższym
zgromadzeniu lecz nie później niż w ciągu roku od daty otrzymania odwołania
przez Cech.4.     
Organ odwoławczy powinien rozpatrzyć odwołanie wniesione
po upływie terminu, jeżeli opóźnienie nie przekracza 3 miesięcy, a odwołujący
usprawiedliwił je wyjątkowymi okolicznościami.5.     
Cech obowiązany jest doręczyć odwołującemu odpis
uchwały organu odwoławczego wraz z uzasadnieniem w terminie 14 dni od daty podjęcia
uchwały. XI.           
LIKWIDACJA CECHU. § 511.      
Cech przechodzi w stan likwidacji na podstawie uchwały
Walnego Zgromadzenia, powziętej większością ¾ głosów.2.      
Uchwała o likwidacji określi zasady i tryb postępowania
likwidacyjnego oraz wskaże organizację rzemiosła, która przejmie majątek Cechu.  § 52Statut niniejszy został ustanowiony uchwałą Walnego
Zgromadzenia Członków Cechu w dniu 8 marca 2003r.                              Puck, 8 marca
2003r.

osoba wytwarzająca informację:Joanna Koszałka osoba odpowiedzialna za treść informacji:Maria Zielke
data wytworzenia informacji:2006-04-30 data udostępnienia informacji:2006-04-30

Rejestr zmian